Oznámenie č. 113/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach

Platnosť od 27.03.2021
Účinnosť od 27.03.2021

113

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 2020 bola u depozitára, generálneho tajomníka Rady Európy, uložená listina o čiastočnom odvolaní výhrady Slovenskej republiky k článkom 16, 17, 18, 19 a 20 Druhého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach prijatého v Štrasburgu 8. novembra 2001 (oznámenie č. 165/2005 Z. z.), a zároveň bola depozitárovi odovzdaná nóta o doplnení vyhlásení Slovenskej republiky k článkom 4, 17, 19, 20 a 26 protokolu.

Pri uložení ratifikačnej listiny k protokolu 11. januára 2005 urobila Slovenská republika tieto vyhlásenia a túto výhradu:

„Slovenská republika využíva možnosť danú čl. 15 ods. 8 dohovoru a vyhlasuje, že žiadosti podľa čl. 15 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 sa zasielajú okresnej prokuratúre, v ktorej obvode sa úkon právnej pomoci má vykonať. Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky sa musí zaslať kópia žiadosti.
Ak dožadujúci orgán žiada, aby zaslanú písomnosť doručil adresátovi v Slovenskej republike súd, možno žiadosť zaslať priamo okresnému súdu, v ktorého obvode má bydlisko adresát písomnosti.
Spontánne informácie podľa čl. 11 druhého dodatkového protokolu a žiadosti podľa čl. 15 ods. 5 dohovoru sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
Príslušnými orgánmi na účely čl. 15 ods. 6 dohovoru sú v Slovenskej republike orgány, ktoré vydali rozhodnutie alebo prijali opatrenie.
Súčasne Slovenská republika podľa čl. 15 ods. 9 dohovoru vyhlasuje, že orgány Slovenskej republiky začnú konať na základe žiadosti zaslanej telefaxom alebo inou elektronickou formou, ak nebudú mať pochybnosti o jej hodnovernosti a ak vec neznesie odklad, za predpokladu, že následne dožadujúci orgán v lehote určenej dožiadaným orgánom zašle originál žiadosti.
Slovenská republika využíva možnosť danú čl. 11 ods. 4 druhého dodatkového protokolu a vyhlasuje, že sa bude cítiť viazaná podmienkami uloženými zmluvnou stranou poskytujúcou informácie, len ak dostane vopred oznámenie o charaktere poskytovanej informácie a dá súhlas s jej poskytnutím.
Slovenská republika využíva možnosť danú čl. 13 ods. 7 druhého dodatkového protokolu a vyhlasuje, že bude vždy vyžadovať súhlas osoby podľa odseku 3 tohto článku.
Slovenská republika podľa čl. 18 ods. 4 druhého dodatkového protokolu vyhlasuje, že žiadosti uskutočniť kontrolované dodávky sa zasielajú priamo príslušnej okresnej prokuratúre, v ktorej obvode sa má úkon vykonať, a kópia žiadosti sa zašle Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Sledovanie dodávky vykonajú príslušné orgány policajného zboru.
Slovenská republika využíva možnosť danú čl. 33 ods. 2 druhého dodatkového protokolu a v plnom rozsahu neprijíma čl. 16, čl. 17, čl. 19 a čl. 20 protokolu.
Žiadosti podľa čl. 18 druhého dodatkového protokolu vykoná Slovenská republika, len ak sa budú týkať sledovania dovozu, vývozu alebo prevozu zásielky, ak okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že zásielka bez príslušného povolenia obsahuje omamné látky, psychotropné látky, prekurzory, jadrové a iné obdobné rádioaktívne materiály, falšované peniaze, falšované cenné papiere, strelné alebo hromadne účinné zbrane, strelivo a výbušniny a dožadujúca strana sa zároveň zaručí, že informáciám získaným ako výsledok právnej pomoci poskytne náležitú ochranu.“.

S účinnosťou od 1. júla 2020 znejú vyhlásenia a výhrada Slovenskej republiky k protokolu takto:

„Slovenská republika využíva možnosť danú čl. 15 ods. 8 dohovoru a vyhlasuje, že žiadosti podľa čl. 15 ods. 1, ods. 3 a ods. 4 sa zasielajú okresnej prokuratúre, v ktorej obvode sa úkon právnej pomoci má vykonať. Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky sa musí zaslať kópia žiadosti.

Ak dožadujúci orgán žiada, aby zaslanú písomnosť doručil adresátovi v Slovenskej republike súd, možno žiadosť zaslať priamo okresnému súdu, v ktorého obvode má bydlisko adresát písomnosti.

