Vyhláška č. 15/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.02.1982 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb.

15

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 28. januára 1982

o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík, s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 14 ods. 6 a § 172 ods. 1, 4, 5 a 6 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 ods. 1 sa suma 1200 Kčs nahrádza sumou 1400 Kčs.

2. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

㤠22a

K § 14 ods. 6 a § 32 ods. 2 zákona

Invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok pracujúceho (občana), ktorému vznikol nárok na tento dôchodok pred dovŕšením 28 rokov, sa vymeriava z priemerného mesačného zárobku 1400 Kčs, pokiaľ skutočne dosiahnutý priemerný mesačný zárobok nie je pre neho výhodnejší.“.

3. V § 28 ods. 2 písm. a) sa suma 780 Kčs nahrádza sumou 880 Kčs a suma 1330 Kčs sumou 1500 Kčs.

4. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠29a

Dôchodky občanov konajúcich službu v ozbrojených silách

K § 48 až 50 zákona

Invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách sa vymeriava z priemerného mesačného zárobku 1750 Kčs, pokiaľ skutočne dosiahnutý priemerný mesačný zárobok nie je pre nich výhodnejší.“.

5. Veta nad § 31 znie:

„K § 32 ods. 2, § 46, § 63 ods. 1 a § 64 ods. 2 zákona“.

6. Za § 31a sa vkladá § 31b, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠31b

Súbeh nárokov na invalidný dôchodok a na sirotský dôchodok, prídavky na deti alebo výchovné

Ak orgány dôchodkového zabezpečenia priznávajú invalidný dôchodok spätne i za čas, po ktorý sa poskytoval sirotský dôchodok, prídavky na deti alebo výchovné včítane príplatku na invalidné dieťa, zúčtujú sa tieto vyplatené dávky s doplatkom dôchodku.“.

7. V § 36 sa suma 150 Kčs nahrádza sumou 300 Kčs a suma 650 Kčs sumou 690 Kčs.

8. V § 39 ods. 6 sa za slová „§ 78 ods. 5“ vkladajú slová „a 6“.

9. V § 45 ods. 1, § 55 ods. 1 a 2, § 60 ods. 1 a 2, § 65 ods. 2, § 65a ods. 2, § 68 ods. 1 a § 69 ods. 4 sa suma 1 200 Kčs nahrádza sumou 1 400 Kčs.

10. § 110 ods. 2 znie:

(2) Výchovné mesačne je

na jedno dieťa
Kčs
na dve deti
Kčs
na tri deti
Kčs
na štyri deti
Kčs
k dôchodku
invalidnému23061011501640
inému18061011501640

a zvyšuje sa na každé ďalšie dieťa mesačne o 330 Kčs.“.

11. V § 110 ods. 3 sa suma 300 Kčs nahrádza sumou 500 Kčs.

12. V § 115 ods. 1 a 2 sa suma 780 Kčs nahrádza sumou 880 Kčs a suma 1330 Kčs sumou 1500 Kčs.

13. V § 118 sa za slová „rodičov účastníka odboja“ vkladajú slová „a o úprave dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu (§ 60a zákona)“.

14. § 124 ods. 2 znie:

(2) Prídavky na deti mesačne sú

na 1 dieťa180 Kčs
na 2 deti610 Kčs
na 3 deti1150 Kčs
na 4 deti1640 Kčs

a zvyšujú sa na každé ďalšie dieťa o 330 Kčs mesačne.“.

15. V § 124 ods. 3 sa suma 300 Kčs nahrádza sumou 500 Kčs.

16. V § 136 ods. 2 písm. a) sa suma 600 Kčs nahrádza sumou 800 Kčs a suma 1200 Kčs sumou 1500 Kčs.

17. V § 136 ods. 2 písm. b) sa suma 190 Kčs nahrádza sumou 300 Kčs.

18. V § 136 ods. 4 sa suma 650 Kčs nahrádza sumou 690 Kčs.

19. V § 136 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak to odôvodňujú sociálne pomery rodiny oprávneného, môže sa poskytnúť k príspevku pred umiestnením do zamestnania zvýšenie až do sumy 300 Kčs mesačne aj na každého ďalšieho rodinného príslušníka žijúceho s oprávneným v spoločnej domácnosti. Za ďalších rodinných príslušníkov sa považujú vnukovia a súrodenci za podmienok ustanovených v § 40 ods. 3 a 4 zákona a osoby uvedené v § 27 ods. 3 písm. d) až f).“.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

20. V § 137 ods. 4 sa suma 190 Kčs nahrádza sumou 300 Kčs.

21. § 137 ods. 6 znie:

(6) O zvýšení príspevku na manželku a na každého ďalšieho rodinného príslušníka platí § 136 ods. 4 a 5. Toto zvýšenie príspevku patrí aj vtedy, ak oprávnený poberá v čase prípravy nemocenské.“.

