Nariadenie vlády č. 517/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 192/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

517

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Finančné prostriedky určené podľa odseku 1 sa rozdelia na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie zamestnancov podľa § 4 ods. 5 zákona (ďalej len „osobné náklady“) a na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a na prevádzku školy bez osobných nákladov podľa § 4 ods. 6 zákona (ďalej len „prevádzkové náklady“). Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom určí ministerstvo podľa objemu finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky na osobné náklady a prevádzkové náklady na príslušný rozpočtový rok, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak. Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa rozdelia na finančné prostriedky na teplo, na finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla, na finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces a na finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky na teplo sa určia po zohľadnení priemerných výdavkov na teplo za predchádzajúce tri skončené kalendárne roky. Finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces sa určia najmenej vo výške 15 % finančných prostriedkov na prevádzkové náklady. Finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určia vo výške 1,5 % finančných prostriedkov na osobné náklady. Finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla sa určia ako zvyšok finančných prostriedkov na prevádzkové náklady po odpočítaní finančných prostriedkov na teplo, finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces a finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.“.

2. V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:

b) koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 12; koeficienty pre výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a výšky kreditového príplatku sú uvedené v prílohe č. 12.“.

3. V § 3 odsek 5 znie:

(5) Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného na osobné náklady podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčin počtu žiakov školy v bežnom kalendárnom roku podľa odseku 6 prepočítaný podľa § 4 a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa odseku 4 písm. b).“.

4. V § 4 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.

5. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) centrum voľného času.12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 116 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

6. V § 7 ods. 3 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.

7. V § 7 ods. 5 sa slová „d) a e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.

8. V § 7 ods. 17 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.

9. V § 7 ods. 18 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.

10. V § 8 ods. 7 sa slovo „siedmich“ nahrádza slovom „šiestich“.

11. V § 8 ods. 8 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“.

12. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona

(1) Objem finančných prostriedkov pre zriaďovateľa na účely podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona na kalendárny rok sa vypočíta ako súčin počtu úväzkov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním (ďalej len „asistent učiteľa“) schválených ministerstvom a normatívu na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny rok.

(2) Úväzok asistenta učiteľa predstavuje týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti19) asistenta učiteľa.

(3) Normatív na asistenta učiteľa na príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu úväzkov asistentov učiteľa schválených ministerstvom na príslušný kalendárny rok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 3 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

13. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

Pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom je v roku 2011 deväť ku dvom.“.

14. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl

Názov kategórie školy
s jednotným mzdovým normatívom
podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae)
Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
Stredná odborná škola – 1. kategória1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2241 7, 2384 6, 2388 6, 2399 6, 2699 6, 3383 7, 3699 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola – 2. kategória2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2489 4, 2675 4, 2676 4, 2737 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6443 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola – 3. kategória2398 6, 3248 4, 6441 4,
Stredná odborná škola – 4. kategória2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4, 3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4,
Stredná odborná škola – 5. kategória2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2490 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3776 4, 4553 4, 4558 4,
Stredná odborná škola – 6. kategória2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4,
Stredná odborná škola – 7. kategória6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola – 8. kategória2412 4, 3658 4, 3693 4,
Stredná odborná škola – 9. kategória2679 4,
Stredná odborná škola – 10. kategória5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8284 6, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8291 7, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6,
Stredná odborná škola – 11. kategória2965 2, 3178 2, 6456 2,
Stredná odborná škola – 12. kategória 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2,
Stredná odborná škola – 13. kategória 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4,
Stredná odborná škola – 14. kategória2398 1, 2398 4, 2430 2, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2, 3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2,
Stredná odborná škola – 15. kategória2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2683 2, 2698 2, 2878 2, 2889 2, 2962 2, 2963 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2, 4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 4582 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola – 16. kategória 2433 2, 2954 2, 2955 2, 2964 2, 2977 2, 2978 2, 4571 2, 4575 2, 8545 2, 8551 2,
Stredná odborná škola – 17. kategória5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7, 
Stredná odborná škola – 18. kategória3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
Stredná odborná škola – 19. kategória3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2,
Stredná odborná škola – 20. kategória2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2,
Stredná odborná škola – 21. kategória3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0,
Stredná odborná škola – 22. kategória5376 6,
Stredná odborná škola – 23. kategória2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2,
Stredná odborná škola – 24. kategória8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2,
Stredná odborná škola – 25. kategória6317 6,
Stredná odborná škola – 26. kategória2381 7, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6, 3760 6, 3764 7, 3765 6,
Stredná odborná škola – 27. kategória2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 7649 6.

“.

15. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Kategórie školských zariadení

Tabuľka č. 1 Kategórie školských zariadení podľa § 7 ods. 1

 Druh školského zariadeniaKategória
1školský klub detíškolský klub detí
2školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxeškolské hospodárstvo
stredisko odbornej praxe
3školské stredisko záujmovej činnostiškolské stredisko záujmovej činnosti
4centrum voľného časucentrum voľného času

Tabuľka č. 2 Kategórie školských zariadení podľa § 8 ods. 1

Druh školského zariadeniaKategória
špeciálne školské zariadeniadiagnostické centrum
reedukačné centrum
liečebno-výchovné sanatórium

“.

16. Príloha č. 10 znie:

„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom pre financovanie školských zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c)

Skupina výkonovVýkonyKoeficient
Vyšetrenie dieťaťavstupné vyšetrenie dieťaťa4
Preventívno-výchovná činnosťpreventívne aktivity s deťmi1
výcvikové skupiny4
Preventívne programypreventívne programy20
Metodicko-odborná činnosťindividuálna činnosť s dieťaťom2
skupinová činnosť s dieťaťom2
služby školám1
ostatné odborné činnosti1

“.

17. Za prílohu č. 11 sa vkladá príloha č. 12, ktorá znie:

„Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

ČASŤ A

VZOREC

na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy

Vzorec 01

Vysvetlivky:

i – pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede s príslušným kreditovým príplatkom

ci – koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslušnú platovú triedu s príslušným kreditovým
príplatkom „i“

PPZi – prepočítaný počet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede s príslušným kreditovým
príplatkom

ČASŤ B

Koeficienty
pre výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy
podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy s príslušným kreditovým príplatkom

 Pedagogický zamestnanec podľa platovej triedy a výšky kreditového príplatkuKoeficient
1.7. platová trieda bez kreditového príplatku0,74
2.7. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %0,78
3.7. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %0,83
4.8. platová trieda bez kreditového príplatku0,82
5.8. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %0,87
6.8. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %0,92
7.9. platová trieda bez kreditového príplatku0,92
8.9. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %0,98
9.9. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %1,03
10.10. platová trieda bez kreditového príplatku1
11.10. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %1,06
12.10. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %1,12
13.11. platová trieda bez kreditového príplatku1,07
14.11. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %1,13
15.11. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %1,2
16.12. platová trieda bez kreditového príplatku1,17
17.12. platová trieda s kreditovým príplatkom 6 %1,24
18.12. platová trieda s kreditovým príplatkom 12 %1,31

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.