Vyhláška č. 353/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z. z.

Čiastka 124/1996
Platnosť od 11.12.1996 do28.02.2009
Účinnosť od 01.01.1997 do28.02.2009
Zrušený 289/2008 Z. z.

353

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. novembra 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 a § 102 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené sa nevzťahuje na subjekt, ktorý má v obchodnom registri vyznačený vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Subjekty, ktoré vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení3a) a predávajú tovar alebo poskytujú služby v tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú pokladnicu. Podľa dohody účastníkov združenia sa spoločná pokladnica zaregistruje na jedného účastníka združenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

3a) § 829 Občianskeho zákonníka.“.

3. § 2 znie:

㤠2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) tovarom tovar vyrobený, upravený, nakúpený alebo prevzatý subjektom a ním následne predávaný v spotrebiteľskej úprave,

b) pokladnicou elektronické registračné alebo elektronické registračné váhové zariadenie vybavené tlačiarňou, určené na výpočet a registráciu číselných údajov zadaných klávesnicou alebo pomocou elektronických čítačov čiarkového kódu, alebo magnetických kariet, alebo iným spôsobom,

c) úhradou v hotovosti príjem peňazí v hotovosti, a to bankoviek a mincí platnej meny; za úhradu v hotovosti sa nepovažuje úhrada pohľadávky a úhrada dobierky,

d) daňovým kódom pokladnice kód pridelený príslušným daňovým úradom zápisom do knihy pokladnice pred jej uvedením do prevádzky; pokladnicu uvádza do prevádzky servisný technik. Ak dôjde u subjektu k zmene miestnej príslušnosti, dovtedy príslušný daňový úrad zruší daňový kód pokladnice a nový daňový kód pokladnice pridelí ten daňový úrad, ktorý sa stal miestne príslušným. Pri vyradení pokladnice z majetku subjekt požiada daňový úrad o zrušenie daňového kódu najneskôr do desiatich kalendárnych dní odo dňa jej vyradenia,

e) dňom uvedenia pokladnice do prevádzky dátum uvedenia pokladnice do prevádzky, ktorý zapíše servisný technik do knihy pokladnice v časti Údaje o pokladnici,

f) čistým obratom rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom,

g) hrubým obratom kumulovaný súčet kladných hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici,

h) záporným obratom kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek nablokovaných v pokladnici,

ch) daňovým identifikačným číslom subjektu prevádzkujúceho pokladnicu číslo uvedené v osvedčení o registrácii,

i) dokladom vyhotoveným pokladnicou doklad, ktorý obsahuje najmenej tieto údaje:

1. daňový kód pokladnice,

2. daňové identifikačné číslo,

3. poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,

4. dátum vystavenia dokladu,

5. názov a množstvo tovaru alebo rozsah služby,

6. cenu tovaru alebo služby,

7. celkovú cenu,

j) kontrolnou páskou páska, na ktorú sa nezávisle od obsluhy zaznamenáva každý tlačový výstup a každý úkon obsluhy alebo servisného technika a ktorej kópia sa uchováva v pokladnici,

k) službou služba označená v klasifikácii produkcie.4) Subjekt používa pokladnicu len pri týchto službách:

50.20.1 Údržba a opravy osobných motorových vozidiel

50.20.31 Umývanie motorových vozidiel a iné podobné služby

55.30.11 Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou

55.30.13 Služby spojené s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach

55.30.14 Ostatné služby spojené s podávaním jedál

55.40.10 Služby spojené s podávaním nápojov

55.52.11 Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre súkromné domácnosti

55.52.13 Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre iné spoločnosti a zariadenia

63.21.24 Parkovacie služby

71.10.1 Služby spojené s leasingom a prenájmom osobných automobilov a ľahkých dodávkových vozidiel do 3,5 t, bez obsluhy

Nepatrí sem prenájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci.

71.40 Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov

Nepatrí sem prenájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci.

74.81.22 Ostatné portrétne fotografické služby

74.81.23 Reklamné a súvisiace fotografické služby

74.81.24 Fotografické služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach

74.81.31 Vyhotovovanie fotografií

74.81.32 Vyvolávanie kinematografických filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov

74.81.33 Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií

74.81.34 Ostatné fotografické služby

92.33.10 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

92.61.10 Prevádzka športových ihrísk a štadiónov (iba kryté a nekryté kúpaliská)

92.62.13 Iné činnosti spojené so športom (iba služby fitnesscentier, stredísk aerobiku, body buildingu)

93.01.11 Zber a rozvoz bielizne

93.01.13 Iné pranie a čistenie textílií a kožušín (nie poskytovanie pracích a čistiacich služieb u zákazníka)

93.01.14 Chemické čistenie

93.01.15 Žehlenie

93.01.16 Farbenie a tónovanie textílií

93.02.21 Služby kadernícke pre ženy a dievčatá

93.02.22 Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov

93.02.23 Služby kozmetické, manikúra a pedikúra

93.04.10 Služby prispievajúce k telesnej pohode

93.05.10 Ostatné služby (iba strihanie psov),

l) poskytovaním služieb poskytovanie služieb, ktoré sa vykonávajú na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť,5) s výnimkou služieb poskytovaných

1. držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S,

2. vo vysokohorských zariadeniach bez priameho napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,

