Zákon č. 247/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 72/2015
Platnosť od 15.10.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I šesťdesiateho deviateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

247

ZÁKON

z 22. septembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 7 úvodná veta znie: „Prístup je sprístupnenie zariadení alebo elektronických komunikačných služieb inému podniku na poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí, aj keď sa používajú na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti2) alebo vysielanie programových služieb, najmä prístup k“.

2. V § 2 ods. 7 písmeno e) znie:

e) fyzickej infraštruktúre,“.

3. V § 2 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Fyzickou infraštruktúrou je akákoľvek časť siete alebo časť siete určenej na poskytovanie iných služieb podľa § 67a ods. 1 písm. a), do ktorej je možné umiestniť vedenie alebo telekomunikačné zariadenie. Súčasťou fyzickej infraštruktúry sú najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy. Fyzickou infraštruktúrou sú aj rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy, ktoré nie sú súčasťou siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb podľa § 67a ods. 1 písm. a). Káble, nenasvietené optické vlákna, ako aj verejné vodovody a ich časti2a) nie sú fyzickou infraštruktúrou podľa tohto zákona. Fyzická infraštruktúra nie je aktívnym prvkom vysokorýchlostnej siete.“.

Doterajšie odseky 8 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Predplatená služba je služba poskytovaná na základe vopred uhradenej finančnej čiastky, z ktorej sa poplatok za poskytované služby alebo za služby informačnej spoločnosti2) priebežne odpočítava.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

5. V § 4 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Rušením je elektromagnetické rušenie podľa osobitného predpisu.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.“.

6. V § 5 ods. 1 sa slová „poskytuje sieť alebo službu; poskytovanie“ nahrádzajú slovami „splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15. Poskytovanie“.

7. V § 5 ods. 3 druhá veta znie: „Ak ide o rozhlasové a televízne programové služby, koncovým užívateľom je aj poslucháč a divák.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

8. V § 6 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom16) a úradom plní ako úrad pre verejnú regulovanú službu funkciu príslušného orgánu pre verejnú regulovanú službu6b), ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo,6c) v ktorej rámci

1. je kontaktným miestom pre nahlasovanie možného škodlivého rušenia, ktoré ovplyvňuje verejnú regulovanú službu,

2. na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu užívateľov verejnej regulovanej služby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zriadených na území Slovenskej republiky (ďalej len „užívateľ verejnej regulovanej služby“) k verejnej regulovanej službe; konanie o zmene alebo odňatí práv môže úrad pre verejnú regulovanú službu začať aj z vlastného podnetu,

3. na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu k verejnej regulovanej službe subjektom so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zriadených na území Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou zariadení a programového vybavenia pre verejnú regulovanú službu alebo vývozom týchto zariadení a programového vybavenia mimo územia Európskej únie (ďalej len „subjekt s právom prístupu k verejnej regulovanej službe“); konanie o zmene alebo odňatí práv môže úrad pre verejnú regulovanú službu začať aj z vlastného podnetu,

4. združuje užívateľov verejnej regulovanej služby a subjekty s právom prístupu k verejnej regulovanej službe do užívateľských skupín alebo do užívateľských spoločenstiev a schvaľuje ich kontaktné miesta,

5. sprístupňuje príslušnú dokumentáciu užívateľom verejnej regulovanej služby a subjektom s právom prístupu k verejnej regulovanej službe, získava utajované skutočnosti súvisiace s prevádzkou a využívaním verejnej regulovanej služby a zabezpečuje ich distribúciu užívateľom verejnej regulovanej služby a subjektom s právom prístupu k verejnej regulovanej službe, v súlade s osobitným predpisom,6d)

6. kontroluje dodržiavanie povinností, obmedzení a podmienok určených týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa tohto zákona, osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,

7. predkladá správu o dodržiavaní spoločných minimálnych noriem6e) každé tri roky Európskej komisii a Agentúre pre európsky globálny satelitný navigačný systém,

8. vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa určujú náležitosti žiadosti podľa bodov 2 a 3 a podmienky týkajúce sa prístupu a používania verejnej regulovanej služby, vývoja a výroby zariadení pre prevádzku a používanie verejnej regulovanej služby a vývozu zariadení a programového vybavenia pre verejnú regulovanú službu mimo územia Európskej únie v súlade s osobitným predpisom.6d)“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b až 6e znejú:

6b) Čl. 2 ods. 4 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

6c) Nariadenie (EÚ) č. 1285/2013.

6d) Čl. 8 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1104/2011 z 25. októbra 2011 o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (Ú. v. EÚ L 287, 4. 11. 2011).

6e) Napríklad čl. 8 rozhodnutia (EÚ) č. 1104/2011, rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) č. 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2015), rozhodnutie Rady z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (2013/488/EÚ) (Ú. v. EÚ L 274, 15. 10. 2013).“.

9. V § 6 ods. 3 písmeno l) znie:

l) vykonáva štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených týmto zákonom (ďalej len „dohľad“),“.

10. V § 6 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

o) rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, ktoré súvisia s

1. prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre,

2. poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,

3. koordináciou výstavby,

4. poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a

5. prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách,“.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

11. V § 6 ods. 4 písmeno a) znie:

a) podnikom na základe všeobecného povolenia,“.

12. V § 8 ods. 1 písm. g) sa nad slovo „spotrebiteľa“ umiestňuje odkaz 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

13. V § 8 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,12) Dopravným úradom,6a) stavebnými úradmi, špeciálnymi stavebnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja (ďalej len „dotknutý orgán“) pri riešení sporov súvisiacich s prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre, s poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, s koordináciou výstavby, s poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a s prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Na účel konzultácií a verejných konzultácií s dotknutými stranami podľa § 67 úrad zriadi a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto. Na svojom webovom sídle úrad zverejní pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých osôb pri konzultáciách alebo verejných konzultáciách s dotknutými stranami podľa § 67. Návrhy opatrení, predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet obchodného tajomstva,15) a výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok zverejňuje úrad spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete; to neplatí, ak ide o verejné konzultácie s dotknutými osobami podľa § 67.“.

