Vyhláška č. 130/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 22.05.2020
Účinnosť od 23.05.2020

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

zo 14. mája 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 11h zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Dokumentácia podľa odseku 1 sa vedie v elektronickej podobe prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave1) (ďalej len „cestný informačný systém“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu1znie:

1) § 9 ods. 6 a § 10 ods. 7 zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. § 2 až 5 vrátane nadpisov znejú:

㤠2

Kniha účastníkov kurzu
[k § 11h písm. a) zákona]

O účastníkoch kurzu sa vedie kniha účastníkov kurzu, do ktorej sa zapisujú tieto údaje:

a) poradové číslo, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska a e-mailová adresa účastníka kurzu,

b) druh a číslo kurzu,

c) trvanie a obsah kurzu s uvedením dátumu začatia a ukončenia kurzu,

d) cena kurzu a dátum jej zaplatenia,

e) dátum vydania potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku.

§ 3

Triedna kniha
[k § 11h písm. a) zákona]

(1) O každom kurze sa vedie triedna kniha, do ktorej lektori a inštruktori školiaceho strediska pred začatím a po ukončení výučby teórie a praktického výcviku zapisujú údaje o priebehu kurzu a o účasti účastníkov kurzu.

(2) Do triednej knihy sa zapisujú tieto údaje:

a) druh a číslo kurzu,

b) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska podľa § 4a ods. 2 písm. g) zákona,

c) dátum začatia a ukončenia kurzu,

d) dátum začatia a ukončenia výučby teórie,

e) meno a priezvisko inštruktorov a lektorov školiaceho strediska vykonávajúcich výučbu teórie, praktického výcviku a praktickej zručnosti,

f) poradové číslo účastníka kurzu z knihy účastníkov kurzu,

g) meno a priezvisko účastníka kurzu,

h) záznamy o účasti účastníka v kurze,

i) záznamy o obsahu výučby teórie,

j) záznamy o praktickom výcviku a praktickej zručnosti.

§ 4

Výkaz
[k § 11h písm. a) zákona]

(1) O prevádzke výcvikového vozidla sa vedie výkaz, do ktorého inštruktor školiaceho strediska pred začatím a po ukončení jazdy, praktického výcviku a vykonaní praktickej zručnosti na výcvikovom vozidle zaznamenáva údaje o prevádzke výcvikového vozidla a o účasti účastníkov kurzu.

(2) Do výkazu sa zapisujú tieto údaje:

a) identifikačné číslo výcvikového vozidla VIN,

b) evidenčné číslo výcvikového vozidla,

c) meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska vykonávajúceho praktický výcvik a praktickú zručnosť,

d) dátum a čas použitia výcvikového vozidla,

e) cieľ praktickej jazdy; pri vykonávaní praktickej zručnosti v kurze pravidelného výcviku aj oblasť zamerania podľa prílohy č. 1,

f) stav počítadla prejdenej vzdialenosti výcvikového vozidla pred začatím a po ukončení praktického výcviku,

g) údaje o stave a spotrebe pohonných látok a o ich dopĺňaní,

h) počet vyučovacích hodín, v ktorých bolo výcvikové vozidlo použité na autocvičisku a v cestnej premávke,

i) druh a číslo kurzu,

j) meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu.

§ 5

Trenažérová kniha
[k § 11h písm. a) zákona]

(1) O prevádzke výkonného trenažéra počas kurzu sa vedie trenažérová kniha, do ktorej inštruktor školiaceho strediska zaznamenáva údaje o praktickom výcviku účastníka kurzu na výkonnom trenažéri.

(2) Do trenažérovej knihy sa zapisujú tieto údaje:

a) typ a výrobné číslo výkonného trenažéra,

b) meno a priezvisko inštruktora školiaceho strediska, ktorý vykonáva praktický výcvik na výkonnom trenažéri,

c) dátum a čas použitia výkonného trenažéra,

d) poradové číslo vyučovacej hodiny,

e) druh a číslo kurzu,

f) meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho poradové číslo z knihy účastníkov kurzu,

g) celkový počet vyučovacích hodín na výkonnom trenažéri.“.

