Zákon č. 145/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z.

Platnosť od 30.05.2019
Účinnosť od 12.06.2019

145

ZÁKON

z 10. mája 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) píšťalové organy.“.

2. V § 3 písm. i) sa za slovo „energie“ vkladajú slová „alebo strojové zariadenia s trakčným pohonom napájané z externého zdroja energie“.

3. V § 7 písm. f) sa za slovo „únie“ vkladajú slová „a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.

4. V § 8 písm. c) sa za slovo „štátov“ vkladajú slová „Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.

5. V § 10 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1 a 2“.

6. V § 18 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

7. Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. júna 2019

(1) Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na všetky ostatné elektrozariadenia, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2019.

(2) Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh do 22. júla 2019.

(3) Ak k opätovnému použitiu náhradných dielcov dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených priemyselných návratných systémov a spotrebiteľ je informovaný o opätovnom použití náhradných dielov, technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na opätovne použité náhradné diely získané

a) z elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 1. júlom 2016,

b) zo zdravotníckych pomôcok alebo monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2024,

c) z diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh pred 22. júlom 2016 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2026,

d) z priemyselných monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2027,

e) zo všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh pred 22. júlom 2019 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2029.“.

8. Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 12. júna 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.