15. V § 10 ods. 3 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.

16. V § 11 ods. 4 písm. c) a e), § 24 ods. 3 písm. c) a § 30 ods. 4 sa slovo „spotrebiteľov“ nahrádza slovami „koncových užívateľov“.

17. V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na účely konania o regulácii cien sa práva účastníka konania podľa osobitného predpisu21) uplatňujú počas konzultácií podľa § 10 ods. 1.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

18. V § 15 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „priezvisko,“ vkladajú slová „dátum narodenia“.

19. V § 15 ods. 2 písm. a) druhom bode sa za slovami „identifikačné číslo“ vkladajú slová „alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie“.

20. V § 15 ods. 2 písm. a) treťom bode sa za slovami „ak bolo pridelené“ vkladajú slová „alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie“.

21. V § 15 ods. 3 prvej vete sa slovo „poskytujúci“ nahrádza slovami „oprávnený poskytovať“ a v druhej vete sa za slovo „oznámenia“ vkladá čiarka a slová „okrem dátumu narodenia fyzickej osoby,“.

22. V § 15 ods. 4 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

23. § 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Úrad vymaže z evidencie podľa odseku 3 podnik ku dňu

a) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým úrad zakázal poskytovať siete alebo služby rozhodnutím podľa § 73 ods. 9,

b) zániku podniku v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, alebo

c) uvedenému v žiadosti podniku o výmaz z evidencie.“.

24. V § 22 ods. 3 písmeno a) znie:

a) technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť použitia existujúcich zariadení alebo inštalovania zariadení konkurencie s ohľadom na rýchlosť vývoja trhu, spôsob a typ prepojenia alebo prístupu vrátane uskutočniteľnosti iných prístupových produktov vyššej úrovne, najmä prístup ku káblovodom,“.

25. V § 22 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je to potrebné,“.

26. V § 31 ods. 1 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:

„Čísla je možné používať len na základe individuálneho povolenia na používanie čísel.“.

27. V § 32 sa odsek 9 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) povinnosť poskytnúť informácie o aktuálnom počte a umiestnení rádiových zariadení v lehote určenej úradom, ak je to potrebné z dôvodu kontroly plnenia podmienok a záväzkov podľa písmen c) a f).“.

28. V § 32 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a za akých podmienok“.

29. V § 32 ods. 13 druhej vete sa za slovo „previesť“ vkladajú slová „alebo prenajať“, za slovo „prevod“ sa vkladajú slová „alebo prenájom“ a v tretej vete sa za slovo „prevodu“ vkladajú slová „alebo prenájmu“.

30. V § 33 ods. 1 posledná veta znie: „Úrad preruší konanie o žiadosti o vydanie individuálneho povolenia až do ukončenia tohto výberového konania.“.

31. V § 33 ods. 2 písm. h) sa za slová „zábezpeky“ vkladajú slová „alebo bankovej záruky“.

32. V § 33 ods. 9 druhá veta znie:

„Po uplynutí určeného termínu nemožno ponuku doplniť ani zmeniť okrem zmeny ceny, ak sa uskutočňuje výberové konanie s aukciou.“.

33. V § 33 ods. 12 sa slová „vo výzve na výberové konanie“ nahrádzajú slovami „vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania“.

34. V § 33 ods. 14 prvej vete sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „šiestich týždňov“.

35. V § 33 ods. 15 prvej vete sa za slová „účastník výberového konania“ vkladajú slová „bez aukcie“ a na konci sa vypúšťajú slová „alebo výsledkom aukcie“.

36. V § 33 ods. 16 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako musí byť podmienené aj plnenie z bankovej záruky.“

37. V § 34 ods. 3 písm. a) a b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri individuálnych povoleniach na prevádzku amatérskej stanice,“.

38. V § 34 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) dňom, ktorý je uvedený v oznámení držiteľa licencie na analógové rozhlasové pozemské vysielanie o vypovedaní zmluvy o prenose rozhlasového vysielania s držiteľom individuálneho povolenia doručenom úradu, najskôr však dňom doručenia oznámenia.“.

39. V § 36 odsek 1 znie:

(1) Telekomunikačné zariadenia alebo zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, sa nesmú prevádzkovať, sprístupňovať na trhu alebo uvádzať na trh,31a) ak nespĺňajú požiadavky technických predpisov vydaných podľa osobitného predpisu.32)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).“.

40. V § 36 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Za zabezpečenie súladu pevnej inštalácie32a) so základnými požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu podľa osobitného predpisu32a) zodpovedá osoba, ktorá pevnú inštaláciu zostavila.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z.“.

41. V § 37 ods. 3 písmeno e) znie:

e) ďalšie prílohy žiadosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad.“.

42. § 37 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

(8) Technické a prevádzkové podmienky amatérskej stanice ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(9) Žiadateľ o individuálne povolenie na používanie frekvencií pre amatérsku stanicu musí byť držiteľom osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc.

(10) Ak dôjde k strate, odcudzeniu, znehodnoteniu osvedčenia alebo zmene údajov v osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti, úrad vydá na základe žiadosti držiteľa osvedčenia nové osvedčenie bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou. Na žiadosť o vydanie nového osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti a na jeho vydanie sa primerane vzťahujú odseky 3 a 6. Fyzická osoba, ktorá požiada o vydanie nového osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti z dôvodu zmeny údajov, je povinná predložiť doklad potvrdzujúci nový údaj. Vydaním nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti sa pôvodné osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti stáva neplatným.“.

