Vyhláška č. 501/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa menia a dopĺňajú vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch

Čiastka 82/1990
Platnosť od 15.12.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 15.12.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

501

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 19. novembra 1990,

ktorou sa menia a dopĺňajú vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 177 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., podľa § 2 ods. 3 písm. b), § 9 a § 51 ods. 2 písm. b) zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 180/1990 Zb. a podľa § 36 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 180/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., vyhlášky č. 260/1990 Zb. a vyhlášky č. 313/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 46 ods. 1 znie:

(1) Za hrubý zárobok poslanca zákonodarného zboru sa považuje poslanecký plat a funkčný príplatok, na ktoré vznikol nárok podľa príslušných predpisov,80) a to v sume podliehajúcej dani zo mzdy.“.

2. § 47 včítane nadpisu znie:

„Členovia a poslanci obecných zastupiteľstiev a starostovia obcí

§ 47

(1) Na dôchodkovom zabezpečení sú zúčastnení členovia obecných zastupiteľstiev,81) poslanci obecných zastupiteľstiev82) a starostovia obcí83) (ďalej len „členovia obecného zastupiteľstva“), ktorí vykonávajú funkciu dlhodobo uvoľnených členov obecného zastupiteľstva.84)

(2) Úraz, ktorý utrpí člen obecného zastupiteľstva pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie alebo v priamej súvislosti s ním, sa považuje za pracovný úraz. Ustanovenie § 19 ods. 2 zákona platí obdobne.“.

3. V § 48 ods. 1 a 2 sa slová „poslanec národného výboru“ nahrádzajú slovami „člen obecného zastupiteľstva“.

4. § 49 znie:

㤠49

(1) Do hrubých zárobkov člena obecného zastupiteľstva sa započítavajú odmeny vyplatené za výkon funkcie člena obecného zastupiteľstva včítane tých častí, ktoré sú oslobodené od dane zo mzdy.

(2) Do hrubých zárobkov člena komisie, ktorý nie je členom obecného zastupiteľstva, sa započítavajú odmeny vyplatené obcou za výkon funkcie člena komisie včítane tých častí, ktoré sú oslobodené od dane zo mzdy.

(3) Ak je člen obecného zastupiteľstva, ktorý nie je dôchodkovo zabezpečený podľa § 47 ods. 1, požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, odmeny uvedené v odseku 1 sa na účely posudzovania podmienky podstatného poklesu zárobku nezahŕňajú do hrubých zárobkov.

(4) Príslušný orgán obecného zastupiteľstva, ktorý poskytol odmeny podľa odseku 1 alebo 2, je povinný žiadateľovi o dôchodok na jeho žiadosť písomne oznámiť ich výšku.“.

5. V § 112a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak ide o civilnú službu nahrádzajúcu vojenskú základnú (náhradnú) službu.“.

6. § 146 písm. d) znie:
„d) u poslancov zákonodarných zborov kancelária príslušného zákonodarného zboru a u členov obecného zastupiteľstva orgán, ktorý obstaráva osobné veci pracovníkov obecného úradu alebo obce.“.

7. § 175 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) V rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi platnými pred 24. novembrom 1990 sa pred týmto dňom hodnotí doba výkonu funkcie poslancov národných výborov.“.

Čl. II

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky č. 155/1983 Zb., vyhlášky č. 79/1984 Zb., vyhlášky č. 135/1984 Zb., vyhlášky č. 59/1987 Zb., vyhlášky č. 148/1988 Zb., vyhlášky č. 123/1990 Zb. a vyhlášky č. 263/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 písm. h) znie:

h) členov obecných zastupiteľstiev, poslancov obecných zastupiteľstiev a starostov obcí (deviaty oddiel),“.

2. V § 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) poslancov zákonodarných zborov (štrnásty oddiel).“.

3. V § 13 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

4. V § 22 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

5. § 64 včítane nadpisu deviateho oddielu znie:

„ČLENOVIA A POSLANCI OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV A STAROSTOVIA OBCÍ

§ 64

Okruh poistených Vznik a zánik poistenia

(1) Na nemocenskom poistení sú zúčastnení členovia obecných zastupiteľstiev,34) poslanci obecných zastupiteľstiev35) a starostovia obcí36) (ďalej len „členovia obecného zastupiteľstva“), ktorí vykonávajú funkciu dlhodobo uvoľnených členov obecného zastupiteľstva.37)

(2) Účasť na nemocenskom poistení podľa odseku 1 vzniká dňom zvolenia za člena obecného zastupiteľstva a zaniká dňom uplynutia volebného obdobia, prípadne dňom zániku mandátu. U člena obecného zastupiteľstva, ktorý je členom obecnej rady, nemocenské poistenie podľa odseku 1 však zaniká dňom zvolenia novej obecnej rady, prípadne u starostu dňom uplynutia funkčného obdobia.“.

