Nariadenie vlády č. 103/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 19.03.2021
Účinnosť od 19.03.2021

OBSAH

103

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. marca 2021

o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) po účinnosti tohto nariadenia vlády, sa predlžuje o dva mesiace.

(2) Poistencovi, ktorému uplynulo podporné obdobie v nezamestnanosti počas trvania krízovej situácie pred účinnosťou tohto nariadenia vlády a v deň účinnosti tohto nariadenia vlády

a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, začne podporné obdobie v nezamestnanosti opätovne plynúť odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády a uplynie o dva mesiace odo dňa začatia jeho plynutia,

b) nie je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, začne podporné obdobie v nezamestnanosti opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a uplynie o dva mesiace odo dňa začatia jeho plynutia.

(3) Podporné obdobie v nezamestnanosti podľa odsekov 1 a 2 uplynie najneskôr 31. mája 2021.

(4) Na účely § 105 ods. 4 zákona sa do zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti nezahŕňa predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti podľa odsekov 1 až 3.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.