43. V § 38 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Dohľad vykonáva úrad prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo na podnet tretej osoby. Ak je to odôvodnené osobitnou povahou dohľadu, na jeho vykonanie môže úrad prizvať zamestnancov iného orgánu verejnej správy a právnickej osoby alebo fyzické osoby s ich súhlasom (ďalej len „prizvaná osoba“). Prizvaná osoba má pri výkone štátneho dohľadu rovnaké práva a povinnosti ako poverení zamestnanci úradu. Účasť prizvanej osoby na výkone dohľadu je iným úkonom vo všeobecnom záujme. Prizvanou osobou nemôže byť podnik, jeho zamestnanec alebo osoba, ktorá so zreteľom na pomer k vykonávanému dohľadu alebo vzhľadom na pomer ku kontrolovanej osobe môže byť zaujatá. Prizvaná osoba nesmie poskytovať informácie, o ktorých sa dozvedela pri výkone dohľadu alebo v súvislosti s ním. Priame náklady, ktoré vzniknú prizvanej osobe s výkonom štátneho dohľadu, uhrádza úrad.“.

Doterajšie odseky 1 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 9.

44. V § 38 ods. 2 písm. b) sa za slovo „podmienok“ vkladajú slová „sprístupnenia alebo“ a nad slovo „trh“ sa umiestňuje odkaz 31a.

45. V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

46. V § 38 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 39“.

47. V § 38 ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

48. V § 38 ods. 5 písm. d) sa za slová „preukázať sa“ vkladajú slová „pri fyzickej kontrole“.

49. V § 38 ods. 6 písm. a) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na povinnosť poskytnúť pri kontrole úradu všetky požadované informácie a doklady sa nevzťahuje § 40,“.

50. V § 38 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

51. V § 40 odsek 1 znie:

(1) Podnik alebo iná osoba, ktorá má práva a povinnosti podľa tohto zákona, sú povinní na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti predložiť úradu v požadovanom rozsahu, forme a v lehote určenej úradom informácie alebo doklady súvisiace s ich činnosťou, ktoré sú potrebné na overovanie plnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu,34) rozhodnutia vydaného úradom alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Úrad môže žiadať informácie alebo doklady aj v súvislosti s prijatím podnetu, ktorý sa týka plnenia povinností podľa tohto zákona, návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporu podľa § 75 alebo v spojitosti s plnením právomocí úradu podľa § 6.“.

52. V § 40 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a cenovú reguláciu“.

53. V § 43 ods. 1 písm. c) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa nachádza v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu36a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

36a) Napríklad § 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov, § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

54. V § 43 ods. 2 písm. c) sa slová „elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky“ nahrádzajú slovami „elektronickou poštou alebo službou krátkych správ (SMS)“.

55. V § 43 ods. 6 sa za slová „krízovej situácie“ vkladajú slová „alebo mimoriadnej situácie36b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:

36b) § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.

56. V § 43 ods. 7 sa slová „Pri mimoriadnej udalosti“ nahrádzajú slovami „Počas krízovej situácie37) alebo mimoriadnej situácie36b)“ a na konci sa pripája táto veta: „Prednostným volaním sa na účely tohto zákona rozumie zabezpečenie regulácie prevádzky verejných sietí a poskytovania verejných služieb s cieľom umožniť subjektom podľa predchádzajúcej vety prednostné využívanie verejných služieb v období krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie.“.

57. Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

38) § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.

58. V § 43 ods. 8 sa slová „mimoriadnych udalostí“ nahrádzajú slovami „mimoriadnej situácie“ a odkaz 37 sa nahrádza odkazom 38.

59. V § 44 ods. 1 tretej vete sa nad slovo „písomná“ umiestňuje odkaz 38a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

38a) § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.“.

60. V § 44 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na zmluvy, ktorých predmetom je poskytovanie verejnej služby prenosu obsahovej služby39b) uzatvorené medzi podnikom a účastníkom, ktorým je poskytovateľ obsahovej služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:

39b) § 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.“.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.

61. V § 44 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Za podstatné zmeny zmluvných podmienok sa na účely tohto zákona považujú jednostranné zmeny v neprospech účastníka týkajúce sa najmä zmeny ceny, zdroja a spôsobu výpočtu ceny za poskytovanú službu, zmeny kvality poskytovanej služby alebo zmeny času trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. Za podstatné zmeny zmluvných podmienok na účely tohto zákona sa považujú aj zmeny tých zmluvných podmienok, na ktorých sa zmluvné strany písomne v zmluve dohodli, že sa budú považovať za podstatné. Dôvod zmeny podstatných zmluvných podmienok musí byť vopred určený v zmluve o poskytovaní verejných služieb.“.

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

62. V § 44 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

63. V § 48 ods. 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

64. V § 53 odsek 3 znie:

(3) Úrad vypočíta čisté náklady, pričom prihliadne na vznikajúcu výhodu na trhu, ktorú príslušný podnik získa poskytovaním univerzálnej služby. Ak úrad na základe výpočtu čistých nákladov zistí, že poskytovanie univerzálnej služby je pre podnik neprimeraným zaťažením, rozhodne o výške úhrady čistých nákladov. Vypočítané čisté náklady a metódu ich výpočtu úrad zverejní na svojom webovom sídle.“.

65. V § 57 ods. 2 druhá veta znie: „Podnik môže spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú účastníka alebo užívateľa verejnej siete alebo verejnej služby len vtedy, ak sa anonymizujú alebo ak s tým účastník alebo užívateľ verejnej siete alebo verejnej služby súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie služby s pridanou hodnotou.“.

66. V § 57 ods. 6 sa za slovo „siete,“ vkladajú slová „služby, alebo siete a služby,“.

67. V § 65 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie“.

68. § 67 vrátane nadpisu znie:

㤠67

Spoločné umiestnenie a používanie zariadení

(1) Ak podnik nemôže umiestniť vedenie alebo inštalovať telekomunikačné zariadenie alebo ak to môže vykonať len s obmedzením využívania cudzích nehnuteľností, môže požiadať iný podnik poskytujúci siete alebo služby alebo vlastníka stavieb a priestorov, aby mu za podmienok, ktoré nie sú diskriminujúce, a za odplatu umožnil používať existujúcu infraštruktúru vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, ak to nevyžaduje náročné dodatočné práce a s tým spojené náklady.