3. Nadpis § 7 znie: „Skúšobná komisia [k § 11h písm. e) a n) zákona]“.

4. § 7 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Skúšobná komisia sa schádza minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné.

(4) Skúšobná komisia oslobodí podľa § 7 ods. 4 zákona v kurze základnej kvalifikácie

a) od výučby teórie toho, kto ku dňu konania skúšky preukáže, že je absolventom učebného odboru alebo študijného odboru podľa prílohy č. 11,

b) od praktických jázd v kurze základnej kvalifikácie toho, kto je oslobodený od výučby teórie podľa písmena a) a ku dňu konania skúšky preukáže, že je držiteľom tej skupiny vodičského oprávnenia, na ktorú žiada o vydanie kvalifikačnej karty vodiča.“.

5. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou skúška na overenie úrovne vedomostí uchádzača. Uchádzača na skúšku prihlasuje školiace stredisko, ktoré mu vydalo potvrdenie o absolvovaní kurzu základnej kvalifikácie podaním prihlášky na okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode uchádzač absolvoval kurz základnej kvalifikácie.“.

6. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Termín a miesto konania skúšky sa určí do 30 dní odo dňa zaslania hlásenia o ukončení kurzu a v prípade opakovanej skúšky do 30 dní odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.“.

7. V § 13 ods. 1 sa nad slovom „miestnosti“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“ a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

8. V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) schváleným typom identifikačného zariadenia učebne na zabezpečenie odosielania záznamu1b) z priebehu výučby teórie teoretickej časti kurzu podľa § 6 ods. 2, ktoré nie je možné premiestniť mimo schválenej učebne a umožňuje bezpečnú komunikáciu s cestným informačným systémom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 27, § 29, § 30, § 32 a 33 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

9. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) § 22 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.

3) § 6 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.“.

10. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) byť vybavené schváleným typom identifikačného zariadenia výcvikového vozidla na zabezpečenie odosielania záznamu4) z priebehu praktickej časti kurzu podľa § 6 ods. 2, ktoré umožňuje bezpečnú komunikáciu s cestným informačným systémom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 26, § 28, § 30, § 31 a 33 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.“.

11. V § 15 ods. 4 sa slová „MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA“ nahrádzajú slovami „MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY“.

12. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020

(1) Dokumentácia o priebehu kurzu začatého po zmene registrácie podľa § 13d ods. 1 zákona sa vedie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 23. mája 2020.

(2) Dokumentácia o priebehu kurzu začatého a neukončeného pred zmenou registrácie podľa §13d ods. 1 zákona sa vedie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 22. mája 2020.“.

13. V prílohe č. 1 časti A: Rozsah kurzov pre vodiča nákladnej dopravy podľa prílohy č. 1 k zákonu tabuľka znie:

Počet vyučovacích hodín
Základná kvalifikáciaPravidelný výcvik

ZOV
Cieľ:RiadnyRozdielovýZrýchlenýRozdielovýRiadny
1.182411
1.23081511
1.32461233
1.42461233
2.18019401114
2.23081543
3.182411
3.282411
3.382411
3.482411
3.582411
3.682411
3.716483,52
PZ20a)5a)10a)2,5a)2b)
SpoluZOV | PV280701403535

“.

14. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

VZOR PROTOKOLU O VYKONANÍ SKÚŠKY

“.

15. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA

“.

16. Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č.. 11 k vyhláške č. 44/2016 Z. z.

ZOZNAM UČEBNÝCH ODBOROV A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
na účel oslobodenia od výučby teórie v kurzoch základnej kvalifikácie

Kód odboru Názov študijného odboru alebo učebného odboru
2381 M strojárstvo
2447 K mechanik hasičskej techniky
2466 H 04 mechanik opravár- lesné stroje a zariadenia
2466 H 21 mechanik opravár - hasičská technika
2487 H autoopravár
2495 K autotronik
2493 L predaj a servis vozidiel
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzka dopravy
3757 L dopravná prevádzka
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
4524 H agromechanizátor, opravár
4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia
4532 K agromechatronik

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. mája 2020.


Andrej Doležal v. r.