Nariadenie vlády č. 662/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 758/2004 Z. z.

Čiastka 263/2005
Platnosť od 31.12.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2008
Zrušený 630/2008 Z. z.

662

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 758/2004 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 18 a § 7 ods. 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 564/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 758/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 4 ods. 5 zákona sú

a) základné školy,

b) gymnáziá,

c) športové gymnáziá,

d) stredné odborné školy okrem škôl podľa písmen e) až h),

e) obchodné akadémie,

f) stredné zdravotnícke školy,

g) stredné odborné školy umeleckého zamerania,

h) konzervatóriá,

i) stredné odborné učilištia a učilištia,

j) strediská praktického vyučovania.“.

2. V § 2 ods. 3 písmená b) a c) znejú:

b) školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou tvorené školami podľa odseku 1 písm. i), špeciálnymi strednými školami, odbornými učilišťami a praktickými školami podľa § 9a ods. 3 písm. b) a c),

c) školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou tvorené školami podľa odseku 1 písm. c) a špeciálnymi základnými školami podľa § 9a ods. 3 písm. a).“.

3. V § 3 ods. 1 sa za slová „podľa § 4 ods. 15 zákona,“ vkladajú slová „na úhradu nákladov podľa § 4 ods. 12 zákona,“.

4. V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo môže na účely výpočtu normatívov a na účely zálohového poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľovi na obdobie poslednej tretiny kalendárneho roka upraviť očakávaný počet žiakov zriaďovateľa.“.

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Osobitné ustanovenia pre určovanie normatívu

(1) Normatív na žiaka základnej školy sa zvyšuje o kompenzačný príspevok (ďalej len „príspevok”), ak súčet počtu žiakov s daným vyučovacím jazykom v dennej forme štúdia v základných školách v pôsobnosti zriaďovateľa na území obce je menší ako 250.

(2) Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským je 108 % zodpovedajúceho normatívu a pri bilingválnom štúdiu 125 % zodpovedajúceho normatívu. Mzdový normatív na žiaka nultého ročníka základnej školy je 170 % normatívu na žiaka príslušnej základnej školy.

(3) Za žiaka školy študujúceho v dennej forme štúdia sa považuje žiak, ktorého výchova a vzdelávanie prebieha pravidelne päť dní v týždni v priebehu školského roka.

(4) Normatív na žiaka, ktorý neštuduje v dennej forme štúdia, sa určí tak, že normatív na žiaka vo večernej forme štúdia je 40 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia a normatív na ostatných žiakov je 10 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,2) ktorý nie je žiakom špeciálnej školy (ďalej len „integrovaný žiak”), je 250 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka stredného odborného učilišťa alebo učilišťa vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania alebo v zariadení praktického vyučovania je 60 % normatívu na žiaka stredného odborného učilišťa a učilišťa.

(5) Pri určovaní normatívneho príspevku pre školy podľa § 4 ods. 2 zákona sa do počtu jej žiakov započítavajú aj žiaci nadstavbového a pomaturitného štúdia.

(6) Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa žiak základnej školy podľa odseku 1 započítava so zvýšeným koeficientom určeným pre danú kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 písm. a). Hodnota zvýšeného koeficientu vychádza z počtu žiakov. Hodnoty zvýšených koeficientov sú uvedené v prílohe č. 5. Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17 sa žiak školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským započítava s koeficientom 1,08 a žiak v bilingválnej forme štúdia s koeficientom 1,25. Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5 a 17 sa žiak nultého ročníka základnej školy započítava s koeficientom 1,7. Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa žiak študujúci vo večernej forme štúdia započítava s koeficientom 0,4, ostatní žiaci s koeficientom 0,1, integrovaný žiak s koeficientom 2,5 a žiak odborného učilišťa alebo učilišťa vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania alebo v zariadení praktického vyučovania s koeficientom 0,6.

(7) Normatívny príspevok podľa § 4 ods. 2 zákona pre základnú školu s dvoma vyučovacími jazykmi sa určí ako súčet normatívneho príspevku vypočítaného pre dve základné školy osobitne s príslušným počtom žiakov s daným vyučovacím jazykom. Pri združených stredných školách a v ďalších prípadoch, keď škola pozostáva zo súčastí, ktoré by ako samostatné subjekty patrili z hľadiska normatívov do rôznych kategórií škôl s jednotným normatívom, sa normatívny príspevok určí ako súčet normatívneho príspevku pre jednotlivé súčasti školy. Na výpočet normatívneho príspevku každej zo súčasti škôl sa použije príslušný normatív pre žiaka a počet jej žiakov.“.