(2) Podmienky používania infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení podľa odseku 1 sa dohodnú v zmluve uzavretej medzi podnikmi alebo medzi podnikom a vlastníkom stavieb, priestorov a častí vedení. Odmietnuť uzavretie zmluvy možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti alebo zo závažných bezpečnostných dôvodov.

(3) Úrad rozhodne z vlastného podnetu alebo na návrh podniku po konzultácii s dotknutými stranami o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. Podrobnosti o konaní verejnej konzultácie s dotknutými stranami úrad zverejní v primeranej lehote pred jeho uskutočnením na svojom webovom sídle. Úrad pri rozhodovaní zohľadní najmä potrebu vytvorenia a zabezpečenia podmienok efektívnej hospodárskej súťaže v prospech užívateľov, pričom určí aj pravidlá pre stanovenie ceny a rozdelenie nákladov. Úrad je dotknutým orgánom v územnom alebo stavebnom konaní, ak sa spoločné používanie zariadení uplatňuje v procese tohto konania.

(4) Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(5) Dotknutou stranou podľa odseku 3 sa rozumie ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

(6) Podnik je na základe žiadosti úradu povinný v lehote určenej úradom poskytovať aktuálne informácie o povahe, dostupnosti a geografickom umiestnení zariadení podľa § 66 ods. 1 písm. a) vrátane stavieb, priestorov a častí vedení na účely podrobného prehľadu o existujúcej infraštruktúre. Úrad tieto informácie sprístupní dotknutým osobám.

(7) Ustanoveniami odsekov 2 až 6 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka nehnuteľnosti.“.

69. Za § 67 sa vkladajú § 67a až 67g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠67a

Prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) inými službami služby výroby, prepravy alebo distribúcie plynu, výroby, prenosu alebo distribúcie elektriny, zabezpečovania verejného osvetlenia, výroby, distribúcie alebo dodávky tepla, prevádzkovania verejnej kanalizácie a prevádzky železničnej51a) a cestnej infraštruktúry, prístavov a leteckej infraštruktúry,

b) prevádzkovateľom siete podnik podľa § 5 ods. 1, osoba, ktorá prevádzkuje fyzickú infraštruktúru, alebo osoba, ktorá uskutočňuje výstavbu siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb alebo fyzickej infraštruktúry,

c) vysokorýchlostnou sieťou sieť, ktorá je schopná zabezpečiť pripojenie všetkých užívateľov používajúcich služby poskytované prostredníctvom tejto siete s rýchlosťou najmenej 30 Mbit/s v jednom smere,

d) stavbou taká budova alebo inžinierska stavba,51b) ktorá obsahuje jednu časť alebo viac častí fyzickej infraštruktúry,

e) fyzickou infraštruktúrou v budove fyzická infraštruktúra nachádzajúca sa v priestoroch koncového užívateľa vrátane spoločných zariadení budovy, ktorá je využiteľná na zriadenie prístupových sietí schopných zabezpečiť pripojenie k službe a spojenie prístupového bodu s koncovým bodom siete,

f) vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove fyzická infraštruktúra v budove určená na umiestnenie vedenia alebo telekomunikačného zariadenia vysokorýchlostnej siete alebo ktorá umožňuje zriadenie vysokorýchlostnej siete v budove,

g) prístupovým bodom fyzický bod vo vnútri budovy alebo mimo budovy, ku ktorému majú prístup podniky a ktorého prostredníctvom môžu podniky získať prístup k vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúre v budove.

(2) Prevádzkovateľ siete má právo a na základe písomnej žiadosti podniku povinnosť rokovať s ním o prístupe k svojej fyzickej infraštruktúre a ak mu v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi2a) alebo ak tento zákon neustanovuje inak, na základe zmluvy poskytnúť podniku prístup k svojej fyzickej infraštruktúre za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok vrátane ceny na účely umiestnenia vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí. Písomná žiadosť musí obsahovať kontaktné údaje žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa, informácie o type, dĺžke a priemere vedenia a type a rozmeroch telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí, pre ktoré sa prístup požaduje, vrátane predpokladaného časového harmonogramu ich umiestnenia, predpokladaných technických požiadaviek, odhadovaných investícií a navrhovanej ceny za prístup k fyzickej infraštruktúre. Prevádzkovateľ siete je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, a iných obchodných informácií dôverného charakteru obsiahnutých v žiadosti podľa predchádzajúcej vety; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií úradu na účely riešenia sporu podľa odseku 5.

(3) Odmietnuť prístup podľa odseku 2 je možné len na základe objektívnych, transparentných a primeraných kritérií, najmä z dôvodu

a) technickej nevhodnosti fyzickej infraštruktúry, ku ktorej podnik žiada prístup na umiestnenie vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí,

b) nedostatočného priestoru na umiestnenie vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí pri zohľadnení budúcich potrieb prevádzkovateľa siete, ktoré dostatočne preukáže,

c) zaistenia bezpečnosti a ochrany verejného zdravia,

d) zabezpečenia integrity a bezpečnosti akejkoľvek siete, najmä prvkov kritickej infraštruktúry,51c) ochrany utajovaných skutočností16) a citlivých informácií,51d)

e) rizika škodlivého rušenia plánovaných elektronických komunikačných služieb poskytovaním iných služieb prostredníctvom tej istej fyzickej infraštruktúry,

f) existencie referenčnej ponuky na prístup k určitým sieťovým prostriedkom, ktoré je možné využiť na účely umiestnenia vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí a ktorú uverejnil podnik na základe rozhodnutia úradu podľa § 18.

(4) Prevádzkovateľ siete je povinný písomne oznámiť žiadajúcemu podniku dôvody odmietnutia prístupu najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 2.

