Oznámenie č. 148/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej

Platnosť od 31.05.2019
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 16. mája 2019 v súlade s článkom 23 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 16. mája 2019.

148

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. decembra 2009 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1803 zo 17. júna 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 17. septembra 2015. Ratifikačná listina bola uložená 2. októbra 2015 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 16. mája 2019 v súlade s článkom 23 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 16. mája 2019.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 207/32 zo 6. augusta 2010.