08.03.2012

Člen a zapisovateľ volebnej komisie a sociálne poistenie

Právne postavenie člena volebnej komisie a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v sociálnom poistení


Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2011 (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), okrem:

  • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,
  • člena volebnej komisie.
     

Podľa § 50 ods. 4 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie majú v deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento deň nemajú nárok na náhradu mzdy alebo platu, a samostatne zárobkovo činné osoby nárok na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou. Odmenu vypláca obec. Podľa § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 333/2004 Z. z. zapisovateľ volebnej komisie plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie. Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta.

 

Člen volebnej komisie, ktorý má právo na nepravidelný príjem, nemá na účely dôchodkového poistenia právne postavenie zamestnanca s nepravidelným príjmom, pretože člen volebnej komisie je z právnej úpravy zamestnanca s nepravidelným príjmom v sociálnom poistení výslovne vyňatý. Obec neprihlasuje člena volebnej komisie do registra poistencov vedeného Sociálnou poisťovňou ako zamestnanca s nepravidelným príjmom.

 

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie nie je členom volebnej komisie, a preto sa na zapisovateľa okrskovej volebnej komisie nevzťahuje vyňatie z právneho postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia tak, ako na člena volebnej komisie podľa § 4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

 

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie má v deň konania volieb nárok na odmenu, ak v tento deň nemá nárok na náhradu mzdy alebo platu alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba nárok na náhradu.

 

Ak zapisovateľ okrskovej volebnej komisie pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky má nárok na odmenu, pretože v tento deň nemá nárok na náhradu mzdy alebo platu ani nemá nárok na náhradu ako samostatne zárobkovo činná osoba, je v právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na nepravidelný príjem zo závislej činnosti, pretože má právo na odmenu za výkon funkcie.

 

Postavenie zamestnanca s nepravidelným príjmom nadobúda len ten zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, ktorý má na odmenu nárok.


Ten zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, ktorý nemá na ňu nárok, lebo má nárok na náhradu mzdy alebo platu alebo má nárok na náhradu ako samostatne zárobkovo činná osoba, nemá z právneho vzťahu zapisovateľa okrskovej volebnej komisie na účely dôchodkového poistenia postavenie zamestnanca s nepravidelným príjmom.

 

Na účely vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca vzniká právny vzťah zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, z ktorého zároveň vyplýva právo na odmenu, v deň konania volieb, keďže iba v tento deň sú zároveň splnené obidve podmienky pre nadobudnutie právneho postavenia zamestnanca, a to existencia právneho vzťahu a zároveň právo na príjem vyplývajúce z tohto právneho vzťahu.

 

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca teda aj zaniká týmto dňom, dňom konania volieb, keďže je to jediný deň, v ktorom má zapisovateľ okrskovej volebnej komisie postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, t. j. povinné dôchodkové poistenie zamestnanca trvá iba v deň konania volieb.


Obec prihlási tohto zapisovateľa okrskovej volebnej komisie ako zamestnanca s nepravidelným príjmom na dôchodkové poistenie do registra poistencov vedeného Sociálnou poisťovňou s dátumom vzniku dôchodkového poistenia 10. marca 2012 a odhlási ho z registra poistencov s dátumom zániku dôchodkového poistenia 10. marca 2012.

 

Zdroj: www.epi.sk

Celý článok nájdete tu.

Spresnenie

Kategórie

História