29.02.2012

Od 1.3.2012 platí nový zákon o bezpečnosti hračiek

Dieťa fúka púpavu na lúke

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny materiál s cieľom odstrániť  nedostatky v implementácii  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (ďalej len „smernica 2009/48/ES“) nariadením vlády Slovenskej republiky č. 63/2011 Z. z. zo 16. februára 2011 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky (ďalej len „nariadenie vlády k hračkám“).  

V súlade so zákonom  č. 575/2001 Z. z.  o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy je ministerstvo zodpovedné za ochranu spotrebiteľa. Cieľom smernice 2009/48/ES je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, najmä detí, pri súčasnom  fungovaní vnútorného trhu ustanovením nových  bezpečnostných požiadaviek na hračky. Nahrádza tak pôvodnú smernicu Rady 88/378/EHS z. 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek. Smernica 2009/48/ES je jednou z prvých smerníc nového prístupu, ktoré majú byť v súlade s rámcom ustanoveným v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS. Zodpovednosť za bezpečnosť  hračiek sa prenáša na všetky  dotknuté  subjekty  ustanovením jasných a primeraných povinností pre výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov.  Kladú sa nové požiadavky na  notifikované osoby  a ich spoluprácu a s hospodárskymi subjektmi  a orgánmi dohľadu nad trhom. Je preto dôležité  implementovať túto smernicu novým spôsobom a v súlade s legislatívou Slovenskej republiky tak, aby sa zabezpečil jednoduchší prístup a zrozumiteľnosť tejto právnej úpravy najmä pre podnikateľov a iné subjekty zúčastňujúce sa na zabezpečení bezpečnosti hračiek  a ochrane zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

V návrhu zákona sa upravujú všetky  povinnosti podnikateľov ako napr. výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu, distribútora, postupy posudzovania zhody na jednom mieste.  Návrh zákona obsahuje splnomocňujúce ustanovenia, ktoré umožnia upravovať prípadné zmeny v smernici 2009/48/ES týkajúce sa  bezpečnostných a iných požiadavkách na hračky formou vykonávajúcich vyhlášok. Pôsobnosť orgánu dohľadu nad trhom sa upravuje doplnkovo k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky akreditácie a dohľady nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Hračky sú spotrebiteľský výrobok a vzťahuje sa na nich aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecne bezpečnosti výrobkov, pokiaľ v tomto návrhu zákona nie sú osobitné ustanovenia týkajúce sa tej istej veci.

Smernica 2009/48/ES ukladá členským štátom povinnosť prijať a uverejniť zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou do 20. januára 2011 s účinnosťou od 20. júla 2011.  Slovenská republika čiastočne splnila túto úlohu  nariadením vlády k hračkám. Za účelom dosiahnutia urýchlenej implementácie je potrebné návrh zákona posúdiť  v skrátenom pripomienkovom konaní.

Ministerstvo nezaslalo návrh zákona na predbežné pripomienkové konanie  v súlade s čl. 12 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR, nakoľko návrh zákona  sa neodlišuje od nariadenia vlády k hračkám, pokiaľ ide o  hospodársky a finančný dosah a  negatívny vplyv na verejné financie ani na ostatné sledované oblasti.

Návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,  zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými  je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.


Zdroj: www.nrsr.sk


Nový zákon o bezpečnosti hračiek (č. 78/2012 Z. z.)
Dôvodová správa

Spresnenie

Kategórie

História