Oznámenie č. 112/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 27.03.2021

112

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 15. decembra 2020 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 156/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z., oznámenie č. 201/2017 Z. z., oznámenie č. 208/2017 Z. z., oznámenie č. 254/2018 Z. z., oznámenie č. 195/2019 Z. z., oznámenie č. 60/2020 Z. z., oznámenie č. 252/2020 Z. z. a oznámenie č. 13/2021 Z. z.).

Zmena pravidla 19 Vykonávacieho predpisu nadobudne platnosť 1. apríla 2021 a zmena pravidla 143 Vykonávacieho predpisu nadobudne platnosť 1. novembra 2021. Pre Slovenskú republiku nadobudnú zmeny platnosť rovnako, zmena pravidla 19 Vykonávacieho predpisu nadobudne platnosť 1. apríla 2021 a zmena pravidla 143 Vykonávacieho predpisu nadobudne platnosť
1. novembra 2021.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

1. V pravidle 19 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) odsek 1 znie:

(1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu musí obsahovať určenie pôvodcu vynálezu. Ak však nie je prihlasovateľ pôvodcom vynálezu alebo ak nie je jediným pôvodcom vynálezu, musí byť určenie pôvodcu vynálezu podané na samostatnom dokumente. Určenie musí uvádzať priezvisko, meno a štát a miesto bydliska pôvodcu vynálezu a musí obsahovať vyhlásenie podľa článku 81 a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.“.

2. V pravidle 19 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Článok 2

V pravidle 143 ods. 1 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) písmeno g) znie:

g) priezvisko, meno a štát a miesto bydliska pôvodcu vynálezu uvedeného prihlasovateľom alebo majiteľom patentu, pokiaľ sa vynálezca svojho oprávnenia byť uvedený nevzdal v zmysle pravidla 20 ods. 1,“.

Článok 3

1. Pravidlo 19 v znení článku 1 tohto rozhodnutia nadobudne platnosť 1. apríla 2021. Nové znenie pravidla 19 ods. 1 sa uplatňuje na určenie pôvodcu vynálezu podané alebo opravené k tomuto dátumu alebo po tomto dátume. Nové znenie pravidla 19 ods. 1 sa uplatňuje aj na medzinárodnú prihlášku vstupujúcu do európskej fázy k tomuto dátumu alebo po tomto dátume.

2. Pravidlo 143 v znení článku 2 tohto rozhodnutia nadobudne platnosť 1. novembra 2021. Uplatňuje sa na všetky prihlášky zverejnené v Európskom patentovom registri k tomuto dátumu alebo po tomto dátume.

V Mníchove 15. decembra 2020

IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 5 October 1973

as amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 15 December 2020


Article 1

Rule 19 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Paragraph 1 shall read as follows:

"The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and country and place of residence of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.".

2. Paragraphs 3 and 4 shall be deleted.

Article 2

Rule 143 of the Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

Subparagraph (g) of paragraph 1 shall read as follows:

"family name, given names and country and place of residence of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;".

Article 3

1. Rule 19 EPC as amended under Article 1 of this decision shall enter into force on 1 April 2021. Rule 19(1) EPC as amended shall apply to any designation of the inventor filed or rectified on or after that date. Rule 19(1) EPC as amended shall also apply to any international application entering the European phase on or after that date.

2. Rule 143 EPC as amended under Article 2 of this decision shall enter into force on 1 November 2021. It shall apply to all patent applications published in the European Patent Register on or after that date.

Done at Munich, 15 December 2020