Nariadenie vlády č. 350/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.10.2021
Účinnosť od 01.02.2022 (za 11 dní)

OBSAH

350

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. septembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 109/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 oddiele I ods. 2 tabuľke siedmom stĺpci a oddiele II ods. 2 bode A tabuľke piatom stĺpci sa slová „Elytrigia repens“ nahrádzajú slovami „Elymus repens“.

2. Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

9. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/415 z 8. marca 2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS na účely prispôsobenia taxonomických skupín a názvov určitých druhov osív a burín vývoju vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 81, 9. 3. 2021).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2022.


Eduard Heger v. r.