Zákon č. 263/2008 Z. z.Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 106/2008
Platnosť od 19.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2008 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.07.2008