Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.07.2020 391/2019 Z. z. Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
01.07.2020 494/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
01.07.2020 495/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.07.2020 496/2019 Z. z. Novela nariadenia , ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
01.07.2020 22/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
30.07.2020 307/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony