Vyhláška č. 735/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004 do28.02.2009
Účinnosť od 01.07.2005 do28.02.2009
Zrušený 289/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2005

735

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky č. 353/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak sa podľa osobitného predpisu3b) zaokrúhľuje celková suma platenej ceny, rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia sa neeviduje v pokladnici, ak sa tak subjekt rozhodne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3b) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.“.

2. V § 2 písm. ch) sa nad slovo „registrácii“ umiestňuje odkaz 3c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

3c) § 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 2 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) identifikačným číslom pre daň subjektu prevádzkujúceho pokladnicu číslo uvedené v osvedčení o registrácii,3d)“.

Doterajšie písmená i) až t) sa označujú ako písmená j) až u).

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

3d) § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 2 písm. j) druhý bod znie:

2. daňové identifikačné číslo,3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.

5. V § 2 písm. j) sa za šiesty bod vkladajú nové body 7 až 11, ktoré znejú:

7. identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

8. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne subjektu, ktorý dodáva tovar alebo poskytuje službu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

9. základ dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

10. sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

11. výšku dane spolu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.

Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 12.

6. V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:

b) identifikačné číslo pre daň,3d)“.

7. V § 3 ods. 2 písm. ch) sa vypúšťajú slová „v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty“.

8. V § 3 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „v členení podľa sadzieb“.

9. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Pre subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 okrem údajov podľa odseku 2 písm. b) a i) a daňové identifikačné číslo.3c)“.

10. V § 3b ods. 5 písmeno c) znie:

c) daňové identifikačné číslo,3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.

11. V § 3b ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

12. Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 3 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 735/2004 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 735/2004 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 735/2004 Z. z.

Vzor 03