290

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 10. októbra 1994,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. a podľa § 9 ods. 1 písm. i), § 12 ods. 2 a 7, § 29 ods. 2 písm. b) a § 54 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Hodnotenie doby prípravy na pracovné uplatnenie

Doba prípravy na pracovné uplatnenie sa započítava ako náhradná doba, ak sa príprava na pracovné uplatnenie vykonávala podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Hrubé zárobky

Ak je hrubým zárobkom u niektorých skupín občanov pevne určená suma, ak ide o invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok v súvislosti s plnením úloh v ozbrojených silách podľa § 34 a 38 zákona a u občanov vykonávajúcich civilnú službu,2) je touto sumou výška minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou,3) ktorá platí ku dňu vzniku nároku na dôchodok.

§ 3

Priemerný mesačný zárobok

(1) Mesačný priemer hrubých zárobkov sa určí z úhrnu zárobkov a vymeriavacích základov (ďalej len „zárobok“) uvedených v § 12 ods. 2 zákona za kalendárne roky, z ktorých sa zisťuje priemerný mesačný zárobok. Ak sú v kalendárnych rokoch vylúčené doby uvedené v odseku 7, súčet zárobkov uvedených v § 12 ods. 2 zákona sa úmerne upraví podľa dĺžky týchto dôb.

(2) Hrubým zárobkom za jednotlivý kalendárny rok na určenie piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokov je úhrn zárobkov uvedených v § 12 ods. 2 zákona započítateľných v tomto roku. Ak sú v kalendárnom roku vylúčené doby uvedené v odseku 7, súčet zárobkov sa úmerne upraví podľa dĺžky týchto dôb.

(3) Za kalendárny rok so zárobkami sa nepovažuje kalendárny rok, v ktorom občan po prvý raz vstúpil do zamestnania, ak zamestnanie netrvalo celý kalendárny rok; za prvý vstup do zamestnania sa nepovažuje štúdium po ukončení povinnej školskej dochádzky, ak je to pre občana výhodnejšie.

(4) Ak nárok na dôchodok vznikol v kalendárnom roku, v ktorom občan po prvý raz vstúpil do zamestnania, priemerný mesačný zárobok sa vypočítava z hrubých zárobkov dosiahnutých v tomto roku. Ak nárok na dôchodok vznikol v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom občan po prvý raz vstúpil do zamestnania, priemerný mesačný zárobok sa vypočítava z hrubých zárobkov dosiahnutých v kalendárnych rokoch so zárobkami. Doba predchádzajúca vstupu do zamestnania a doba od vzniku nároku na dôchodok do konca kalendárneho roku sa pritom posudzuje ako doba uvedená v odseku 7.

(5) Ak nárok na invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok vznikol v kalendárnom roku,

a) v ktorom sa nemocenské priznané pred vznikom nároku na tento dôchodok vyplácalo do konca kalendárneho roku a dôchodok sa v tomto roku nevyplácal, alebo

b) po 30. novembri,

považuje sa na účely určenia rozhodného obdobia za rok vzniku nároku na invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok aj rok, ktorý po ňom nasleduje. V prípade uvedenom v písmene b) sa pritom doba od vzniku nároku na dôchodok do konca kalendárneho roku posudzuje ako doba uvedená v odseku 7.

(6) Do kalendárneho roku sa zahŕňajú aj doby, v ktorých občan nemal žiadny zárobok.

(7) Pri zisťovaní hrubých zárobkov a priemerného mesačného zárobku z kalendárneho roku sa vylučujú

a) náhradné doby,

b) doby pracovného voľna bez náhrady mzdy účastníkov štúdia popri zamestnaní a kombinovaného štúdia,4)

c) doby sústavnej prípravy na budúce povolanie,

d) doby, po ktoré sa poskytoval vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve,

e) doby, po ktoré sa občanovi poskytovala náhrada mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré organizácia nemôže poskytovať pracovníkovi prácu,5)

f) doby výkonu civilnej služby.2)

Do hrubých zárobkov sa nezapočítavajú zárobky, ktoré občan dosiahol v týchto dobách. Ak tieto doby trvali po celý kalendárny rok a boli vylúčené, nepovažuje sa tento rok za kalendárny rok so zárobkami.

(8) V kalendárnom roku sa náhradné doby uvedené v § 9 ods. 1 písm. e), g), h) a k) zákona a doby sústavnej prípravy na budúce povolanie v období, v ktorom sa dosiahol zárobok, nevylučujú a zárobok dosiahnutý v týchto dobách sa započítava do hrubých zárobkov, ak je takto určený hrubý zárobok v kalendárnom roku vyšší.

(9) Pri určení mesačného priemeru hrubých zárobkov podľa odseku 1 sa do obdobia, z ktorého sa zisťuje priemerný mesačný zárobok, zahŕňajú aj doby, v ktorých občan nemal žiadny zárobok; z tohto obdobia sa vylučujú doby uvedené v odseku 7, ak sa vylúčili už pri určení hrubých zárobkov za kalendárny rok.

(10) Za uvoľnenie v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení sa na účely určenia rozhodného obdobia považuje prevedenie občana z doterajšieho zamestnania alebo skončenie doterajšieho zamestnania z organizačných dôvodov.6)

§ 4

Iný príjem na účely nároku na úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu

Na účely nároku na úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu, sa iným príjmom rozumie príjem podľa osobitného predpisu7) okrem prídavkov na deti.

§ 5

Zdravotné postihnutia podmieňujúce invaliditu podľa § 29 ods. 2 písm. b) zákona sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 6

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Ak všeobecne záväzné právne predpisy používajú pojem fiktívny zárobok, rozumie sa ním zárobok uvedený v § 2.

(2) Na účely zisťovania priemerného mesačného zárobku do 31. decembra 1994 sa za hrubé zárobky považujú aj príjmy uvedené v § 11 ods. 1 písm. a) č. 4, 5 a 7 a ods. 2 písm. b), c) a d) vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb.

(3) Za uvoľnenie v súvislosti s uskutočňovaním racionalizačných a organizačných opatrení sa na účely určenia rozhodného obdobia považuje pred 1. júnom 1991 prevedenie alebo uvoľnenie občana z doterajšieho zamestnania podľa predpisov platných pred týmto dňom.


§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa § 8 ods. 1, § 11, 12 a 28 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 260/1990 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Brocka v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 290/1994 Z. z.

Zdravotné postihnutia podmieňujúce invaliditu podľa § 29 ods. 2 písm. b) zákona

1. Úplná slepota oboch očí.
2. Praktická slepota oboch očí (zraková ostrosť od svetlocitu do hodnoty 1/60 na lepšom oku, prípadne do hodnoty 6/60 pri zúžení zorného poľa pod 10°, ale obojstranne, alebo pod 25° pri jednom zachovanom oku).
3. Mentálne postihnutie v pásme stredne ťažkej mentálnej retardácie (IQ sa hodnotí v rozpätí 35 až 49).
4. Amputačná strata oboch dolných končatín.
5. Amputačná strata oboch horných končatín v zápästí a vyššie.
6. Amputačná strata jednej hornej a jednej dolnej končatiny.
7. Ochrnutie dvoch končatín (hemiplégie a paraplégie).
8. Iné zdravotné postihnutia podmieňujúce odkázanosť na vozík pre invalidov.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z.

2) Zákon č. 18/1992 Zb. o civilnej službe.

3) § 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z. z.

4) § 126 Zákonníka práce.

5) § 130 ods. 3 Zákonníka práce.

6) § 46 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce.

7) § 5 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.