Nariadenie vlády č. 102/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z.

Platnosť od 19.03.2021
Účinnosť od 31.03.2021

102

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. marca 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

2. V § 2 písm. e) sa vypúšťa slovo „predchádzajúci“ a za slovo „rok“ sa vkladá číslo „2019“.

3. V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:

a) v roku 2019, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb,“.

4. V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „predchádzajúceho“ a za slovo „roka“ sa vkladá číslo „2019“.

5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. marca 2021

Ustanovenie § 3 v znení účinnom od 31. marca 2021 sa prvýkrát použije na určenie poklesu tržieb odvádzateľa za marec 2021.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. marca 2021.


Igor Matovič v. r.