Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.07.2020 391/2019 Z. z. Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
01.07.2020 494/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
01.07.2020 495/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.07.2020 496/2019 Z. z. Novela nariadenia , ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
01.07.2020 22/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
01.07.2020 159/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky
01.07.2020 160/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm
01.07.2020 161/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo
01.07.2020 162/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová
01.07.2020 163/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište
01.07.2020 170/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
01.07.2020 174/2020 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
01.07.2020 175/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta
01.07.2020 176/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
01.07.2020 180/2020 Z. z. Novela vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
01.07.2020 182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
01.07.2020 183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
01.07.2020 184/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
03.07.2020 186/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
07.07.2020 188/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov
07.07.2020 189/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
21.07.2020 195/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
21.07.2020 196/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z.
21.07.2020 197/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
21.07.2020 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
30.07.2020 307/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony