Zákon č. 157/2018 Z. z.Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 07.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018.