6. V § 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a učiteľov nultých ročníkov“.

7. V § 9 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Normatívny príspevok na žiaka školského klubu detí podľa odseku 1 písm. b), ktorý je pri zdravotníckom zariadení, je 150 % zodpovedajúceho normatívneho príspevku a pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 1,5. Objem finančných prostriedkov pre školské kluby detí pri zdravotníckom zariadení sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od skutočného priemerného prepočítaného denného počtu žiakov a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.“.

8. V § 9 ods. 11 sa slová „písm. h)“ nahradia slovami „písm. g)“.

9. § 9a vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Postup pri výpočte normatívov pre špeciálne školy

(1) Finančné prostriedky rozpočtované na kalendárny rok na bežné výdavky pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia sa rozdelia pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia so zohľadnením výsledkov rozpisu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(2) Pri výpočte normatívu pre špeciálne školy sa postupuje podľa § 3 ods. 2 až 17.

(3) Na účely výpočtu normatívov okrem normatívu na teplo sú samostatnými kategóriami s jednotnými normatívmi

a) špeciálne základné školy,

b) špeciálne stredné školy,

c) odborné učilištia a praktické školy.

(4) Na výpočet normatívu na teplo sú špeciálne školy rozdelené na kategórie určené rovnako ako v § 2 ods. 2.

(5) Normatív na žiaka ubytovaného v špeciálnej škole internátnej je 500 % normatívu na žiaka ubytovaného v domove mládeže, pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 5,0.

(6) Pre kategórie podľa odseku 3 sú hodnoty koeficientu personálnej náročnosti, koeficientu prevádzkovej náročnosti a koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu uvedené v prílohe č. 2a.

(7) Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený a príslušný koeficient podľa prílohy č. 6. Pri výpočte normatívov sa postupuje rovnako ako v § 4 ods. 6.

(8) Normatív na žiaka pre základnú školu alebo pre špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení je 60 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1 skupiny podľa prílohy č. 6. Tieto údaje sa zohľadnia pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17. Objem finančných prostriedkov pre základnú školu alebo pre špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od skutočného priemerného prepočítaného denného počtu žiakov a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.“.

10. V § 9b ods. 3 sa slová „v pomere podľa“ nahrádzajú slovami „so zohľadnením výsledkov“.

11. V § 9b odsek 6 znie:

(6) Objem finančných prostriedkov pre liečebno-výchovné sanatóriá, reedukačné detské domovy, reedukačné domovy mládeže a diagnostické centrá sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od skutočného priemerného prepočítaného denného počtu žiakov a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.“.

12. § 9b sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy je 250 % normatívu na dieťa materskej školy určenej podľa § 8. Tieto údaje sa zohľadnia pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17. Normatív na dieťa materskej školy alebo špeciálnej materskej školy pri zdravotníckom zariadení je 150 % normatívu na dieťa materskej školy určenej podľa § 8, pri výpočte normatívneho príspevku sa dieťa započítava s koeficientom 1,5. Objem finančných prostriedkov pre materskú školu alebo špeciálnu materskú školu pri zdravotníckom zariadení sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od skutočného priemerného prepočítaného denného počtu detí a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.

(8) Normatív na dieťa ubytované v špeciálnej materskej škole internátnej je 500 % normatívu na žiaka ubytovaného v domove mládeže, pri výpočte tohto normatívu sa dieťa započítava s koeficientom 5,0.“.

13. § 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13

Spoločné ustanovenia

(1) Teplotné pásma pre potreby tohto nariadenia vlády stanoví ministerstvo na základe dlhodobého priemeru teplôt v mieste školy, neštátnej základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia.

(2) Finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov podľa § 7 ods. 9 zákona sa poskytujú na celý kalendárny rok. Šesť desatín objemu finančných prostriedkov určených na kalendárny rok na vzdelávací poukaz sa poskytne v bežnom školskom roku a štyri desatiny v nasledujúcom školskom roku.

(3) Na výpočet normatívneho príspevku školského zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. b), e) a f) sa započítava žiak, ktorý prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v danom školskom zariadení podľa osobitných predpisov.

(4) Na výpočet objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. c) sa započítava

a) pre kategóriu okresných pedagogicko-psychologických poradní žiak základnej školy a dieťa materskej školy so sídlom v územnom obvode príslušného okresu,

b) pre kategóriu krajských pedagogicko-psychologických poradní žiak strednej školy so sídlom v územnom obvode príslušného kraja.

