Vyhláška č. 78/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.07.1982 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb.

OBSAH

78

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 25. júna 1982

o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákono sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 172 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. a zákona č. 73/1982 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 108/1979 Zb., č. 164/1979 Zb. a č. 15/1982 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. § 11 včítane nadpisu znie:

„Pracovné kategórie

K § 12 a 13 ods. 4 zákona

§ 11

(1) Ak trvalo prerušenie zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie bez vážneho dôvodu dlhšie ako päť rokov, započítava sa doba zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie pred prerušením pre priznanie dôchodku z I. (II.) pracovnej kategórie, len ak pracujúci bol do dňa vzniku nároku na dôchodok znova zamestnaný v I. (II.) pracovnej kategórii aspoň tri roky; to však neplatí, ak pracujúci získal dovedna aspoň 10 rokov v zamestnaní uvedenom v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona v uránových baniach alebo ak sa stal plne (čiastočne) invalidným následkom pracovného úrazu.

(2) Ak došlo k zmene (skončeniu) zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie pri pracujúcich, ktorí

a) boli zamestnaní v I. pracovnej kategórii aspoň 10 rokov pri ťažbe, prieskume, úprave a konečnom spracovaní uránovej rudy alebo iných rádioaktívnych surovín, alebo

b) vykonávali aspoň 15 rokov zamestnanie uvedené v § 12 ods. 1 písm. a) č. 2 zákona a z tohto zamestnania boli uvoľnení (prevedení) z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až d) Zákonníka práce, alebo

c) boli uvoľnení (prevedení) zo zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie v súvislosti s racionalizačnými alebo organizačnými opatreniami uvedenými v § 2 písm. a) a získali ku dňu uvoľnenia (prevedenia) aspoň 20 rokov zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie, kategórie v súvislosti s racionalizačnými alebo organizačnými opatreniami uvedenými v § 2 písm. a) a získali ku dňu uvoľnenia (prevedenia) aspoň 20 rokov zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie,

považuje sa zmena (skončenie) zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie za prerušenie zamestnania z vážnych dôvodov a predpokladá sa, že vážny dôvod, ktorý viedol k zmene (skončeniu) zamestnania, trvá až do vzniku nároku na dôchodok.

(3) Ochranná lehota dvoch rokov (§ 13 ods. 3 zákona) od skončenia zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie sa predlžuje o dobu, po ktorú pracujúci požíval invalidný (čiastočne invalidný) dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov alebo čiastočný dôchodok za výsluhu rokov; na dobu poberania týchto dôchodkov sa neprihliada ani pri posudzovaní, či prerušenie zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie trvalo dlhšie ako päť rokov.

(4) Doba služby v ozbrojených silách zaradenej do I. (II.) kategórie funkcií sa hodnotí ako doba zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie.

(5) Ak pracujúci nebol zamestnaný v I. (II.) pracovnej kategórii po celú dobu potrebnú na získanie výhod z tejto pracovnej kategórie, doba zamestnania v tejto pracovnej kategórii sa započítava ako doba zamestnania v najbližšej nižšej pracovnej kategórii. To platí obdobne pri započítavaní dôb zamestnania I. pracovnej kategórie s rozdielnymi podmienkami nároku na dôchodok.“.

2. § 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Doba výkonu funkcií uvedených v predchádzajúcich odsekoch sa nezapočítava ako doba zamestnania uvedeného v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona; pracujúcim, ktorí vykonávali toto zamestnanie pred výkonom funkcie, sa započítava pri splnení podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 doba výkonu funkcie ako doba zamestnania uvedeného v § 12 ods. 1 písm. a) č. 2 zákona.“.

3. V § 14 ods. 1 písm. c) č. 6 sa slová „§ 14 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5“.

4. § 15 ods. 6 znie:

(6) Za obdobie, z ktorého sa vypočítava priemerný mesačný zárobok pracujúceho

- uvoľneného alebo prevedeného v súvislosti s vykonávaním štrukturálnych zmien v národnom hospodárstve, s likvidáciou neefektívnych prevádzok, so znižovaním správneho a riadiaceho aparátu a s inými racionalizačnými alebo organizačnými opatreniami, 60) alebo

- uvoľneného alebo prevedeného zo zamestnania uvedeného v § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 a 2 zákona pre trvalú nespôsobilosť na doterajšiu prácu zo zdravotných dôvodov [§ 46 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce], sa na jeho žiadosť určí doba 10 (5) kalendárnych rokov pred rokom, v ktorom došlo k uvoľneniu (prevedeniu), ak je to pre neho výhodnejšie.“.

5. V § 20 ods. 1, § 66 ods. 3, § 89 ods. 3 a v § 92 ods. 1 sa slová „§ 14 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5“.

6. V § 157 ods. 1 sa na konci za bodkočiarku pripájajú tieto slová: „pritom sa osobitne vyznačí výkon zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Minister:

Štanceľ v. r.