6. § 65 znie:

㤠65

Započítateľný zárobok

Za započítateľný zárobok člena obecného zastupiteľstva sa považuje odmena patriaca za výkon funkcie včítane tých častí, ktoré sú oslobodené od dane zo mzdy.“.

7. V § 66 ods. 1 sa slová „poslanca národného výboru“ nahrádzajú slovami „člena obecného zastupiteľstva“.

8. § 66 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Úraz, ktorý utrpí člen obecného zastupiteľstva pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie alebo v priamej súvislosti s ním, sa považuje za pracovný úraz; ustanovenia § 21 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 143/1965 Zb. v znení neskorších predpisov platia tu obdobne.“.

9. Za § 66 sa vkladá nový § 66a, ktorý znie:

㤠66a

Prídavky na deti

Podmienka pracovného úväzku a podmienka odpracovanej doby pre nárok na prídavky na deti sa považujú za splnené, pokiaľ je člen obecného zastupiteľstva poistený podľa tohto oddielu.“.

10. § 67 znie:

㤠67

Vykonávanie nemocenského poistenia

Povinnosti závodu (organizácie) vyplývajúce z predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov plní pre členov obecného zastupiteľstva príslušný orgán, ktorý vybavuje osobné veci pracovníkov obecného úradu alebo obce.“.

11. V § 80, § 96 ods. 1 a § 103 ods. 2 sa slová „národným výborom“ nahrádzajú slovami „príslušným orgánom“.

12. V § 93 a 102 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“.

13. Za § 102e sa pripája nový štrnásty oddiel, ktorý znie:

„ŠTRNÁSTY ODDIEL

POSLANCI ZÁKONODARNÝCH ZBOROV

§ 102f

(1) Započítateľným zárobkom poslanca zákonodarného zboru je poslanecký plat vyplatený podľa príslušných predpisov.38)

(2) Úraz, ktorý utrpí poslanec zákonodarného zboru pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie alebo v priamej súvislosti s ním, sa považuje za pracovný úraz; ustanovenia § 21 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 143/1965 Zb. v znení neskorších predpisov platia tu obdobne.

(3) Podmienka pracovného úväzku a podmienka odpracovanej doby pre nárok na prídavky na deti sa považujú za splnené.

(4) Povinnosti závodu (organizácie) vyplývajúce z predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov plní pre poslancov zákonodarného zboru kancelária príslušného zákonodarného zboru.“.


Čl. III

Prechodné ustanovenie

(1) U členov rady doterajších národných výborov sa postupuje do zvolenia obecnej rady obecným zastupiteľstvom podľa predpisov o dôchodkovom zabezpečení a nemocenskom poistení poslancov národných výborov platných predo dňom účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Nároky členov obecných zastupiteľstiev, poslancov obecných zastupiteľstiev a starostov obcí podľa článkov I a II sa posudzujú odo dňa volieb do zastupiteľstiev v obciach1) a do orgánov samosprávy obcí.2)

Čl. IV

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v. r.

Poznámky pod čiarou

80) § 1, 2, 7 a 9 zákona č. 304/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Federálneho zhromaždenia.
§ 1, 2, 8 a 10 zákona Českej národnej rady č. 371/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Českej národnej rady.
§ 1, 2, 7 a 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 356/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady.

81) § 27 zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie).

82) § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

83) § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

84) § 32 ods. 1 zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb.
§ 25 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

34) § 27 zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie).

35) § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

36) § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

37) § 32 ods. 1 zákona Českej národnej rady č. 367/1990 Zb.
§ 25 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

38) § 1 a 7 zákona č. 304/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Federálneho zhromaždenia.
§ 1 a 8 zákona Českej národnej rady č. 371/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Českej národnej rady.
§ 1 a 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 365/1990 Zb. o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady.

1) Zákon Českej národnej rady č. 368/1990 Zb. o voľbách do zastupiteľstiev v obciach.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.