Nariadenie vlády č. 105/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 02.05.2020
Účinnosť od 02.05.2020

OBSAH

105

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. apríla 2020,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z. sa mení takto:

1. V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rozsahu najmenej 60 hodín18) v školskom roku“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

2. V § 9 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

3. V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a objemu finančných prostriedkov zodpovedajúcemu súčinu počtu prijatých vzdelávacích poukazov od žiakov, ktorým nebolo poskytnuté záujmové vzdelávanie v uplynulom školskom roku v rozsahu podľa odseku 2, a objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.