Vyhláška č. 149/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 31/1988
Platnosť od 22.09.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1997 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.