Oznámenie č. 60/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 27.03.2020

60

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 12. decembra 2019 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 165/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z., oznámenie č. 201/2017 Z. z., oznámenie č. 208/2017 Z. z., oznámenie č. 254/2018 Z. z. a oznámenie č. 195/2019 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2020.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

Pravidlo 103 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) znie:

„Pravidlo 103

Vrátenie poplatku za sťažnosť

(1) Poplatok za sťažnosť bude vrátený v plnej výške

a) v prípade autoremedúry alebo ak sťažnostný senát pokladá sťažnosť za oprávnenú a toto vrátenie je spravodlivé z dôvodu závažného procesného pochybenia, alebo

b) ak je sťažnosť vzatá späť pred podaním dôvodov sťažnosti a pred uplynutím lehoty na ich podanie.

(2) Poplatok za sťažnosť sa vráti v 75 % výške v prípade, že je sťažnosť vzatá späť do dvoch mesiacov od oznámenia sťažnostného senátu, že má v úmysle začať vecné preskúmanie sťažnosti.

(3) Poplatok za sťažnosť sa vráti v 50 % výške v prípade, že sťažnosť je vzatá späť po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. b), ak sa toto späťvzatie uskutoční,

a) ak bol dátum ústneho pojednávania stanovený, do jedného mesiaca od vydania oznámenia sťažnostného senátu o príprave ústneho pojednávania,

b) ak nebol dátum ústneho pojednávania stanovený a sťažnostný senát vydal oznámenie, ktorým vyzval navrhovateľa na podanie pripomienok, pred uplynutím lehoty určenej senátom na ich podanie, a

c) vo všetkých ostatných prípadoch pred vydaním rozhodnutia.

(4) Poplatok za sťažnosť sa vráti v 25 % výške v prípade,

a) ak je sťažnosť vzatá späť po uplynutí lehoty podľa odseku 3 písm. a), ale pred oznámením rozhodnutia na ústnom pojednávaní,

b) ak je sťažnosť vzatá späť po uplynutí lehoty podľa odseku 3 písm. b), ale pred vydaním rozhodnutia,

c) ak je žiadosť o ústne pojednávanie vzatá späť do jedného mesiaca od vydania oznámenia sťažnostným senátom o príprave ústneho pojednávania a k ústnemu pojednávaniu nedôjde.

(5) Poplatok za sťažnosť sa vráti iba podľa jedného z vyššie uvedených ustanovení. Ak je možné uplatniť viac ako jedno ustanovenie, poplatok sa vráti v najvyššej výške.

(6) Odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nariadi vrátenie poplatku, ak svoje rozhodnutie opraví a vrátenie pokladá za spravodlivé z dôvodu závažného procesného pochybenia. Vo všetkých ostatných prípadoch týkajúcich sa vrátenia rozhoduje sťažnostný senát.“.

Článok 2

(1) Pravidlo 103 v znení článku 1 tohto rozhodnutia platí od 1. apríla 2020.

(2) Pravidlo 103 v znení článku 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na sťažnosti v konaní k dátumu platnosti tohto rozhodnutia a na sťažnosti podané po tomto dátume.

V Mníchove 12. decembra 2019