(5) Ak prevádzkovateľ siete odmietol prístup alebo ak nedošlo k uzavretiu zmluvy podľa odseku 2 do dvoch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 2, je ktorákoľvek zo strán oprávnená predložiť úradu návrh na riešenie sporu.

(6) Návrh na riešenie sporu podľa odseku 5, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody.

(7) Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu podľa odseku 6. Ak je to potrebné na rozhodnutie, úrad si vyžiada záväzné stanovisko dotknutých orgánov a v takomto prípade preruší konanie až do dňa doručenia záväzného stanoviska. Dotknutý orgán poskytne úradu záväzné stanovisko najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti úradu o záväzné stanovisko obsahujúcej podklady a informácie potrebné na vydanie záväzného stanoviska. Dotknuté orgány sú povinné na tento účel poskytnúť úradu súčinnosť. Úrad pri rozhodovaní zohľadní potrebu vytvorenia a zabezpečenia podmienok efektívnej hospodárskej súťaže v prospech užívateľov, pričom určí technické a prevádzkové podmienky prístupu a pravidlá pre stanovenie ceny a rozdelenie nákladov. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné vyžiadať si záväzné stanovisko dotknutých orgánov, môže úrad lehotu na vydanie rozhodnutia predĺžiť, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty úrad informuje obe strany sporu.

(8) Ustanoveniami odsekov 2 až 7 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka fyzickej infraštruktúry a nie je dotknuté ani vlastnícke právo vlastníka nehnuteľnosti.

(9) Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 67b

Informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, sú ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky a obce (ďalej len „povinná osoba“) a prevádzkovatelia sietí povinní na základe písomnej žiadosti podniku poskytnúť

a) informácie o dostupnosti existujúcej fyzickej infraštruktúry najmenej v rozsahu umiestnenie a trasa, typ a súčasné využívanie fyzickej infraštruktúry a kontaktné údaje prevádzkovateľa siete v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa a

b) informácie o plánovaných alebo prebiehajúcich stavbách v rozsahu miesto a druh stavby, časti fyzickej infraštruktúry, ktoré sú predmetom alebo súčasťou stavby, odhadovaný dátum začatia stavby a jej trvanie a kontaktné údaje osoby poverenej vedením uskutočňovania stavby v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.

(2) Podnik v žiadosti podľa odseku 1 uvedie kontaktné údaje žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa a jednoznačne identifikuje geografickú oblasť, v ktorej plánuje umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na informácie týkajúce sa prvkov kritickej infraštruktúry, informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo utajovanou skutočnosťou,16) na citlivé informácie51d) a na informácie, ktorých poskytnutím by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo integrity akejkoľvek siete.

(4) Ak povinná osoba má informácie podľa odseku 1 k dispozícii, sprístupní ich podniku najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti. V rovnakej lehote podniku sprístupní informácie na základe písomnej žiadosti aj prevádzkovateľ siete za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok. Takto získané informácie možno použiť len na účely ustanovené týmto paragrafom.

(5) Prevádzkovateľ siete je povinný za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok umožniť podniku na základe jeho odôvodnenej písomnej žiadosti prieskum konkrétnych častí fyzickej infraštruktúry na mieste. Podnik v žiadosti uvedie, ktoré časti fyzickej infraštruktúry chce využiť pre umiestnenie vedenia alebo telekomunikačného zariadenia vysokorýchlostnej siete, predpokladaný časový harmonogram ich umiestnenia a predpokladané technické požiadavky. Povinnosť umožniť prieskum konkrétnych častí fyzickej infraštruktúry sa vzťahuje len na fyzickú infraštruktúru, o ktorej podnik získal informácie postupom podľa odseku 1.

(6) Prevádzkovateľ siete je povinný umožniť podniku prieskum alebo mu písomne oznámiť dôvody pre odmietnutie prieskumu konkrétnych častí fyzickej infraštruktúry na mieste do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 5. Odôvodnené náklady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi siete v súvislosti s umožnením prieskumu konkrétnych častí fyzickej infraštruktúry, hradí podnik.

(7) Ak prevádzkovateľ siete neposkytol podniku informácie do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1, odmietol prieskum na mieste alebo ak písomne neoznámil podniku dôvody na odmietnutie prieskumu konkrétnych častí fyzickej infraštruktúry na mieste do jedného mesiaca odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 5, je ktorákoľvek zo strán oprávnená predložiť úradu návrh na riešenie sporu.

(8) Návrh na riešenie sporu podľa odseku 7 okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody.

(9) Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 8. Ak je to potrebné pre rozhodnutie, úrad si vyžiada záväzné stanovisko dotknutých orgánov a v takomto prípade preruší konanie až do dňa doručenia záväzného stanoviska. Dotknutý orgán poskytne úradu záväzné stanovisko najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti úradu o záväzné stanovisko obsahujúcej podklady a informácie potrebné pre vydanie záväzného stanoviska. Dotknuté orgány sú povinné na tento účel poskytnúť úradu súčinnosť. Úrad pri rozhodovaní zohľadní potrebu vytvorenia a zabezpečenia podmienok efektívnej hospodárskej súťaže v prospech užívateľov. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné vyžiadať si záväzné stanovisko dotknutých orgánov, môže úrad lehotu na vydanie rozhodnutia predĺžiť, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty úrad informuje obe strany sporu.

(10) Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(11) Podnik je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, a iných obchodných informácií dôverného charakteru, ku ktorým získal prístup; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií úradu na účely riešenia sporu podľa odseku 9.

