Zákon č. 33/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo), 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 16/2011
Platnosť od 16.02.2011
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem čl. III § 36a ods. 1 až 3 a čl. VII 31. bodu § 82a ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 314/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.06.2017 - 28.02.2019 55/2017 Z. z.(nepriamo)
01.01.2012 - 31.05.2017 Delená účinnosť
01.05.2011 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

16.02.2011