17.04.2012

Dôvody zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek

fonendoskop na eurobankovkách

Napriek skutočnosti, že kvalifikácia na výkon povolania a pravidlá výkonu povolania sestier a pôrodných asistentiek sú európsky rámcovo zjednotené, neexistuje jednotná právna úprava ich minimálnych mzdových nárokov. Profesijný základ odbornej spôsobilosti a uznávania kvalifikácie sestier a pôrodných asistentiek je pre celú Európsku úniu rovnaký daný smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Sestry a pôrodné asistentky sú regulovaným povolaním, ktoré je regulované na úrovni Európskej únie. Dôsledkom tejto regulácie je, že ich odborná kvalifikácia na výkon povolania na vnútornom trhu je v podstatných prvkoch zjednotená vo všetkých členských štátoch Európskej únie, štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii. Umožňuje im to vykonávať svoje povolanie v každom z nich bez zbytočných administratívnych prekážok v rámci zásady voľného pohybu pracovnej sily.

 

Samostatný právny predpis, ktorý by v podmienkach Slovenskej republiky upravoval minimálne mzdové nároky všetkých sestier a pôrodných asistentiek, doteraz neexistoval. Ich odmeňovanie je riešené všeobecnou úpravou Zákonníka práce a pre sestry u zamestnávateľov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Navrhovaný zákon rieši minimálnu mzdovú úroveň sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú odmeňované mzdou v pracovnom pomere, vrátane tých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú v súčasnosti odmeňované podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nerieši sa odmeňovanie sestier, ktoré sú v postavení samostatne zárobkovo činných osôb, pretože pri výkone ošetrovateľskej praxe touto formou nejde o pracovnoprávny vzťah, ale podľa obsahu zmluvy o občianskoprávny vzťah alebo o obchodnoprávny vzťah. Navrhovaný zákon je tak špeciálnym predpisom k všeobecnej úprave minimálnych mzdových nárokov upravených v Zákonníku práce.

 

Navrhované členenie minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek rešpektuje dosiahnutý stupeň vzdelania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností a získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností a zohľadňuje aj dĺžku výkonu ošetrovateľskej praxe a prax v pôrodnej asistencii.

 

Predmetom návrhu zákona je priaznivejšia úprava minimálnych mzdových nárokov vybraných kategórií zamestnancov na úrovni presahujúcej:
a) skutočné (aktuálne) priemerné mzdové ohodnotenie týchto zamestnancov poskytované podľa Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), príp. podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
b) základnú (minimálnu) úroveň ohodnotenia práce ostatných zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a vykonávajúcich prácu, ktorej náročnosť môže byť porovnateľná, rovnaká či dokonca vyššia,
c) výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
d) minimálne mzdové nároky ustanovené v § 120 Zákonníka práce, pri zachovaní ďalších prípadných nárokov na mzdové zvýhodnenia podľa Zákonníka práce (napr. mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas, za prácu vo sviatok alebo za prácu v noci).

 

Prijatie navrhovaného zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy. Nebude mať vplyv na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.

 

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.  

 

Zdroj: www.epi.sk

 

Zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dôvodová správa zákona č. 62/2012 Z. z.

Spresnenie

Kategórie

História