§ 67c

Koordinácia výstavby

(1) Prevádzkovateľ siete má právo a v prípade stavebných prác úplne alebo čiastočne financovaných z verejných prostriedkov51e) povinnosť vyhovieť za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok každej odôvodnenej písomnej žiadosti podniku o koordináciu činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete. Písomná žiadosť musí obsahovať kontaktné údaje žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa, informácie o type, dĺžke a priemere vedenia a type a rozmeroch telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí, ktorých umiestnenie sa predpokladá, vrátane predpokladaného časového harmonogramu ich umiestnenia a predpokladaných technických požiadaviek. Prevádzkovateľ siete má právo odmietnuť koordináciu činností spojených s uskutočnením stavby v prípade prác úplne alebo čiastočne financovaných z verejných prostriedkov, ktoré sa týkajú prvkov kritickej infraštruktúry, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií.51d)

(2) Prevádzkovateľ siete žiadosti podniku podľa odseku 1 nie je povinný vyhovieť, ak

a) koordinácia činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete vyvolá vznik dodatočných nákladov vrátane nákladov vyplývajúcich z nedodržania termínov dokončenia stavby,

b) koordinácia činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete bude brániť výkonu kontroly prevádzkovateľa siete nad koordináciou stavby,

c) podnik predloží písomnú žiadosť o koordináciu činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete menej ako jeden mesiac pred predpokladaným termínom predloženia podkladov, ktoré je prevádzkovateľ siete povinný predložiť stavebnému úradu podľa osobitného predpisu51b) s cieľom uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,

d) musí bezodkladne uskutočniť stavbu z dôvodu zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.51f)

(3) Podmienky koordinácie činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete vrátane pravidiel úhrady nákladov spojených s koordináciou a uskutočnením stavby sa dohodnú v zmluve uzavretej medzi prevádzkovateľom siete a podnikom. Odôvodnené náklady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi siete v súvislosti s koordináciou činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete, uhrádza podnik.

(4) Ak v prípade prác úplne alebo čiastočne financovaných z verejných prostriedkov nedôjde k uzavretiu zmluvy podľa odseku 3 do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 1, je ktorákoľvek zo strán oprávnená predložiť úradu návrh na riešenie sporu.

(5) Návrh na riešenie sporu podľa odseku 4, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody.

(6) Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 5. Ak je to potrebné na rozhodnutie, úrad si vyžiada záväzné stanovisko dotknutých orgánov a v takomto prípade preruší konanie až do dňa doručenia záväzného stanoviska. Dotknutý orgán poskytne úradu záväzné stanovisko najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti úradu o záväzné stanovisko obsahujúcej podklady a informácie potrebné na vydanie záväzného stanoviska. Dotknuté orgány sú povinné na tento účel poskytnúť úradu súčinnosť. Úrad pri rozhodovaní zohľadní potrebu vytvorenia a zabezpečenia podmienok efektívnej hospodárskej súťaže v prospech užívateľov, pričom určí podmienky koordinácie a pravidlá na stanovenie ceny a rozdelenie nákladov. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné vyžiadať si záväzné stanovisko dotknutých orgánov, môže úrad lehotu na vydanie rozhodnutia predĺžiť, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty úrad informuje obe strany sporu.

(7) Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 67d

Informácie o plánovaných stavbách

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, prevádzkovateľ siete je povinný na základe písomnej žiadosti podniku o koordináciu činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete písomne poskytnúť podniku najmenej tieto informácie o prebiehajúcich alebo plánovaných stavbách:

a) miesto a druh stavby,

b) časti fyzickej infraštruktúry, ktoré sú predmetom alebo súčasťou stavby,

c) odhadovaný dátum začatia stavby a jej trvanie,

d) kontaktné údaje osoby oprávnenej na koordinovanie stavby v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.

(2) Ak ide o stavby, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie, je prevádzkovateľ siete povinný poskytnúť podniku informácie podľa odseku 1 týkajúce sa stavieb

a) s vydaným stavebným povolením alebo územným rozhodnutím,

b) pri ktorých prebieha konanie o vydanie stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia a

c) pri ktorých prevádzkovateľ siete predpokladá podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

(3) Ak ide o stavby, pri ktorých sa vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu, je prevádzkovateľ siete povinný poskytnúť podniku informácie podľa odseku 1 týkajúce sa stavieb,

a) ku ktorým bolo prevádzkovateľovi siete doručené písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky,

b) ktorých uskutočnenie prevádzkovateľ siete písomne ohlásil stavebnému úradu, ale zatiaľ nebolo doručené písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky,

c) pri ktorých prevádzkovateľ predpokladá podanie ohlásenia stavebnému úradu v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

(4) Ak ide o stavby, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie, územné rozhodnutie ani ohlásenie stavebnému úradu, je prevádzkovateľ siete povinný poskytnúť podniku informácie podľa odseku 1 o stavbách, ktoré prevádzkovateľ siete predpokladá uskutočniť v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

(5) Prevádzkovateľ siete je povinný poskytnúť podniku za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok informácie podľa odseku 1 do dvoch týždňov odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Písomná žiadosť musí obsahovať kontaktné údaje žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa, identifikáciu geografickej oblasti, v ktorej podnik plánuje umiestniť vedenia alebo telekomunikačné zariadenia vysokorýchlostnej siete, informácie o type, dĺžke a priemere vedenia a type a rozmeroch telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí vrátane predpokladaného časového harmonogramu ich umiestnenia a predpokladaných technických požiadaviek. Takto získané informácie možno použiť len na účely ustanovené týmto paragrafom.

(6) Prevádzkovateľ siete môže odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1, ak požadované informácie zverejnil v elektronickej podobe.

(7) Prevádzkovateľ siete neposkytne podniku informácie týkajúce sa prvkov kritickej infraštruktúry, informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, utajovanou skutočnosťou,16) citlivé informácie51d) alebo informácie, ktorých poskytnutím by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo integrity akejkoľvek siete.

(8) Ak prevádzkovateľ siete neposkytne podniku informácie v lehote podľa odseku 5, je ktorákoľvek zo strán oprávnená predložiť úradu návrh na riešenie sporu.

(9) Návrh na riešenie sporu podľa odseku 8, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody.

