Nariadenie vlády č. 649/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 263/2007
Platnosť od 29.12.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2008
Zrušený 630/2008 Z. z.

OBSAH

649

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 18 a § 7 ods. 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. a zákona č. 689/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 758/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 662/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 697/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa slová „vo výške 0,5 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 1,5 %“.

2. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Mzdový normatív pre školu na kalendárny rok podľa § 4 ods. 5 zákona sa vypočíta ako súčin základného mzdového normatívu, koeficientu personálnej náročnosti prislúchajúceho kategórii škôl podľa § 2 ods. 1, do ktorej škola patrí, a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.“.

3. V § 3 ods. 17 sa slová „čísla 0,005“ nahrádzajú slovami „čísla 0,015“.

4. V § 4 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

5. V § 4 odsek 9 znie:

(9) Normatív na žiaka špeciálnej školy internátnej sa skladá z normatívu na žiaka pre danú kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 písm. k) až n) a normatívu na ubytovanie žiaka. Normatív na ubytovanie žiaka je 500 % normatívu na žiaka domova mládeže. Pri výpočte tohto normatívu sa ubytovaný žiak započítava s koeficientom 5,0.“.

6. V § 4 odsek 11 znie:

(11) Normatív na žiaka pre základnú školu alebo pre špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení, vrátane tried základných škôl alebo tried špeciálnych základných škôl pri zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje triedu takejto školy

a) pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení a pri zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde vyučovanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku, je 100 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 6,

b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 50 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 6.“.

7. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Hodnoty percentuálnych podielov podľa § 4 ods. 9 zákona

(1) Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu osobným nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy okrem špeciálnych škôl na 90 % a pre špeciálne školy na 80 %.

(2) Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu prevádzkovým nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy na 80 %.“.

8. V § 9 ods. 6 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

9. § 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Normatívny príspevok na žiaka školského klubu detí podľa odseku 1 písm. b), ktorý je pri zdravotníckom zariadení, vrátane oddelení školského klubu detí pri zdravotníckom zariadení,

a) pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení a pri zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde sa výchova a vzdelávanie žiaka uskutočňuje na lôžku, je 200 % normatívneho príspevku na žiaka školského klubu detí; pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 2,0,

b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 100 % normatívneho príspevku na žiaka školského klubu detí; pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 1,0.“.

10. V § 9b odsek 6 znie:

(6) Objem finančných prostriedkov

a) pre diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium, reedukačný detský domov a reedukačný domov pre mládež sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od

1. dvoch tretín priemerného denného počtu žiakov - chovancov v predchádzajúcom školskom roku,

2. jednej tretiny priemerného denného počtu žiakov - chovancov v novom školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a

3. zodpovedajúceho normatívneho príspevku,

b) pre novovzniknuté diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium, reedukačný detský domov a reedukačný domov pre mládež sa určí v závislosti od priemerného denného počtu žiakov – chovancov a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.“.

11. V § 9b ods. 7 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

12. V § 9b sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Normatív na dieťa materskej školy alebo špeciálnej materskej školy pri zdravotníckom zariadení, vrátane tried materských škôl alebo tried špeciálnych materských škôl pri zdravotníckom zariadení,

a) pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení a pri zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde výchova a vzdelávanie dieťaťa sa uskutočňuje na lôžku, je 200 % normatívu na dieťa materskej školy určeného podľa § 8; pri výpočte normatívneho príspevku sa dieťa započítava s koeficientom 2,0,

b) pri oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 100 % normatívneho príspevku na dieťa materskej školy určeného podľa § 8; pri výpočte normatívneho príspevku sa dieťa započítava s koeficientom 1,0.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

13. V § 9b odsek 9 znie:

(9) Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy internátnej sa skladá z normatívu na dieťa špeciálnej materskej školy podľa odseku 7 a normatívu na ubytovanie dieťaťa. Normatív na ubytovanie dieťaťa je 500 % normatívu na žiaka domova mládeže. Pri výpočte tohto normatívu sa ubytované dieťa započítava s koeficientom 5,0.“.

14. V § 10 ods. 2 sa nad slovo „hodín“ umiestňuje odkaz 12c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:

12c) § 2 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.

15. V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa postupuje rovnako ako pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na vyučovaní.

(4) Poskytovateľ záujmového vzdelávania, financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov, organizuje pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah záujmovej, rekreačnej, telovýchovnej a spoločenskej činnosti je odlišný od učebných osnov voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.

16. V § 10 ods. 8 sa slová „§ 3 ods. 2 písm. d) zákona“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 2 písm. e) zákona“.

17. V § 13 odsek 4 znie:

(4) Na výpočet objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) sa započítava dieťa materskej školy, žiak základnej školy a žiak strednej školy so sídlom v územnom obvode príslušného kraja.“.

18. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie školských zariadení

   
Číslo
kategórie
Kategória školských zariadení s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací proces Počet žiakov na pedagogického zamestnanca Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca Koeficient personálnej náročnosti (KPN) Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno- vzdelávacieho procesu (KENVP) Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
    A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E G = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci F H = 0,5*(G+1)  
1 Domovy mládeže 20 2,50 0,0500 0,1250 0,0833 0,1333 1,000 1,000 1,500
2 Materské školy  8 0,36 0,1250 0,0450 0,0300 0,1550 1,163 1,081 1,000
  Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)
0,67      
   Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo    Koeficient tepelnej náročnosti – KTN  
 1     Teplotné pásmo I. 1,000
 2  Teplotné pásmo II. 1,057
 3  Teplotné pásmo III. 1,114
 4  Teplotné pásmo IV. 1,171
 5  Teplotné pásmo V. 1,229
 6  Teplotné pásmo VI. 1,286
 7  Teplotné pásmo VII. 1,343
 8  Teplotné pásmo VIII. 1,400
   Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla    Koeficient prevádzkovej náročnosti – KPRN  
 1     Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
 2  Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
 3  Zariadenia s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000
".

19. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 2/2004 Z. z.

Kategórie školských zariadení

 Druh školského zariadenia
 § 9 ods. 1
  Kategória
 školský klub detí   – školský klub detí
 pedagogicko-psychologická poradňa      – pedagogicko-psychologická poradňa
 zariadenia praktického vyučovania   – stredisko odbornej praxe
  – školské hospodárstvo
 školské stredisko záujmovej činnosti   – školské stredisko záujmovej činnosti


 Druh školského zariadenia
 § 9b ods. 1


  Kategória
 zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva    – špeciálnopedagogická poradňa
  – detské integračné centrum
 špeciálne výchovné zariadenia   – centrum výchovnej a psychologickej prevencie  
 – liečebno-výchovné sanatórium
  – diagnostické centrum
  – reedukačný detský domov
  – reedukačný domov pre mládež
".

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Fico v. r.