05.03.2012

Voliť môže aj vyše 9600 obvinených a odsúdených

panáčik udiera sudcovským kladivkom

Volebné právo si 10. marca môže uplatniť 1312 obvinených a 8325 odsúdených. Zbor väzenskej a justičnej stráže je pripravený na priebeh volieb do parlamentu v ústavoch na výkon trestu aj výkon väzby.

Podľa zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky právo voliť v parlamentných voľbách má aj obvinený a odsúdený, ktorý je občanom Slovenskej republiky, v deň volieb sa nachádza vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody, najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov a nie je u neho prekážka vo výkone práva voliť. Takouto prekážkou vo výkone volebného práva je  zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí; výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu; pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Všetci obvinení a odsúdení boli informovaní o konaní volieb a včas písomne poučení o spôsobe a práve voliť vo voľbách do Národnej rady SR. Tí, u ktorých nie je prekážka vo výkone volebného práva, boli poučení, že môžu písomne požiadať obec, v ktorej majú trvalý pobyt, o vydanie a zaslanie voličského preukazu poštou na adresu ústavu, kde vykonávajú väzbu alebo trest odňatia slobody. Bez predloženia voličského preukazu voliť nemôžu.
 
Voľby do Národnej rady SR sa v ústavoch uskutočnia predvedením oprávnených voličov pred členov okrskovej volebnej komisie, ktorí v ústave zabezpečia voľbu do prenosnej volebnej schránky. V ústavoch nie sú vytvorené osobitné volebné okrsky. Oprávneným voličom z radov obvinených a odsúdených bude umožnené voliť len v prípade, že predložia členom okrskovej volebnej komisie voličský preukaz.
 
K 29. februáru 2012 sa v ústavoch zboru nachádzalo celkom 10 769 obvinených a odsúdených (1 395 obvinených a 9 374 odsúdených). Počet odsúdených, vykonávajúcich trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, bol k uvedenému dátumu 933 osôb. Počet cudzincov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody v ústavoch zboru bol 199 osôb (83 obvinených a 116 odsúdených).
 
Počet obvinených a odsúdených, ktorí priebežne žiadajú o vydanie voličských preukazov Zbor osobitne nesleduje. Po dohode riaditeľov ústavov s predsedami jednotlivých okrskových volebných komisií je však už v 17 ústavoch Zboru stanovený časový harmonogram, počas ktorého budú v ústavoch členovia okrskových volebných komisií a obvinení a odsúdení budú môcť tak voliť.

 

Zdroj: justice.gov.sk

Spresnenie

Kategórie

História