(10) Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 9. Ak je to potrebné na rozhodnutie, úrad si vyžiada záväzné stanovisko dotknutých orgánov a v takomto prípade preruší konanie až do dňa doručenia záväzného stanoviska. Dotknutý orgán poskytne úradu záväzné stanovisko najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti úradu o záväzné stanovisko obsahujúcej podklady a informácie potrebné na vydanie záväzného stanoviska. Dotknuté orgány sú povinné na tento účel poskytnúť úradu súčinnosť. Úrad pri rozhodovaní zohľadní potrebu vytvorenia a zabezpečenia podmienok efektívnej hospodárskej súťaže v prospech užívateľov, pričom určí aj pravidlá na poskytnutie informácií podľa odseku 1. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné vyžiadať si záväzné stanovisko dotknutých orgánov, môže úrad lehotu na vydanie rozhodnutia predĺžiť, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty úrad informuje obe strany sporu.

(11) Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 67e

(1) Každá novopostavená budova a budova, ktorá prechádza stavebnými úpravami vnútorných rozvodov,51g) na ktorých uskutočnenie sa vyžaduje stavebné povolenie, musí byť vybavená vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia,

b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,

c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,

d) vojenské objekty, priemyselné stavby, stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením nachádzajúce sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy,

e) budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka,

f) rodinné domy,51h)

g) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.51i)

§ 67f

Prístup k fyzickej infraštruktúre v budove

(1) Prevádzkovateľ siete, ktorý prevádzkuje prístupový bod, alebo vlastník prístupového bodu je povinný na základe písomnej žiadosti podniku umožniť mu za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok vrátane ceny a nákladov zriadenie siete až po prístupový bod na náklady podniku.

(2) Ak by vybudovanie paralelnej fyzickej infraštruktúry k existujúcej fyzickej infraštruktúre v budove nebolo technicky uskutočniteľné, bolo by možné ho uskutočniť len s obmedzením využívania cudzích nehnuteľností alebo na jeho uskutočnenie vlastník alebo správca budovy neudelil písomný súhlas do tridsiatich dní odo dňa predloženia písomnej žiadosti podniku o súhlas s vybudovaním fyzickej infraštruktúry v budove, je prevádzkovateľ siete, ktorý prevádzkuje fyzickú infraštruktúru v budove alebo vlastník fyzickej infraštruktúry v budove, povinný na základe písomnej žiadosti podniku umožniť mu za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok vrátane ceny a nákladov, prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre v budove na účely umiestnenia vedenia alebo telekomunikačného zariadenia vysokorýchlostnej siete.

(3) Písomná žiadosť podľa odsekov 1 a 2 musí obsahovať kontaktné údaje žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa, informácie o type, dĺžke a priemere vedenia a type a rozmeroch telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných sietí vrátane predpokladaného časového harmonogramu ich umiestnenia a predpokladaných technických požiadaviek.

(4) Zriadenie siete po prístupový bod podľa odseku 1 a prístup k fyzickej infraštruktúre v budove podľa odseku 2 je možné odmietnuť iba z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti.

(5) Ak prevádzkovateľ siete, ktorý prevádzkuje prístupový bod alebo fyzickú infraštruktúru v budove, alebo vlastník prístupového bodu alebo fyzickej infraštruktúry v budove nevyhovie žiadosti podniku podľa odsekov 1 a 2 do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti podniku, je ktorákoľvek zo strán oprávnená predložiť úradu návrh na riešenie sporu.

(6) Návrh na riešenie sporu podľa odseku 5, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody.

(7) Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 6. Ak je to potrebné na rozhodnutie, úrad si vyžiada záväzné stanovisko dotknutých orgánov a v takomto prípade preruší konanie až do dňa doručenia záväzného stanoviska. Dotknutý orgán poskytne úradu záväzné stanovisko najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti úradu o záväzné stanovisko obsahujúcej podklady a informácie potrebné na vydanie záväzného stanoviska. Dotknuté orgány sú povinné na tento účel poskytnúť úradu súčinnosť. Úrad pri rozhodovaní zohľadní potrebu vytvorenia a zabezpečenia podmienok efektívnej hospodárskej súťaže v prospech užívateľov, pričom určí podmienky zriadenia siete podľa odseku 1 alebo prístupu podľa odseku 2. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné vyžiadať si záväzné stanovisko dotknutých orgánov, môže úrad lehotu na vydanie rozhodnutia predĺžiť, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty úrad informuje obe strany sporu.

(8) Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(9) Ak budova nie je vybavená fyzickou infraštruktúrou v budove, ak využitie existujúcej fyzickej infraštruktúry v budove pre vysokorýchlostnú sieť nie je technicky uskutočniteľné alebo ak úrad v spore podľa odseku 7 rozhodol, že využitie existujúcej fyzickej infraštruktúry v budove nie je technicky uskutočniteľné, je vlastník budovy povinný po splnení podmienok podľa § 66 umožniť podniku ukončiť svoju vysokorýchlostnú sieť v priestoroch účastníka, ak s tým účastník súhlasí. Podnik je povinný počínať si tak, aby nespôsobil škodu a aby neobmedzil vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti.

(10) Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka prístupového bodu alebo fyzickej infraštruktúry v budove, právo prevádzkovateľa prístupového bodu alebo fyzickej infraštruktúry v budove ani vlastnícke právo vlastníka nehnuteľnosti.

§ 67g

Ministerstvo oznámi Európskej komisii názov a sídlo orgánu určeného na riešenie sporov podľa § 67a až 67f, ako aj každú zmenu v oznámených údajoch predtým, než takáto zmena nadobudne účinnosť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 51a až 51i znejú:

51a) Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

51b) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

51c) Zákon č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre.

51d) § 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

51e) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

51f) Napríklad zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

51g) § 52 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

51h) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

51i) § 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z.“.

