115

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. mája 2020

o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 96d ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie niektoré opatrenia na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 2

Plynutie lehôt

(1) V čase mimoriadnej situácie lehota podľa § 14 ods. 2, § 35 ods. 5 písm. d), § 40 ods. 1, § 41 ods. 2 písm. e) a § 70 ods. 3 zákona neplynie.

(2) Ak bolo dieťa, ktoré podľa § 51 ods. 6 zákona musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny, prijaté do centra počas mimoriadnej situácie, lehotu na jeho zaradenie do profesionálnej náhradnej rodiny podľa § 51 ods. 6 zákona možno predĺžiť o dva týždne.

§ 3

Preukazovanie psychickej spôsobilosti záujemcu o zamestnanie

Psychickú spôsobilosť záujemcu o zamestnanie podľa § 58 ods. 2 písm. a) zákona možno v čase mimoriadnej situácie preukázať predbežným psychologickým posudkom vydaným na základe predbežného psychologického vyšetrenia psychológom podľa § 58 ods. 4 písm. b) zákona, ktoré možno vykonať aj dištančnou formou. Súčasťou predbežného psychologického posudku je doba jeho platnosti. Predbežný psychologický posudok platí najdlhšie tri mesiace od skončenia mimoriadnej situácie.

§ 4

Predĺženie pobytu v centre

(1) V čase mimoriadnej situácie centrum vytvorí podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej poskytovalo starostlivosť

a) podľa § 46 ods. 8 zákona,

b) podľa § 55 ods. 1 a 4 zákona; podmienky predĺženia pobytu centrum dohodne podľa § 55 ods. 5 zákona.

(2) V čase mimoriadnej situácie centrum na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a po dohode s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, predĺži pobyt dieťaťa a fyzickej osoby podľa § 48 ods. 3 zákona na nevyhnutne potrebný čas.

(3) Predĺžiť pobyt podľa odsekov 1 a 2 možno najdlhšie do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie.

§ 5

Zmena štruktúry centra a podmienky pre vykonávanie opatrení pobytovou formou v centre v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb

(1) V čase mimoriadnej situácie je možné v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb

a) vytvoriť v centre podmienky na dočasné umiestnenie detí z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19 (ďalej len „preventívna karanténa“) v osobitnej organizačnej súčasti centra, a to v dočasnej preventívno-karanténnej skupine,

b) na nevyhnutne potrebný čas umiestniť dieťa staršie ako tri roky veku, ktoré má byť prijaté do centra na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, uložení výchovného opatrenia alebo nariadení ústavnej starostlivosti, do centra podľa písmena a), ak

1. dieťa nemá byť po umiestnení do centra zaradené do špecializovanej skupiny pre maloletých bez sprievodu, do špecializovanej skupiny pre deti s duševnou poruchou alebo do špecializovanej skupiny pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou,1) a do samostatnej skupiny pre maloleté matky s deťmi podľa § 51 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona,

2. dôvodom prijatia dieťaťa do centra nie je vykonávanie opatrení podľa § 57 zákona alebo

3. dieťa nie je prijaté do centra po predchádzajúcom poskytnutí zdravotnej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo nie je premiestnené z iného centra alebo zo špeciálneho výchovného zariadenia na základe rozhodnutia súdu,

c) vytvoriť v centre oddelený priestor určený na preventívnu karanténu detí v skupine podľa § 48 ods. 1 zákona alebo v samostatne usporiadanej skupine podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona; ak priestorové podmienky neumožňujú oddelenie priestoru, centrum vytvorí materiálno-technické podmienky a personálne podmienky na zabezpečenie preventívnej karantény v skupine a v samostatne usporiadanej skupine,

d) na nevyhnutne potrebný čas dočasne premiestniť dieťa, ktoré je prijaté do centra podľa § 49 ods. 1 zákona, do centra, ktoré má zriadenú dočasnú preventívno-karanténnu skupinu podľa písmena a), ak dieťa bez súhlasu centra opustilo centrum na dlhšie ako 24 hodín,

e) na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie, dočasne umiestniť dieťa, ktoré je v centre podľa § 49 ods. 1 zákona, do skupiny podľa § 48 ods. 1 zákona.

