Nariadenie vlády č. 355/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

355

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne materské školy“), základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne základné školy“), stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne stredné školy“), odborné učilištia, praktické školy a školské zariadenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 4 ods. 5 zákona sú uvedené v prílohe č. 2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

3. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4. V § 2 ods. 3 sa za slovo „proces“ vkladá čiarka a slová „jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla“.

5. V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:

a) pre špeciálne materské školy,“.

6. V § 3 ods. 2 šiestej vete sa slová „1,5 %“ nahrádzajú slovami „7 %“ a slovo „osobné“ sa nahrádza slovom „prevádzkové“.

7. V § 3 ods. 11 až 13 sa slová „§ 2 ods. 3“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 2“.

8. V § 3 odsek 17 znie:

(17) Normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre príslušnú kategóriu škôl sa vypočíta ako súčin základného normatívu na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu škôl.“.

9. § 3 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

(18) Základný normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určí ako podiel finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a súčtu prepočítaných počtov žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti pre kategóriu školy sa určí ako súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku v školách tejto kategórie a koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu školy.“.

10. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

11. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka

a) školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom, okrem základnej školy, je 108 % zodpovedajúceho normatívu,

b) základnej školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom je 113 % zodpovedajúceho normatívu,

c) základnej školy, ktorý sa učí jazyk národnostnej menšiny, je 104 % zodpovedajúceho normatívu,

d) školy v bilingválnom štúdiu je 125 % zodpovedajúceho normatívu.“.

Doterajšie odseky 3 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 19.

12. V § 4 ods. 4 siedma veta znie: „Normatív na žiaka strednej odbornej školy vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe,6) vzdelávajúceho sa

a) v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 5, 6, 9 až 19 prílohy č. 2 je 60 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy alebo

b) v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 7 a 8 prílohy č. 2 je 80 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy.“.

13. V § 4 ods. 6 úvodnej vete a § 6 ods. 6 druhej vete sa slová „a 17“ nahrádzajú slovami „až 18“.

14. V § 4 ods. 6 písmeno a) znie:

a) žiak základnej školy započítava so zvýšeným koeficientom s hodnotou uvedenou v prílohe č. 7; hodnota zvýšeného koeficientu vychádza z počtu žiakov školy,“.

15. V § 4 ods. 6 písmeno h) znie:

h) žiak strednej odbornej školy vykonávajúci praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe,6) vzdelávajúci sa

1. v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 5, 6, 9 až 19 prílohy č. 2 započítava s koeficientom 0,6,

2. v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenom v bodoch 7 a 8 prílohy č. 2 započítava s koeficientom 0,8.“.

16. V § 4 odsek 7 znie:

(7) Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 až 18 sa žiak

a) školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom, okrem základnej školy, započítava s koeficientom 1,08,

b) základnej školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom započítava s koeficientom 1,13,

c) základnej školy, ktorý sa učí jazyk národnostnej menšiny, započítava s koeficientom 1,04,

d) v bilingválnej forme štúdia započítava s koeficientom 1,25.“.

17. V § 4 ods. 8 úvodnej vete sa slová „5 a 17“ nahrádzajú slovami „5, 17 a 18“.

18. V § 4 sa vypúšťa odsek 18.

Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d sa vypúšťa.

19. V § 6 ods. 2 sa číslo „17“ nahrádza číslom „18“.

20. V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „školské hospodárstva a“.

21. V § 7 ods. 3 prvej vete a ods. 5 prvej vete sa slová „d) až f)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.

22. V § 7 ods. 12 sa slovo „obvodnému“ nahrádza slovom „okresného“.

23. V § 7 ods. 15 sa slovo „obvodnému“ nahrádza slovom „okresnému“.

24. V § 7 ods. 17 a § 8 ods. 7 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „štyroch“.

25. V § 7 ods. 18 a § 8 ods. 8 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „šiestich“.

26. V nadpise § 9 a v § 9 ods. 6 sa slová „§ 7 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 4ae“.

27. V § 9 ods. 8 prvej vete sa slovo „siedmeho“ nahrádza slovom „šiesteho“ a slová „písm. h)“ slovami „písm. f)“.

28. V nadpise § 9a sa slová „ods. 9 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. b)“.

29. V § 9a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 2 písm. b)“ a slová „alebo s nadaním“.

30. V § 10 úvodnej vete a § 11 sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „okresného“.

31. Nadpis prílohy č. 2 znie:

Kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a koeficienty personálnej náročnosti, ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzkovej náročnosti“.

32. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Koeficienty tepelnej náročnosti

Kategória zariadení s jednotným normatívom na teploRozsah dennostupňovKoeficient tepelnej náročnosti – KTN
1Teplotné pásmo I.do 3 6181,000
2Teplotné pásmo II.3 619 – 3 9011,057
3Teplotné pásmo III.3 902 – 4 1841,114
4Teplotné pásmo IV.4 185 – 4 4671,171
5Teplotné pásmo V.4 468 – 4 7501,229
6Teplotné pásmo VI.4 751 – 5 0331,286
7Teplotné pásmo VII.5 034 – 5 3161,343
8Teplotné pásmo VIII.nad 5 3161,400
“.

33. V prílohe č. 5 tabuľke č. 1 druhom bode sa vypúšťajú slová „školské hospodárstvo a“ a slová „školské hospodárstvo“.

34. Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov podľa priemernej časovej náročnosti k jednotlivým výkonom na financovanie centier špeciálnopedagogického poradenstva

SkupinaDruhy výkonovKoeficient
Kategória I
– do 15 minút
Kategória II
– 16 až 30
minút
Kategória III
– 31 až 60
minút
Kategória IV
– 61 až 120
minút
1.Priama činnosť s klientom2,14,28,516,9
2.Metodická a nepriama činnosť s klientom1234
“.

35. V prílohe č. 13 sa vypúšťajú slová „písm. e) až s)“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.