70. V § 68 ods. 5 sa slová „1,5 m“ nahrádzajú slovami „0,5 m“.

71. V § 73 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa

a) § 12 ods. 6, § 15 ods. 1, § 19 ods. 2 a 3, § 24 ods. 2, § 27 ods. 1, 2, 4 a 5, § 32 ods. 13 a 14, § 36 ods. 1 a 3, § 47 ods. 1 a 2, § 49 ods. 4, § 50 ods. 10, § 51 ods. 2, § 55 ods. 3, § 58 ods. 10, § 64 ods. 1 a 2 alebo nesplnil alebo porušil podmienky všeobecného povolenia podľa § 14, alebo poskytuje siete alebo služby napriek zákazu vydanému podľa § 73 ods. 9, pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,

b) § 9 ods. 2, § 21 ods. 2, § 26 ods. 1, § 28 ods. 1, § 29 ods. 4, § 31 ods. 11, § 38 ods. 6 písm. a), c) a d), § 40 ods. 1 až 3 a 6, § 41, § 42 ods. 4, § 43 ods. 2, § 44 ods. 2, 5, 6 a 12 poslednej vety, § 45 ods. 1 až 3, § 47 ods. 3, § 48 ods. 1, 4 až 6, § 50 ods. 9, § 52 ods. 1, § 54 ods. 3 a 6, § 56 ods. 4, 5 a 8, § 57 ods. 2, 4, 7, 8, 10 až 12, § 58 ods. 5, 7až 9, § 59 ods. 1, 3 a 4 , § 60 ods. 1, § 61, § 63 ods. 5 až 7 a 9, § 64 ods. 3, 5, 6 a 8, § 66 ods. 3 druhej vety, § 67 ods. 6 alebo ustanovení osobitného predpisu,57) pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil podmienky číslovacieho plánu alebo niektorú z povinností určenú v rozhodnutí úradu vydanom podľa

a) odseku 9, § 10 ods. 8, § 12 ods. 1, § 18 ods. 1, § 27 ods. 6, § 39 ods. 2, § 50 ods. 3 a 8, § 51 ods. 1, § 52 ods. 2 a 5, § 67a ods. 7, § 67b ods. 9, § 67c ods. 6, § 67d ods. 10, § 67f ods. 7, pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,

b) § 26 ods. 2, § 31 ods. 4, § 32 ods. 9, § 39 ods. 1, § 59 ods. 5, § 67 ods. 3 alebo § 76, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa

a) § 13 ods. 1, § 15 ods. 1, § 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 36 ods. 1, § 38 ods. 6 písm. a), c) a d), § 40 ods. 1, § 62 ods. 2 a 3, § 63 ods. 2, § 65 ods. 3, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,

b) § 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 36 ods. 5, § 37 ods. 1, § 38 ods. 1, § 65 ods. 3, pokutu od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

57) Čl. 3 ods. 1, 5 až 7, čl. 4 ods. 1 až 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 až 14 a čl. 15 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2012).“.

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 58.

72. V § 73 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Obratom podľa odsekov 1 až 3 sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi. Obrat podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,58a) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:

58a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.

73. V § 74 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

74. V § 74 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

75. V § 75 ods. 1 sa slová „v oblasti upravenej týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „týkajúci sa správnosti úhrady a kvality služby“.

76. V § 75 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 2, úrad účastníka vyzve na jeho doplnenie v lehote určenej úradom a poučí ho o právnych následkoch nedoplnenia návrhu. Ak účastník návrh na mimosúdne riešenie sporu nedoplní v lehote určenej úradom, úrad mimosúdne riešenie sporu zastaví.“.

77. V § 75 odsek 5 znie:

(5) Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je písomne vyjadrený súhlas podniku a účastníka s návrhom riešenia sporu zaslaný úradu v stanovenej lehote.“.

78. V § 77 sa na konci pripája táto veta: „Ak spor nevznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia vydaného úradom alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom, úrad konanie zastaví.“.

79. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

80. Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikaèných sietí (Ú. v. EÚ L 155, 23. 5. 2014).“.

Čl. II

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z. a zákona č. 154/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 47 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f) ktoré znie:

f) každá budova bola vybavená vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove2ba) a prístupovým bodom,2bb) ak osobitný predpis neustanovuje inak,,2bc)“.

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako g) až m).

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ba až 2bc znejú:

2ba) § 67a ods. 1 písm. f) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

2bb) § 67a ods. 1 písm. g) zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.

2bc) § 67e zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.“.

2. Za § 142e sa vkladá § 142f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠142f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Ustanovenie § 47 písm. f) sa použije pre budovy, ako aj stavebné úpravy vnútorných rozvodov budov, pre ktoré sa žiadosť o stavebné povolenie podá stavebnému úradu po 31. decembri 2016.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 42/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014, zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 355/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 129/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

26) § 67 až 67d, § 67f a 77 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.“.

2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VII Elektronické komunikácie položke 99 písmená a) a b) znejú:

a)o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej fyzickej infrašštruktúre a o koordinácii výstavby..... 1 659,50 eura,
b)o spoločnom umiestnení a použžívaní zariadení, o poskytovaní informácií o dostupnosti fyzickej infrašštruktúry, o poskytovaní informácií o plánovaných stavbách a o prístupe k fyzickej infrašštruktúre v budove..... 829,50 eura.““.

3. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VII Elektronické komunikácie položky 102 a 103 znejú:

„Položka 102

a)vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúšškou..... 6,50 eura,
b)vykonanie skúššky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre jedného žžiadateľa..... 100 eur.

Položka 103

a)vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služžby alebo plavebnej pohyblivej služžby27e)..... 20 eur,
b)vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e)..... 30 eur,
c)opravná skúšška pri overení podľa písmena a)..... 3 eurá,
d)opravná skúšška pri overení podľa písmena b)..... 6,50 eura.““.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27e znie:

27e) § 37 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 261/2014 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) verejnej regulovanej služby, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo, plní úlohy podľa osobitného predpisu.28c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:

28c) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I šesťdesiateho deviateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.