Oznámenie č. 144/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)

Platnosť od 29.05.2019
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2018 v súlade s článkom II ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. júna 2019 v súlade s článkom II ods. 3.

144

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. júna 2017 bol v Luxemburgu za Slovenskú republiku podpísaný Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie č. 17/2011 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1593 z 30. januára 2019 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 20. marca 2019. Ratifikačná listina bola uložená 9. apríla 2019 u depozitára, ktorým je vláda Luxemburského veľkovojvodstva.

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2018 v súlade s článkom II ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. júna 2019 v súlade s článkom II ods. 3.


PROTOKOL, KTORÝM SA MENÍ A DOPLNA ZMLUVA O EURÓPSKOM INFORMAČNOM SYSTÉME VOZIDIEL A VODIČSKÝCH PREUKAZOV (EUCARIS)

Preambula

Štáty zmluvných strán Zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) podpísanej 29. júna 2000 v Luxemburgu dohodli sa takto:

Článok I

1. Článok 1 zmluvy znie:

„Článok 1

V tejto zmluve pojmy:

1. „strana" označuje akúkoľvek stranu zmluvy, t. j. zmluvnú stranu alebo stranu, ktorá pristúpila k zmluve,

2. „tretia strana" označuje akúkoľvek stranu, ktorá používa EUCARIS pre akúkoľvek výmenu údajov založenú na inom právnom základe, ako je táto zmluva,

3. „ústredné orgány evidencie" označuje orgány strán zodpovedné za správu centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov,

4. „vnútroštátne právne predpisy" označuje všetky právne a administratívne predpisy strany, za ktorých implementáciu sú úplne alebo sčasti zodpovedné ústredné orgány evidencie tejto strany, pokiaľ ide o

a) vydávanie typového schválenia alebo evidenciu vozidiel a

b) vydávanie a evidenciu vodičských preukazov,

5. „osobné údaje" označuje akékoľvek informácie o určitej alebo určiteľnej fyzickej osobe.".

2. Článok 2 zmluvy znie:

„Článok 2

1. Ústredné orgány evidencie zriadia a vedú spoločný systém na výmenu údajov o vozidlách a vodičských preukazoch (ďalej len „Európsky informačný systém vozidiel a vodičských preukazov") známy ako EUCARIS.

2. Účelom Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov je

(i) zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť centrálnych evidencií vozidiel a vodičských preukazov strán,

(ii) napomáhať pri predchádzaní, vyšetrovaní a stíhaní trestných činov porušujúcich právne predpisy jednotlivých štátov v oblasti vodičských preukazov, evidencie vozidiel a iných podvodov a trestnej činnosti týkajúcej sa vozidiel a

(iii) rýchla výmena informácií na účel zvýšenia efektívnosti administratívnych opatrení prijatých príslušnými orgánmi podľa právnych a administratívnych predpisov strán, (iv) byť k dispozícii pre tretie strany, ktoré si želajú vymieňať údaje.".

3. Článok 5 zmluvy znie:

„Článok 5

1. Údaje dostupné na ich získavanie prostredníctvom automatizovaného postupu ústrednými orgánmi evidencie pre obe - centrálnu evidenciu vozidiel a centrálnu evidenciu vodičských preukazov - sa uvedú v dokumente, ktorý schváli výbor podľa článku 19 ods. 5.

2. Tento dokument môže obsahovať len tie prvky údajov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmluvy.

3. Tým nie sú dotknuté dohody o získavaní iných informácií ústrednými orgánmi evidencie v rámci vnútroštátnych právnych predpisov.".

4. Článok 8 zmluvy znie:

„Článok 8

1. Priamy prístup k údajom uloženým v Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov na účel ich získavania je obmedzený na ústredné orgány evidencie strán.

2. Tieto orgány sú v mene ich strany zodpovedné za správnu prevádzku Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov a prijmú primerané opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania ustanovení zmluvy.

3. S cieľom dosiahnuť účel uvedený v článku 2 ods. 2 a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán sú administratívne orgány zodpovedné za evidenciu vozidiel a vydávanie a evidenciu vodičských preukazov, ako aj národná polícia, colné orgány, prokuratúra a národné bezpečnostné orgány sú oprávnené žiadať informácie z Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov prostredníctvom ústredných orgánov evidencie.".

5. Dopĺňa sa nový článok 8a, ktorý znie:

„Článok 8a

1. Priamy prístup k údajom uloženým na účel ich získavania podľa iného právneho nástroja ako táto zmluva je obmedzený zodpovedným verejným orgánom tretích strán.

2. Tieto orgány sú v mene tretej strany zodpovedné za správnu prevádzku a použitie Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov a prijmú primerané opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania ustanovení zmluvy v rozsahu, v akom sa týkajú tretích strán.".

6. Článok 9 zmluvy sa vypúšťa.

7. Článok 10 zmluvy sa vypúšťa.

8. Článok 17 zmluvy znie:

„Článok 17

Ústredné orgány evidencie zabezpečia, aby boli vyhotovené záznamy a aby záznamy nimi uchovávané o informáciách získaných z ústredných orgánov evidencie strán boli v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami na ochranu údajov.

Tieto záznamy

(i) obsahujú dôvod získania informácií, podrobnosti týkajúce sa získaných informácií a dátum a čas ich získania,

(ii) sa použijú iba na účely auditu,

(iii) sú náležité chránené proti nesprávnemu použitiu a proti inému zneužitiu,

(iv) sa vymažú po uplynutí dvanástich mesiacov (12), prípadne sa s nimi zaobchádza v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom strán v súvislosti s vyhotovením a vymazaním záznamov.".

9. Článok 18 zmluvy znie:

„Článok 18

Každá strana alebo tretia strana dodržiava nariadenie (ES) č. 45/2001 alebo v súlade so smernicou 95/46/ES určí vlastné národné dozorné orgány, ktorých úlohou je v plnom rozsahu nezávisle dohliadať na súlad s ustanoveniami zmluvy o ochrane údajov. Dozorné orgány vykonávajú v súlade s ich osobitnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nezávislý dohľad a kontrolu, aby získaním a použitím informácií nedošlo k neoprávneným zásahom do práv dotknutých osôb. Dozorné orgány majú na tento účel prístup k Európskemu informačnému systému vozidiel a vodičských preukazov.".

10. Článok 20 zmluvy znie:

„Článok 20

1. Náklady na prevádzku a používanie Európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov na území strán a tretích strán uhrádza dotknutá strana, prípadne dotknutá tretia strana.

2. S výhradou predchádzajúceho súhlasu Výboru spoločné náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní zmluvy, uhrádzajú strany a tretie strany.".

Článok II

1. Protokol nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni prijatia uloženia druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo súhlase s protokolom depozitárom.

2. Pre zmluvné strany, ktoré uložili u depozitára svoje ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo súhlase s protokolom po jeho nadobudnutí platnosti, nadobudne protokol platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni ich uloženia u depozitára.

3. Každý štát, ktorý pristúpi k zmluve podľa článku 24 zmluvy po nadobudnutí platnosti protokolu, pristúpi k zmenenej a doplnenej zmluve.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v ........................................ dňa ................................ v holandskom, anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, všetky štyri znenia s rovnakou platnosťou v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží u vlády Luxemburského veľkovoj vodstva, ktorá doručí overenú kópiu každej strane.

Za Belgické kráľovstvo,

Za Nemeckú republiku,

Za Lotyšskú republiku,

Za Luxemburské veľkovojvodstvo,

Za Holandské kráľovstvo,

Za Slovenskú republiku, Peter Javorčík v. r.

Za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska.