Zákon č. 319/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.01.2022 (za 4 dni)

319

ZÁKON

z 29. novembra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 3 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:

p) vydáva rozhodnutia podľa osobitných predpisov,10a)

q) plní úlohy jednotného informačného miesta,“.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Čl. 6c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2012) v platnom znení.
Čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 26. 11. 2015).“.

2. V § 9 ods. 5 sa slová „povinná osoba18)“ nahrádzajú slovami „osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu18)“.

3. V § 15 ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa slová „§ 73 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 13“.

4. V § 36 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 32a sa vypúšťajú.

5. V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

6. V § 38 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

7. V § 40 ods. 3 písm. i) sa slová „§ 73 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 5“.

8. V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) koncovým užívateľom jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“ bezplatné volanie eCall.35b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35b znie:

35b) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015) v platnom znení.“.

9. V § 43 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) bezplatne zasielať SMS na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“; to sa nevzťahuje na cudzozemských účastníkov využívajúcich služby v mobilnej telefónnej sieti podniku.“.

10. V § 44 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Podrobnosti o požiadavkách týkajúcich sa obsahu, formy a spôsobu podania a monitorovania informácií podľa osobitného predpisu39c) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39c znie:

39c) Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2120.“.

11. V § 44 ods. 5 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.

12. V § 44 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

13. V § 49 ods. 6 sa slová „§ 66 až 68“ nahrádzajú slovami „§ 66, § 67 a 68“.

14. V § 57 ods. 10 prvá veta znie: „Pri tiesňových volaniach a SMS prijatých na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ podnik môže získavať a spracovávať a je povinný bezplatne poskytovať koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému alebo operačnému stredisku tiesňového volania identifikáciu volajúceho alebo odosielateľa SMS a ich lokalizačné údaje, a to aj vtedy, ak volajúci alebo odosielateľ SMS využíva službu zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho alebo odosielateľa SMS alebo nedal súhlas na spracovanie lokalizačných údajov; ak dotknutým užívateľom je Slovenská informačná služba, podnik o poskytnutí takýchto údajov bezodkladne informuje Slovenskú informačnú službu.“.

15. V § 57 ods. 11 úvodnej vete sa za slovo „volajúceho“ vkladajú slová „a pri SMS prijatých na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ poskytnúť identifikáciu jej odosielateľa“ a v písmene b) sa na konci pripája slovo „účastníka“.

16. V § 67a ods. 3 písm. d) sa za slová „prvkov kritickej infraštruktúry,51c)“ vkladajú slová „jadrových zariadení,51ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51ca znie:

51ca) § 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

17. Poznámka pod čiarou k odkazu 51d znie:

51d) § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18. V § 67b odsek 1 znie:

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak a ak tieto informácie už nie sú sprístupnené prostredníctvom jednotného informačného miesta, ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky a obce (ďalej len „povinná osoba“) a prevádzkovatelia sietí sú povinní na základe písomnej žiadosti podniku poskytnúť tieto minimálne informácie o dostupnosti existujúcej fyzickej infraštruktúry:

a) základné technické parametre a určenie druhu fyzickej infraštruktúry,

b) umiestnenie fyzickej infraštruktúry vymedzené obcou, katastrálnym územím a číslom parcely,

c) údaje o súčasnom využívaní fyzickej infraštruktúry a

d) údaje kontaktnej osoby prevádzkovateľa siete v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.“.

19. V § 67b ods. 3 sa za slová „prvkov kritickej infraštruktúry,“ vkladajú slová „jadrových zariadení, prvkov infraštruktúry siete Govnet,51da)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51da znie:

51da) § 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

20. Za § 67b sa vkladá § 67ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠67ba

Jednotné informačné miesto

(1) Jednotné informačné miesto zhromažďuje, spracováva a uchováva informácie podľa § 67b ods. 1 a § 67d ods. 1 a sprístupňuje ich v elektronickej podobe bezplatne podnikom za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok.

(2) Povinná osoba, ak má informácie podľa § 67b ods. 1 v súvislosti s výkonom svojej pôsobnosti, a prevádzkovateľ siete, ktorý má informácie podľa § 67d ods. 1, sú povinní ich bezplatne poskytnúť jednotnému informačnému miestu elektronickými prostriedkami; to sa nevzťahuje na informácie podľa § 67b ods. 3 a § 67d ods. 7. Povinná osoba poskytne každú získanú aktualizáciu informácií a každú novú informáciu jednotnému informačnému miestu do dvoch mesiacov odo dňa jej získania; túto lehotu je možné predĺžiť na základe žiadosti povinnej osoby najviac o jeden mesiac, ak je to nevyhnutné na zaručenie spoľahlivosti poskytovaných informácií. Žiadosť o predĺženie lehoty podá povinná osoba jednotnému informačnému miestu najneskôr dva týždne pred uplynutím lehoty. Za správnosť a úplnosť informácií zodpovedá povinná osoba alebo prevádzkovateľ siete, ktorí ich jednotnému informačnému miestu poskytli.

(3) Jednotné informačné miesto písomne upovedomí povinnú osobu o spôsobe vybavenia jej žiadosti o predĺženie lehoty podľa odseku 2 druhej vety. Žiadosť obsahuje

a) označenie povinnej osoby,

b) označenie informácie, ktorá má byť aktualizovaná alebo doplnená,

c) dôvody, pre ktoré sa žiada o predĺženie lehoty.

(4) Prevádzkovateľ siete je povinný poskytnúť informácie v súlade s odsekom 2 jednotnému informačnému miestu bezodkladne potom, čo ich má k dispozícii vo forme požadovanej jednotným informačným miestom.

(5) Ak jednotné informačné miesto nemá k dispozícii informácie podľa § 67b ods. 1 alebo § 67d ods. 1, podnik môže postupovať podľa § 67b ods. 4 alebo podľa § 67d ods. 5.

(6) Na ochranu informácií získaných podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta sa ustanovenia § 67b ods. 11 a § 67d ods. 12 použijú primerane.

(7) Jednotné informačné miesto zverejňuje na svojom webovom sídle príslušné informácie o podmienkach a postupoch vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení na stavebné práce, ktoré sú potrebné na účely budovania vysokorýchlostných sietí.

(8) Prístup podnikov do portálu jednotného informačného miesta sa realizuje na základe vytvorenia konta do portálu jednotného informačného miesta každému podniku poskytujúcemu verejné komunikačné siete alebo oprávnenému na ich poskytovanie. Konto do portálu jednotného informačné miesta zriadi podniku podľa predchádzajúcej vety jednotné informačné miesto.

(9) Podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

21. V § 67c ods. 1 a § 67d ods. 7 sa za slová „prvkov kritickej infraštruktúry,“ vkladajú slová „jadrových zariadení,“.

22. V § 67d ods. 1 sa slová „najmenej tieto“ nahrádzajú slovami „tieto minimálne“.

23. V § 67d ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sú sprístupnené prostredníctvom jednotného informačného miesta“.

24. § 67d sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Podnik je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, a iných obchodných informácií dôverného charakteru, ku ktorým získal prístup; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií úradu na účely riešenia sporu podľa odseku 10.“.

25. V § 73 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 36 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 1“, slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“ a slová „odseku 4“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5“.

26. V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 38 ods. 6 písm. a), c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 6 písm. a) a c)“ a slová „§ 44 ods. 2, 5, 6 a 12 poslednej vety“ sa nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 2, 6, 7 a 13 poslednej vety“ a slová „odseku 4“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5“.

27. Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

57) Nariadenie (EÚ) č. 531/2012.
Nariadenie (EÚ) č. 2015/2120.“.

28. V § 73 ods. 2 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

29. V § 73 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 36 ods. 1 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 3“, slová „§ 38 ods. 1 šiestej vety a ods. 6 písm. a), c) a d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 1 šiestej vety a ods. 6 písm. a) a c)“ a za slová „§ 65 ods. 3“ sa vkladá čiarka a slová „§ 67a ods. 2 poslednej vety, § 67b ods. 11 alebo § 67d ods. 12“ a slová „odseku 4“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5“.

30. V § 73 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 36 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 3“.

31. V § 73 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Úrad uloží povinnej osobe alebo prevádzkovateľovi siete, ktorý nesplnil niektorú z povinností podľa § 67ba ods. 2, pokutu od 200 eur do 1% z obratu podľa odseku 5 za predchádzajúce účtovné obdobie.“.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.

32. V § 73 ods. 7 sa slová „právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ“ nahrádzajú slovami „právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo povinná osoba“ a slová „odsekov 1 a 2 a odseku 3 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2, odseku 3 písm. a) a odseku 4“.

33. V § 74 ods. 1 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a podľa osobitných predpisov10a)“.

34. Za § 78d sa vkladá § 78e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠78e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Povinné osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti tohto zákona informácie podľa § 67b ods. 1, a prevádzkovatelia sietí, ktorí majú ku dňu účinnosti tohto zákona informácie podľa § 67d ods. 1, sú povinní poskytnúť ich jednotnému informačnému miestu bezodkladne, najneskôr však do 30. júna 2018.“.

Čl. II

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 10/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 428/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová „príjem tiesňového volania“ vkladá čiarka a slová „volania eCall30) a príjem krátkych textových správ (SMS)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

30) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015) v platnom znení.“.

2. V § 5 ods. 2 písm. b) sa za slovo „volaní“ vkladá čiarka a slová „volaní eCall a prijatých krátkych textových správ (SMS)“.

3. V § 5 ods. 2 písm. k) sa za slovo „hovorov“ vkladajú slová „a prehľad prijatých krátkych textových správ (SMS)“ a vypúšťajú sa slová „na elektronickom neprepisovateľnom nosiči“.

4. V § 19 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „neodôvodneným volaním alebo neodôvodneným zaslaním krátkej textovej správy (SMS)“.

5. Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.