(2) V čase mimoriadnej situácie môže centrum

a) vyžadovať potvrdenie o bezinfekčnosti alebo iné potvrdenie preukazujúce zdravotný stav, ak má byť dieťa alebo plnoletá fyzická osoba prijatá do centra na základe dohody,

b) ukončiť pobyt zo strany centra, ak dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, ktoré boli do centra prijaté na základe dohody, nedodržiavajú hygienické a preventívno-zdravotné pokyny centra.

(3) Dieťaťu umiestnenému v dočasnej preventívno-karanténnej skupine podľa odseku 1 písm. b) a d) centrum poskytuje bývanie, stravovanie, obslužné činnosti a nevyhnutné osobné vybavenie zodpovedajúce potrebám dieťaťa, zabezpečí zdravotnú starostlivosť a úschovu cenných vecí a vytvorí podmienky na jeho individuálne vzdelávanie. Sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, výchova a ďalšie odborné činnosti pre dieťa sa v centre vykonávajú v koordinácii s centrom, v ktorom má byť dieťa na základe rozhodnutia súdu umiestnené. V centre, v ktorom má byť dieťa na základe rozhodnutia súdu umiestnené, sa

a) vykonávajú pre dieťa opatrenia finančného charakteru v rozsahu ustanovenom zákonom,

b) vypracováva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa,

c) plnia úlohy smerom k súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

(4) V čase mimoriadnej situácie sa za účel vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení rodičovi dieťaťa, ak dôvodom poskytovania zdravotnej starostlivosti je ochorenie COVID-19 a starostlivosť o dieťa nevie alebo nemôže rodič alebo iná osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, zabezpečiť iným spôsobom. Ak sú pre dieťa vykonávané opatrenia pobytovou formou podľa prvej vety a nie sú dôvody na vykonávanie

a) opatrení pobytovou formou podľa zákona, ustanovenia zákona o vypracovaní plánu vykonávania opatrení pobytovou formou a určení úhrady za poskytnutú starostlivosť sa vo vzťahu k tomuto dieťaťu neuplatňujú,

b) opatrení podľa zákona, ustanovenia zákona o určení miery ohrozenia dieťaťa sa vo vzťahu k tomuto dieťaťu neuplatňujú.

(5) V čase mimoriadnej situácie a v období dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie sa neurčuje úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a pre plnoletú fyzickú osobu podľa § 61 ods. 1 písm. b) a c) zákona, ak fyzická osoba povinná uhradiť úhradu nemá príjem v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s mimoriadnou situáciou; tým nie je dotknutý § 61 ods. 2 a ods. 7 druhá veta zákona.

(6) Opatrenie podľa

a) odseku 1 písm. b) uvedie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v návrhu na súd na uloženie výchovného opatrenia, nariadenie neodkladného opatrenia alebo nariadenie ústavnej starostlivosti,

b) odseku 1 písm. c) a d) oznámi centrum súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; opatrenie podľa odseku 1 písm. d) oznámi centrum aj rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa o dieťa osobne stará.

(7) Zoznam centier podľa odseku 1 sa zverejní na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

§ 6

Podmienky overenia odbornej spôsobilosti v konaní o akreditácii

(1) V čase mimoriadnej situácie akreditačná komisia podľa § 81 ods. 2 zákona overuje odbornú spôsobilosť podľa § 82 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona alebo písomným overením znalostí žiadateľa o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie alebo o zmenu akreditácie, ktorý je fyzickou osobou, alebo zodpovedného zástupcu žiadateľa o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie alebo o zmenu akreditácie, ktorý je právnickou osobou. Písomné overenie znalostí podľa prvej vety sa vykoná písomným zodpovedaním otázok.

