Nariadenie vlády č. 110/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Platnosť od 07.05.2020
Účinnosť od 15.05.2020

110

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. apríla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 6 písm. e) úvodná veta znie:

e) konformným materiálom (materiál CAC) množiteľský materiál a ovocné dreviny, ktoré“.

2. V § 34 ods. 1 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 10“.

3. V § 34 ods. 2 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

4. V § 34 ods. 4 písmeno d) znie:

d) meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,“.

5. V § 34 ods. 4 písmeno h) znie:

h) názov odrody, a ak ide o klon, ktorým sa rozumie geneticky zhodný vegetatívny potomok jednej rastliny, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,“.

6. V § 34 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 4 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová „navrhovaný názov“ a slová „žiadosť v konaní“.

(6) Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 4 písm. h) a odseku 5 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.

7. V § 34 ods. 7 sa slová „v úradnom jazyku jedného z členských štátov“ nahrádzajú slovami „v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie“.

8. V § 34 ods. 8 úvodná veta znie:

„Farba návesky musí byť“.

9. V § 35 ods. 2 písm. b) sa slová „v úradnom jazyku jedného z členských štátov“ nahrádzajú slovami „v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie“.

10. § 37 vrátane nadpisu znie:

㤠37

Doklad dodávateľa na konformný materiál

(1) Konformný materiál sa uvádza na trh s dokladom vyhotoveným dodávateľom, ktorý spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 až 6 (ďalej len „doklad dodávateľa“). Doklad dodávateľa nesmie byť zameniteľný so sprievodným dokladom podľa § 35.

(2) Doklad dodávateľa obsahuje aspoň:

a) údaj „pravidlá a normy EÚ“,

b) názov členského štátu, v ktorom bol doklad dodávateľa vyhotovený, alebo príslušný kód,

c) kontrolný ústav alebo iný orgán alebo jeho kód,

d) meno a priezvisko dodávateľa alebo názov dodávateľa alebo jeho identifikačné číslo alebo kód,

e) individuálne sériové číslo, číslo týždňa alebo šarže,

f) botanický názov,

g) označenie „materiál CAC“,

h) názov odrody, a ak ide o klon, aj názov klonu; pri podpníkoch, ktoré nepatria k odrode, sa uvádza názov druhu alebo príslušný medzidruhový hybrid,

i) dátum jeho vydania.

(3) Ak ide o odrodu, ktorá je predmetom žiadosti o úradnú registráciu v členskom štáte alebo predmetom žiadosti o udelenie právnej ochrany odrody rastlín, uvádzajú sa pri informácii podľa odseku 2 písm. h) po dobu konania o žiadosti slová „navrhovaný názov“ a slová „žiadosť v konaní“.

(4) Pri vrúbľovaných ovocných drevinách sa údaje podľa odseku 2 písm. h) a odseku 3 uvádzajú pre podpník aj vrúbeľ.

(5) Ak je doklad dodávateľa upevnený na konformnom materiáli, farba dokladu dodávateľa musí byť žltá.

(6) Doklad dodávateľa musí byť vytlačený nezmazateľne v slovenskom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskej únie, zreteľne viditeľný a čitateľný.“.

11. V § 41 prvej vete sa slová „Na trh je možné uviesť“ nahrádzajú slovami „Na území Slovenskej republiky možno uvádzať na trh“.

12. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠41a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2020

Konformný materiál, na ktorom je upevnený doklad dodávateľa v inej ako žltej farbe, možno na území Slovenskej republiky uvádzať na trh do 30. júna 2021, ak je konformný materiál pri uvádzaní na trh identifikovaný v doklade dodávateľa, ktorý sa používa ako náveska, uvedením odkazu na toto ustanovenie.“.

13. Príloha č. 7 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1813 z 29. októbra 2019, ktorou sa mení vykonávacia smernica 2014/96/EÚ o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o farbu návesky pre certifikované kategórie množiteľského materiálu a ovocných drevín a obsah dokladu dodávateľa (Ú. v. EÚ L 278, 30. 10. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2020.


Igor Matovič v. r.