Nariadenie vlády č. 137/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 30.05.2020
Účinnosť od 30.05.2020

OBSAH

137

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. mája 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené podľa odseku 1 a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2. V § 1 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.