(2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na overenie znalostí fyzických osôb podľa § 82 ods. 5 zákona.

§ 7

Preukazovanie splnenia podmienok v konaní o akreditácii

(1) Žiadateľ o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie alebo o zmenu akreditácie, ktorý v čase mimoriadnej situácie nemôže z objektívnych dôvodov preukázať splnenie podmienok akreditácie, môže preukázať splnenie podmienky

a) odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona aj

1. čestným vyhlásením, ktorého súčasťou je písomný prehľad praxe podľa § 79 ods. 5 písm. a) a b) zákona, s uvedením názvu a sídla predchádzajúcich zamestnávateľov, pracovného zaradenia a doby pracovného zaradenia u predchádzajúcich zamestnávateľov,

2. kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní podľa § 79 ods. 5 písm. a) a b) zákona,

b) podľa § 79 ods. 1 písm. j) zákona dokladom preukazujúcim podanie žiadosti príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na vydanie potvrdenia o zodpovedajúcich hygienických podmienkach; potvrdenie alebo vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydané na základe tejto žiadosti žiadateľ bezodkladne doručí Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(2) Žiadateľ, ktorému bola v čase mimoriadnej situácie udelená, predĺžená alebo zmenená akreditácia a splnenie podmienky podľa § 79 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona preukázal podľa odseku 1 písm. a), preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 79 ods. 5 písm. a) a b) zákona do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie.

(3) Zmeny podmienok podľa § 79 zákona, za ktorých bola udelená akreditácia, ku ktorým došlo v dôsledku mimoriadnej situácie, akreditovaný subjekt nahlási Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky elektronicky ako zmenu rozhodujúcich skutočností. Na preukazovanie splnenia podmienok akreditácie podľa prvej vety sa vzťahuje § 83 ods. 6 zákona.

§ 8

Podmienky vykonávania opatrení, metód, techník a postupov v čase mimoriadnej situácie

(1) V čase mimoriadnej situácie centrum môže v rozsahu nevyhnutnom na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 obmedziť

a) osobné stretnutie dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou vo vnútorných priestoroch centra,

b) pobyt dieťaťa mimo centra; to sa nevzťahuje na pobyt dieťaťa mimo centra podľa § 53 ods. 8 zákona,

c) pobyt fyzickej osoby v centre podľa § 46 ods. 11 a 12 zákona.

(2) Na účely ochrany života a zdravia dieťaťa centrum

a) pred osobným stretnutím dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou v priestoroch centra alebo pred pobytom fyzickej osoby v centre oboznámi tieto osoby s hygienickými a preventívno-zdravotnými pokynmi centra na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 a s povinnosťou dodržiavať tieto pokyny,

b) pred pobytom dieťaťa mimo centra poučí rodiča alebo inú blízku osobu o príznakoch ochorenia COVID-19, o základných hygienických opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať počas pobytu dieťaťa mimo centra, o oznamovacej povinnosti v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo u inej osoby, s ktorou bolo dieťa v kontakte počas pobytu mimo centra alebo s ktorou bola v kontakte iná osoba, s ktorou bolo dieťa v kontakte počas pobytu mimo centra,

c) zabezpečí možnosť pravidelného kontaktu s rodičom a inou blízkou osobou prostredníctvom informačných technológií vrátane vytvorenia priestoru pre takúto komunikáciu vo vonkajších priestoroch centra, ak z dôvodu ochrany zdravia dieťaťa nie je možné osobné stretnutie dieťaťa s rodičom a inou blízkou osobou ani vo vonkajších priestoroch centra,

d) postupuje podľa § 53 ods. 2 písm. a) zákona, ak nie je možné osobné stretnutie dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou z dôvodu nedodržania hygienických a preventívno-zdravotných pokynov centra rodičom alebo inou blízkou osobou.