(5) Na výpočet objemu finančných prostriedkov sa pre kategóriu centier výchovnej a psychologickej prevencie započítava žiak základnej školy a žiak strednej školy so sídlom v územnom obvode príslušného kraja.

(6) Finančné prostriedky určené štátnym školským zariadeniam podľa § 9 ods. 1 a § 9b ods. 1 na bežný kalendárny rok sa rozdelia na časť finančných prostriedkov určených na osobné náklady a časť finančných prostriedkov určených na prevádzku so zohľadnením priemerných výdavkov na osobné náklady a priemerných výdavkov na prevádzkové náklady za predchádzajúci rok.

(7) Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8, 9 a 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu a neštátnemu zriaďovateľovi materskej školy a špeciálnej materskej školy, ktorých deti sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj. Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8, 9 a 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu a neštátnemu zriaďovateľovi základnej školy a špeciálnej základnej školy, ktorých žiaci sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj.

(8) Finančný príspevok na hlavné jedlo a na doplnkové jedlo určený podľa § 9 ods. 8, 9 a 10 sa poskytuje krajskému školskému úradu a neštátnemu zriaďovateľovi strednej školy podľa § 2 ods. 1 písm. b) až i), špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy, ktorých žiaci sa stravujú v zariadení školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je obec.“.

14. Prílohy č. 1, č. 2 a č. 2a k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 758/2004 Z. z. sa nahrádzajú prílohami č. 1, č. 2 a č. 2a k tomuto nariadeniu vlády.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 662/2005 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl

Číslo kategórie Kategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací proces Počet žiakov na pedagogického zamestnanca Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca Koeficient personálnej náročnosti
(KPN)
Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu
(KENVP)
Koeficient prevádzkovej náročnosti
(KPRN)
A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E G = normalizácia
na najmenšiu hodnotu v stĺpci F
H = 0,5*(G+1)
1 Základné školy 15,5 0,25 0,0645 0,0161 0,0108 0,0753 1,323 1,161 1,000
2 Gymnáziá 12 0,26 0,0833 0,0217 0,0144 0,0978 1,718 1,359 1,000
3 Športové gymnáziá 6,5 0,20 0,1538 0,0308 0,0205 0,1744 3,064 2,032 2,000
4 Stredné odborné školy 9,5 0,29 0,1053 0,0305 0,0204 0,1256 2,207 1,604 1,000
5 Obchodné akadémie 11,5 0,26 0,0870 0,0226 0,0151 0,1020 1,793 1,396 1,000
6 Stredné zdravotnícke
školy
7 0,25 0,1429 0,0357 0,0238 0,1667 2,929 1,964 1,000
7 Stredné odborné školy
umeleckého
zamerania
5,2 0,29 0,1923 0,0558 0,0372 0,2295 4,032 2,516 1,000
8 Konzervatóriá 3 0,15 0,3333 0,0500 0,333 0,3667 6,443 3,721 1,000
9 Stredné odborné
učilištia a učilištia
9,8 0,52 0,1020 0,0531 0,0354 0,1374 2,415 1,707 1,500
10 Strediská praktického
vyučovania
20,5 0,25 0,0488 0,0122 0,0081 0,0569 1,000 1,000 1,000
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67
Kategória škôl s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náročnosti (KTN)
1 Teplotné pásmo I. 1,000
2 Teplotné pásmo II. 1,057
3 Teplotné pásmo m. 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 1,171
5 Teplotné pásmo V. 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400
Kategória škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
1 Školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
3 Školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 662/2005 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie školských zariadení

Číslo
kategórie
Kategória základných
umeleckých škôl a
školských zariadení s
jednotným mzdovým
normatívom a s
jednotným normatívom
na vzdelávací proces
Počet žiakov na
pedagogického
zamestnanca
Počet
nepedagogických
zamestnancov na
pedagogického
zamestnanca
Časť platu
pedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Časť platu
nepedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Prepočet platu
nepedagogického
zamestnanca na
pedagogického
zamestnanca
Príspevok na mzdy
pripadajúci na
jedného žiaka
vyjadrený ako časť
platu pedagogického
zamestnanca
Koeficient
personálnej
náročnosti
(KPN)
Koeficient
ekonomickej
náročnosti
výchovno-
vzdelávacieho
procesu
(KENVP)
Koeficient
prevádzkovej
náročnosti
(KPRN)
A B =1/A D=B/A E=K*D F=C+E G = normalizácia
na najmenšiu
hodnotu v stĺpci F
H = 0,5*(G+1)
1 Základné umelecké školy 25 0,11 0,0400 0,004 0,0029 0,0429 1,000 1,000 1,000
2 Materské školy 9 0,36 0,1111 0,0400 0,0267 0,1378 3,212 2,106 1,500
3 Domovy mládeže 20 2,50 0,0500 0,1250 0,0833 0,1333 3,108 2,054 2,000
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67
Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náročnosti (KTN)
1 Teplotné pásmo I. 1,000
2 Teplotné pásmo II. 1,057
3 Teplotné pásmo m. 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 1,171
5 Teplotné pásmo V. 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400
Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
1 Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
3 Zariadenia s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000

