Zákon č. 597/2003 Z. z.Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Čiastka 243/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2021