04.06.2012

V reklame bude musieť byť uvádzaná celková cena zájazdu

Celkové ceny zájazdov uvedené v reklame

Dôvodová správa - Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko, Jozef Viskupič.

 

Podstatou návrhu je zavedenie povinnosti predávajúceho, resp. poskytovateľa služby, aby pri reklame uvádzal celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí. V praxi totiž často dochádzalo k situáciám, že spotrebiteľ bol reklamou uvedený do omylu, resp. cena uvádzaná v reklame vzbudzovala dojem, že je nižšia ako  bola následná konečná cena, ktorú mal spotrebiteľ za zájazd a s ním súvisiace služby poskytované predávajúcim, uhradiť. Súčasťou návrhu je aj zabezpečenie výkonu dohľadu nad predmetným ustanovením.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súlad návrhu zákona s právom EÚ je uvedený v doložke zlučiteľnosti.

 

Predpokladaný dopad návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.

 

Aktuálne znenie zákona o reklame

Spresnenie

Kategórie

História