Spontánne informácie podľa čl. 11 druhého dodatkového protokolu a žiadosti podľa čl. 15 ods. 5 dohovoru sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Príslušnými orgánmi na účely čl. 15 ods. 6 dohovoru sú v Slovenskej republike orgány, ktoré vydali rozhodnutie alebo prijali opatrenie.

Súčasne Slovenská republika podľa čl. 15 ods. 9 dohovoru vyhlasuje, že orgány Slovenskej republiky začnú konať na základe žiadosti zaslanej telefaxom alebo inou elektronickou formou, ak nebudú mať pochybnosti o jej hodnovernosti a ak vec neznesie odklad, za predpokladu, že následne dožadujúci orgán v lehote určenej dožiadaným orgánom zašle originál žiadosti.

Slovenská republika využíva možnosť danú čl. 11 ods. 4 druhého dodatkového protokolu a vyhlasuje, že sa bude cítiť viazaná podmienkami uloženými zmluvnou stranou poskytujúcou informácie, len ak dostane vopred oznámenie o charaktere poskytovanej informácie a dá súhlas s jej poskytnutím.

Slovenská republika využíva možnosť danú čl. 13 ods. 7 druhého dodatkového protokolu a vyhlasuje, že bude vždy vyžadovať súhlas osoby podľa odseku 3 tohto článku.

Slovenská republika podľa čl. 18 ods. 4 druhého dodatkového protokolu vyhlasuje, že žiadosti uskutočniť kontrolované dodávky sa zasielajú priamo príslušnej okresnej prokuratúre, v ktorej obvode sa má úkon vykonať, a kópia žiadosti sa zašle Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Sledovanie dodávky vykonajú príslušné orgány policajného zboru.

Slovenská republika žiadosti v zmysle článku 18 druhého dodatkového protokolu vykoná, len ak sa budú týkať sledovania pohybu zásielky od odosielateľa k adresátovi pri jej dovoze, vývoze alebo prevoze, ak okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že zásielka bez príslušného povolenia obsahuje omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku, falšované alebo pozmenené peniaze a falšované alebo pozmenené cenné papiere, falšované, pozmenené alebo nedovolene vyrobené kolkové známky, poštové ceniny, nálepky a poštové pečiatky, elektronický platobný prostriedok alebo inú platobnú kartu alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu, strelné alebo hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny, kultúrne pamiatky alebo iné veci, na nakladanie s ktorými je potrebné osobitné povolenie, alebo veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu na účely zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou.

V súlade s článkom 15 ods. 8 písm. d) dohovoru Slovenská republika vyhlasuje, že prijme a vybaví len tie žiadosti o právnu pomoc v konaniach podľa článku 1 ods. 3 dohovoru, ktoré sú zasielané výhradne medzi justičnými orgánmi navzájom.

V súlade s článkom 15 ods. 8 písm. d) dohovoru Slovenská republika vyhlasuje, že príslušným orgánom na prijatie žiadosti podľa článku 17 ods. 1 druhého dodatkového protokolu je Krajská prokuratúra Bratislava.

V súlade s článkom 17 ods. 4 druhého dodatkového protokolu Slovenská republika vyhlasuje, že na účely článku 17 ods. 2 je na prijatie upovedomenia príslušné Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky.

Na vykonávanie cezhraničného sledovania sú príslušné orgány Policajného zboru Slovenskej republiky.

V súlade s článkom 15 ods. 8 písm. d) dohovoru Slovenská republika vyhlasuje, že príslušným orgánom na prijatie žiadosti podľa článku 19 druhého dodatkového protokolu je Krajská prokuratúra Bratislava.

Slovenská republika v súlade s článkom 19 ods. 4 druhého dodatkového protokolu vyhlasuje, že utajené vyšetrovanie je prípustné na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, trestných činov extrémizmu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, ak by bolo iným spôsobom podstatne sťažené. S výnimkou trestného činu korupcie a trestných činov terorizmu môže byť agentom len príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky alebo príslušník polície iného štátu.

V súlade s článkom 15 ods. 8 písm. d) dohovoru Slovenská republika vyhlasuje, že orgánom príslušným na prijatie a zaslanie žiadosti podľa článku 20 druhého dodatkového protokolu je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

V súlade s článkom 26 ods. 5 druhého dodatkového protokolu Slovenská republika vyhlasuje, že osobné údaje poskytnuté inej zmluvnej strane v rámci konania, pre ktoré mohla odmietnuť alebo obmedziť poskytnutie alebo použitie osobných údajov v súlade s ustanoveniami dohovoru a jeho protokolov, môžu byť použité na účely uvedené v článku 26 ods. 1 len s jej predchádzajúcim súhlasom.“.