Oznámenie č. 109/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 4. mája 2020 č. 08167-2020-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Platnosť od 06.05.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 6. mája 2020.

109

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 4. mája 2020 č. 08167-2020-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Predmetom opatrenia je zabezpečiť primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov u poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

Opatrenie nadobúda účinnosť 6. mája 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 1/2020 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(http://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr) a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.