Príloha č. 2a k nariadeniu vlády č. 662/2005 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej, tepelnej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie špeciálnych škôl

Číslo
kategórie
Kategória špeciálnych
škôl s jednotným
mzdovým normatívom a
s jednotným normatívom
na vzdelávací proces
Počet žiakov na
pedagogického
zamestnanca
Počet
nepedagogických
zamestnancov na
pedagogického
zamestnanca
Časť platu
pedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Časť platu
nepedagogického
zamestnanca
pripadajúca na
jedného žiaka
Prepočet platu
nepedagogického
zamestnanca na
pedagogického
zamestnanca
Príspevok na mzdy
pripadajúci na
jedného žiaka
vyjadrený ako časť
platu pedagogického
zamestnanca
Koeficient
personálnej
náročnosti
(KPN)
Koeficient
ekonomickej
náročnosti
výchovno-
vzdelávacieho
procesu
(KENVP)
Koeficient
prevádzkovej
náročnosti
(KPRN)
A B C=1/A D=B/A E=K*D F=C+E G =normalizácia na
najmenšiu
hodnotu v stĺpci
F
H=0,5*(G+1)
1 Špeciálne základné školy 9 0,30 0,1111 0,0333 0,0222 0,1333 1,000 1,000 2,000
2 Špeciálne stredné školy 6 0,25 0,1667 0,0417 0,0278 0,1944 1,458 1,229 1,500
3 Odborné učilištia a
praktické školy
5 0,25 0,200 0,0500 0,0333 0,2333 1,750 1,375 1,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67
Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Koeficient tepelnej náročnosti (KTN)
1 Teplotné pásmo I. 1,000
2 Teplotné pásmo II. 1,057
3 Teplotné pásmo m. 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 1,171
5 Teplotné pásmo V. 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. 1,400
Kategória zariadení s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
1 Zariadenia so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Zariadenia so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
3 Zariadenia s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000

15. Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 662/2005 Z. z.

Klasifikácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnych základných školách pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti

Skupina Koeficient Zaradenie žiaka do skupiny podľa postihnutia
1. 1,000 žiak intelektovo nadaný (§ 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stred-
ných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov) v triede pre žiakov s intelektovým
nadaním (§ 32a ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb.)
2. 1,017 žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa va-
riantu A (§8 ods. 8 vyhl. MŠMŠ SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskor-
ších predpisov, ďalej len „vyhl. č. 212/1991 Zb."),
3. 1,125 žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa va-
riantu B (§ 8 ods. 9 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
4. 1,800 žiak základnej školy pre žiakov s chybami reči (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak základnej školy pre telesne postihnutých (§ 3 ods. 3 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak základnej školy pre nehovoriacich (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak základnej školy pre slabozrakých, základnej školy pre žiakov so zvyškami zraku (§ 3
ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak základnej školy pre sluchovo postihnutých (§ 3 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak základnej školy pre nevidiacich (§ 3 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 212/1991 Zb.)
5. 1,875 žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím s chybami reči (§ 8
ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre telesne postihnu-
tých (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.),
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre nehovoriacich (§ 4
ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre žiakov so zvyška-
mi zraku (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre sluchovo postih-
nutých (§ 4 ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
6. 2,250 žiak špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pre nevidiacich (§ 4
ods. 2 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
žiak triedy pre žiakov s viacerými chybami špeciálnej školy, ak nepatrí do variantu C pís-
meno a) alebo písmeno b) (§ 8 ods. 3 vyhl. č. 212/1991 Zb.)
7. 4,500 žiak s ťažkým mentálnym postihnutím, žiak s autizmom, žiak s viacerými chybami (vráta-
ne hluchoslepých žiakov) vzdelávaný v triede podľa individuálneho vzdelávacieho progra-
mu v špeciálnej škole (§5 ods.6 a §8 ods. 10 vyhl. č. 212/1991 Zb.), ležiaci žiaci(§6 ods. 1
vyhl. č. 212/1991 Zb.)

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.