(3) Ak z dôvodu mimoriadnej situácie nie je možný osobný kontakt dieťaťa so zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre, oprávnenie podľa § 93b ods. 1 písm. b) a c) zákona možno vykonať prostredníctvom informačných technológií vrátane využitia vytvoreného priestoru pre takúto komunikáciu vo vonkajších priestoroch centra.

(4) Ak sú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané skupinovou formou alebo ak ich vykonávanie vyžaduje účasť viacerých fyzických osôb súčasne, v čase mimoriadnej situácie sa tieto opatrenia môžu vykonať individuálnou formou alebo prostredníctvom informačných technológií; to sa nevzťahuje na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyžadujúcich účasť dieťaťa, jeho rodičov, osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, a fyzických osôb, ktoré žijú s dieťaťom alebo rodičom dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí.

(5) Ak je uložené výchovné opatrenie podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona, účasť na výchovnom programe alebo sociálnom programe môže byť v čase mimoriadnej situácie bez zmeny rozhodnutia o uložení tohto výchovného opatrenia nahradená individuálnou formou práce s dieťaťom, rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará, ak sa zachová plnenie účelu uloženého výchovného opatrenia. Zmena vykonávania výchovného opatrenia sa vyznačí v pláne výchovného opatrenia.

(6) Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 38 ods. 3 písm. b) zákona môže byť v čase mimoriadnej situácie vykonávaná prostredníctvom informačných technológií alebo je možné dohodnúť jej vykonanie individuálnou formou. Ak nie je možné postupovať podľa prvej vety, príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 38 ods. 3 písm. b) zákona sa vykoná po skončení mimoriadnej situácie.

(7) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti podľa osobitného predpisu2) dohodne so žiadateľom zaradeným do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a centrom, v ktorom je umiestnené toto dieťa, individuálny postup nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vrátane podmienok zabezpečenia ochrany dieťaťa ochrannými pomôckami tak, aby nebolo ohrozené jeho zdravie. Porušenie dohodnutého individuálneho postupu žiadateľom je dôvodom na vyradenie žiadateľa zo zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Prvá veta a druhá veta sa primerane vzťahujú na pobyt dieťaťa mimo centra podľa § 53 ods. 8 zákona.

(8) Ak centrum dočasne zmenilo podmienky vykonávania opatrení z dôvodu predchádzania alebo znižovania rizika ohrozenia života alebo zdravia fyzických osôb, pre ktoré sú v centre vykonávané opatrenia podľa zákona, a zamestnancov centra, zapracovanie týchto zmien do programu centra, špecializovaného programu centra alebo do resocializačného programu centra sa nevyžaduje. Ak centrum vykonáva opatrenia podľa zákona na základe udelenej akreditácie, vzťahuje sa na zmenu podmienok vykonávania opatrení podľa prvej vety oznamovacia povinnosť podľa § 7 ods. 3.

(9) Ak v čase mimoriadnej situácie nie je možné plniť plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa podľa § 47 ods. 6 písm. a) zákona alebo plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa § 59 ods. 5 zákona alebo realizovať výchovné opatrenie podľa § 60 zákona v dohodnutom čase, v dohodnutom rozsahu alebo dohodnutým spôsobom, centrum dohodne s

a) rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vydal odporúčanie podľa § 47 ods. 1 alebo § 59 ods. 3 zákona, spôsob realizácie plánu alebo posunutie jeho realizácie; na zmenu plánu sa vzťahuje § 47 ods. 9 zákona,

b) orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý v centre zabezpečuje vykonávanie výchovného opatrenia, spôsob realizácie výchovného opatrenia; ak výchovné opatrenie uložil súd, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately informuje súd o zmene vo výkone výchovného opatrenia.

§ 9

Prechodné ustanovenie

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti podľa osobitného predpisu2) odpustí zmeškanie lehoty podľa § 2, ktorá uplynula fyzickej osobe v čase mimoriadnej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, ak fyzická osoba zmeškaný úkon vykoná najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie.


§ 10

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 20 ods. 1 písm. d) až f) vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 5 ods. 8 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.