Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.06.2020 180/2020 Z. z. Novela vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
30.06.2020 179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
27.06.2020 178/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
27.06.2020 177/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
26.06.2020 176/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
26.06.2020 175/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
24.06.2020 174/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
24.06.2020 173/2020 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2021
24.06.2020 172/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
24.06.2020 171/2020 Z. z. Novela nariadenia o opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súvislosti s ochorením COVID-19
24.06.2020 170/2020 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
23.06.2020 169/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode o zmene článku 1 k Dohode o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi SR a Francúzskom
23.06.2020 168/2020 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
23.06.2020 167/2020 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok
23.06.2020 166/2020 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
23.06.2020 165/2020 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
18.06.2020 164/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov
18.06.2020 163/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište
18.06.2020 162/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová
18.06.2020 161/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo
18.06.2020 160/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm
18.06.2020 159/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky
18.06.2020 158/2020 Z. z. Novela zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
17.06.2020 157/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce
17.06.2020 156/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
17.06.2020 155/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
16.06.2020 154/2020 Z. z. Novela vyhlášky o autoškolách
12.06.2020 153/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Ruskom o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov
12.06.2020 152/2020 Z. z. Novela nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID-19
12.06.2020 151/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
11.06.2020 150/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
11.06.2020 149/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách
11.06.2020 148/2020 Z. z. Novela zákona o športe
10.06.2020 147/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020
10.06.2020 146/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
05.06.2020 145/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 13/2020-185 z 27. mája 2020 o zastavení konania vo veci návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení účinnom do 17. mája 2020
05.06.2020 144/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 13/2020-103 z 13. mája 2020 vo veci návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti ustanovení § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
05.06.2020 143/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
03.06.2020 142/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a poradenstva
01.06.2020 141/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení štátu Barbados do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povin
01.06.2020 140/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
01.06.2020 139/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde
01.06.2020 138/2020 Z. z. Opatrenie o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia