Nariadenie vlády č. 208/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 62/2015
Platnosť od 01.09.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

208

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. augusta 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

2. V § 4 ods. 4 sa slová „nadstavbového štúdia a pomaturitného štúdia“ nahrádzajú slovami „nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy“.

3. V § 4 ods. 9 uvádzacia veta znie: „Normatív na žiaka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy vzdelávajúceho sa v zdravotníckom zariadení na“.

4. V § 4 ods. 9 písm. c) sa slová „zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením“ nahrádzajú slovami „lôžkovom oddelení“.

5. V § 4 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 15.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

7. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6b znejú:

6) § 161da zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.

6a) § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6b) § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8. § 4 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:

(16) Mzdový normatív na žiaka strednej odbornej školy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,6c) sa určí podľa prílohy č. 13 a kategórie strednej odbornej školy, do ktorej bol zaradený študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa žiak vzdeláva.

(17) Normatív na žiaka strednej odbornej školy vzdelávajúceho sa v skrátenom štúdiu6d) je 85 % z normatívu na žiaka príslušnej kategórie strednej odbornej školy; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,85.

(18) Normatív na žiaka konzervatória, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, je 95 % z normatívu na žiaka konzervatória, ktorý nezískal úplné stredné odborné vzdelanie; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,95.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:

6c) § 10 ods. 5 zákona č. 61/2015 Z. z.

6d) § 47a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.“.

9. Príloha č. 1 sa vypúšťa.

10. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

KOEFICIENTY PERSONÁLNEJ, EKONOMICKEJ A PREVÁDZKOVEJ NÁROČNOSTI PRE KATEGÓRIE ŠKÔL, V KTORÝCH SA ŽIACI PRIPRAVUJÚ NA POVOLANIE

Číslo kategórieKategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací procesPočet žiakov na pedagogického zamestnancaPočet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnancaČasť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaČasť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaPrepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnancaPríspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnancaKoeficient personálnej náročnosti (KPN)Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno- vzdelávacieho procesu (KENVP)Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
ABC=1/AD=B/AE=K*DF=C+EG = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci FH = 0,5*(G+1)
1.Základné školy12,30,290,08130,02360,01570,09701,5801,2901,000
2.Gymnáziá10,50,260,09520,02480,01650,11171,8201,4101,000
3.Športové gymnáziá5,30,240,18870,04530,03020,21893,5642,2822,500
4.Konzervatóriá2,90,230,34480,07930,05290,39776,4773,7382,000
5.Stredné odborné školy – 1. kategória9,40,300,10640,03190,02130,12772,0791,5401,000
6.Stredné odborné školy – 2. kategória8,80,340,11360,03860,02580,13942,2701,6351,000
7.Stredné odborné školy – 3. kategória8,80,360,11360,04090,02730,14092,2951,6472,000
8.Stredné odborné školy – 4. kategória8,60,360,11630,04190,02790,14422,3481,6742,000
9.Stredné odborné školy – 5. kategória7,50,400,13330,05330,03560,16892,7501,8751,500
10.Stredné odborné školy – 6. kategória7,20,390,13890,05420,03610,17502,8501,9251,750
11.Stredné odborné školy – 7. kategória6,80,360,14710,05290,03530,18242,9701,9851,500
12.Stredné odborné školy – 8. kategória6,80,440,14710,06470,04310,19023,0972,0492,000
13.Stredné odborné školy – 9. kategória6,40,600,15630,09380,06250,21883,5632,2811,500
14.Stredné odborné školy – 10. kategória6,00,300,16670,05000,03330,20003,2572,1291,250
15.Stredné odborné školy – 11. kategória6,00,390,16670,06500,04330,21003,4202,2101,500
16.Stredné odborné školy – 12. kategória6,00,320,16670,05330,03560,20223,2932,1471,500
17.Stredné odborné školy – 13. kategória5,80,330,17240,05690,03790,21033,4262,2132,000
18.Stredné odborné školy – 14. kategória5,40,360,18520,06670,04440,22963,7402,3701,750
19.Stredné odborné školy – 15. kategória50,410,20000,08200,05470,25474,1472,5742,000
20.Strediská praktického vyučovania190,250,05260,01320,00880,06141,0001,0001,000
21.Špeciálne základné školy80,300,12500,03750,02500,15002,4431,7212,000
22.Gymnáziá a konzervatóriá – špeciálne stredné školy5,30,260,18870,04910,03270,22143,6052,3031,500
23.Stredné odborné školy – špeciálne stredné školy4,30,300,23260,06980,04650,27914,5452,7721,500
24.Odborné učilištia a praktické školy3,90,300,25640,07690,05130,30775,0113,0051,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)0,67

“.

11. Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou č. 13, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

HODNOTY KOEFICIENTOV NA VÝPOČET MZDOVÉHO NORMATÍVU NA ŽIAKA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY, KTORÝ SA PRIPRAVUJE V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA, PODĽA KATEGÓRIÍ STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

Kategória školy s jednotným mzdovým normatívom podľa
§ 2 ods. 1 písm. e) až s)
Koeficient
Stredná odborná škola – 1. kategória0,9882
Stredná odborná škola – 2. kategória0,9100
Stredná odborná škola – 3. kategória0,9961
Stredná odborná škola – 4. kategória0,9718
Stredná odborná škola – 5. kategória0,8443
Stredná odborná škola – 6. kategória0,7299
Stredná odborná škola – 7. kategória0,6671
Stredná odborná škola – 8. kategória0,7309
Stredná odborná škola – 9. kategória0,5125
Stredná odborná škola – 10. kategória0,6181
Stredná odborná škola – 11. kategória0,6041
Stredná odborná škola – 12. kategória1,0000
Stredná odborná škola – 13. kategória0,9778
Stredná odborná škola – 14. kategória0,5123
Stredná odborná škola – 15. kategória0,2836

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.