22. V § 140 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak je v ústavoch pre mládež umiestnený občan starší jako 18 rokov poberajúci invalidný dôchodok, určí sa výška príspevku na úhradu nákladov ústavnej starostlivosti v rozsahu, ako keby bol umiestnený v ústave pre dospelých občanov (§ 141 a nasl.).“.

23. V § 141 ods. 1 sa slová „15 %, najmenej však 120 Kčs mesačne“ nahrádzajú slovami „190 Kčs mesačne“.

24. V § 145 sa suma 120 Kčs nahrádza sumou 190 Kčs.

25. § 160 včítane nadpisu znie:

㤠160

Súčinnosť zdravotníckych zariadení

K § 47 ods. 3, § 63 ods. 2 a § 115 zákona

(1) Zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti sú povinné podávať hlásenia o dôchodcoch prijatých do ústavnej starostlivosti (prepustených z ústavnej starostlivosti), ktorým bol dôchodok zvýšený pre bezvládnosť (§ 47 ods. 1 zákona), pokiaľ ústavné ošetrovanie potrvá (trvalo) dlhšie ako štyri mesiace.

(2) Psychiatrické liečebne sú povinné podávať hlásenia o občanoch prijatých do ústavnej starostlivosti (prepustených z ústavnej starostlivosti) a požívajúcich akúkoľvek dávku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia) alebo zaopatrovací príspevok, pokiaľ ústavné ošetrovanie potrvá (trvalo) dlhšie ako tri mesiace.

(3) Hlásenie musí obsahovať priezvisko, meno, osobné údaje a bydlisko požívateľa dôchodku (zaopatrovacieho príspevku), jeho rodné číslo, deň, keď bol prijatý do ústavného ošetrovania alebo keď bol prepustený z ústavného ošetrovania, a pri prijatí do ústavnej starostlivosti aj údaje o občanoch ním vyživovaných. Ak ide o požívateľov dôchodku z dôchodkového zabezpečenia vojakov z povolania, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti alebo príslušníkov zborov nápravnej výchovy, musí hlásenie obsahovať okrem uvedených údajov aj číslo rozhodnutia o priznaní dôchodku. Hlásenie sa podáva na základe oznámenia občanov prijatých do ústavnej starostlivosti alebo ich rodinných príslušníkov.

(4) Hlásenie treba odoslať do 15 dní pred koncom štvrtého mesiaca ústavného ošetrovania, ak ide o zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti, a do 15 dní pred koncom tretieho mesiaca ústavného ošetrovania, ak ide o psychiatrickú liečebňu; pri prepustení z ústavného ošetrovania sa hlásenie odosiela do 15 dní odo dňa prepustenia. Hlásenie sa zasiela príslušnému orgánu dôchodkového zabezpečenia republiky; ak ide o požívateľa sociálneho dôchodku alebo zaopatrovacieho príspevku, zasiela sa hlásenie príslušnému národnému výboru, v obvode ktorého má ošetrovaný bydlisko, a ak ide o požívateľa dôchodku z dôchodkového zabezpečenia vojakov z povolania, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti alebo príslušníkov zborov nápravnej výchovy, zasiela sa hlásenie orgánom federálnych ministerstiev národnej obrany a vnútra, ministerstiev vnútra a spravodlivosti republík podľa toho, ktorý orgán priznal dôchodok.“.


Čl. II

(1) Za primeraný mesačný zárobok (hrubý zárobok) učňov, študentov, žiakov a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujúcich sa na pracovné uplatnenie (čl. I č. 9) sa považuje suma 1400 Kčs, a ak ide o občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách (čl. I č. 4), suma 1750 Kčs aj za obdobie predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, ak nárok na dôchodok vznikol po 31. 1. 1982.

(2) Zvýšenie dôchodku podľa čl. I č. 12 tejto vyhlášky sa uskutoční na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 81/1979 Zb. o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.


Prvý námestník:

Ing. Tomášek v. r.