Vyhláška č. 313/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku

(v znení č. 32/1993 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/1990
Platnosť od 31.07.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 04.02.1993 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

313

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 27. júla 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 177 ods. 1 písm. n) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. a podľa § 10 ods. 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb. a vyhlášky č. 260/1990 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

V § 140 ods. 2 sa suma „830 Kčs“ nahrádza sumou „1100 Kčs“, suma „930 Kčs“ sumou „1200 Kčs“ a suma „1150 Kčs“ sumou „1300 Kčs“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „U chorých na diabetes je odporúčaním príslušného orgánu štátnej zdravotníckej správy diabetický preukaz tohto občana.“.


Čl. III

1. Podmienky sociálnej odkázanosti podľa čl. I sa u občanov, ktorých zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, posudzujú podľa tejto vyhlášky začínajúc júlom 1990. Spätné vyplatenie dávky sociálnej starostlivosti sa umožňuje v prípadoch, keď je žiadosť o príspevok na diétne stravovanie podaná do 31. decembra 1990.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister:

Miller v. r.