3. v rámci odbornej výučby žiakov,

4. prostredníctvom automatov,

m) knihou pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá obsahuje identifikačné údaje a servisné záznamy, je nerozoberateľná, umiestnená na predajnom mieste spolu s pokladnicou a môže obsahovať aj výkazy denných a mesačných obratov,

n) výkazmi denných a mesačných obratov výkazy, do ktorých sa zaznamenávajú denné a mesačné obraty z pásky dennej a mesačnej uzávierky a do ktorých sa pripevňujú pásky dennej a mesačnej uzávierky. Výkazy denných a mesačných obratov môžu byť súčasťou knihy pokladnice, ale môžu sa viesť aj samostatne ako rozoberateľné listy so vzostupne číslovanými stranami. Ak sa výkazy vedú samostatne, nemusia byť na predajnom mieste spolu s pokladnicou, avšak na požiadanie kontrolného orgánu ich subjekt predloží v určenom termíne,

o) páskou dennej a mesačnej uzávierky páska, na ktorú sa zaznamenávajú údaje dennej a mesačnej uzávierky a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výkazu,

p) predajným miestom miesto, kde sa tovar predáva alebo služba poskytuje za úhradu v hotovosti,

r) názvom tovaru pomenovanie predávaného tovaru, ktoré dostatočne vyjadruje vecný obsah tovaru, je spravidla vyjadrené podstatným menom, ku ktorému sa môžu pripojiť ďalšie slová vyjadrujúce najmä vlastnosti tovaru; názvom tovaru je aj jeho skrátený názov, z ktorého je zrejmá identifikácia predávaného tovaru,

s) predajom tovaru predaj, ktorý sa vykonáva na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť,5) s výnimkou predaja

1. cenín, lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej a periodickej tlače,

2. pamätných a príležitostných mincí v bankách a na filatelistických a numizmatických burzách,

3. tovaru prostredníctvom automatov,

4. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovanými službami pošty,

5. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb v prostriedkoch železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy,

6. tovaru držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S,

7. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,

8. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez priameho napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,

9. tovaru vyrobeného v rámci odbornej výučby žiakov,

t) servisnou organizáciou pre pokladnice organizácia, ktorá má uzavretú platnú zmluvu o vykonávaní servisu s dovozcom, výrobcom alebo s distribútorom pokladníc, ktoré získali certifikát,3) je vybavená potrebnou servisnou dokumentáciou a náhradnými dielcami potrebnými na zabezpečenie servisného zásahu do piatich rokov pozáručného servisu a má schopnosť servisného zásahu do 36 hodín od nahlásenia poruchy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4) a 5) znejú:

4) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.

5) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 3 ods. 2 sa slovo „aspoň“ nahrádza slovom „najmenej“.

5. V § 3 ods. 3 sa slovo „aspoň“ nahrádza slovom „najmenej“.

6. V § 3 ods. 4 znie:

(4) Dennú uzávierku vyhotovuje subjekt len za tie dni, v ktorých mal príjem; v prípade nočných a nepretržitých prevádzok subjekt vyhotovuje dennú uzávierku po skončení alebo po striedaní zmien. Mesačnú uzávierku vyhotovuje subjekt raz za mesiac, a to najneskôr k prvému dňu nasledujúceho mesiaca. K tomuto dňu subjekt do výkazu pripevní pásky denných uzávierok a pásku mesačnej uzávierky. Po vyhotovení uzávierky k 31. decembru príslušného roku môže subjekt pokračovať v evidencii tržieb na pokladnici bez vynulovania kumulatívnych obratov (grandtotálov) alebo po vynulovaní kumulatívnych obratov (grandtotálov), ktoré môže vykonať len servisný technik; tento úkon zaznačí v knihe pokladnice v časti Servisný záznam.“.

7. V § 3 ods. 5 sa slovo „aspoň“ nahrádza slovom „najmenej“.

8. V § 3 ods. 6 sa slovo „aspoň“ nahrádza slovom „najmenej“.

9. V § 3 ods. 7 sa vypúšťa slovo „obratov“.

10. V § 3 ods. 8 znie:

(8) Kniha pokladnice a výkaz sa uchovávajú po dobu desiatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom boli vyhotovené; kontrolná páska sa uchováva po dobu troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bola vyhotovená.“.

11. V § 3 ods. 10 znie:

(10) Údaje kontrolnej pásky sa môžu uchovávať aj na elektronickom nosiči dát, ktorým je len streamer, magneticko-optický disk, optický disk CD ROM. Na požiadanie kontrolného orgánu subjekt z archívneho média vytlačí kontrolnú pásku za ľubovoľný časový úsek predaja po dobu troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bola vyhotovená.“.

12. § 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Stornovaný doklad subjekt pripojí k páske dennej uzávierky a dôvod stornovania vyznačí na stornovanom doklade.“.

13. V § 3a ods. 1 znie:

(1) Ak nemožno použiť pokladnicu pre prerušenie dodávky elektrickej energie alebo pre iný závažný dôvod bez zavinenia subjektu, subjekt túto skutočnosť ihneď zaznamená v knihe pokladnice. Po skončení dôvodov, pre ktoré sa pokladnica nemohla používať, subjekt túto skutočnosť ihneď zaznamená v knihe pokladnice.“.

14. V § 3b ods. 4 sa slovo „nalepí“ nahrádza slovom „pripevní“.

15. V § 3b ods. 4 sa vypúšťa slovo „obratov“.

16. V § 3b ods. 5 sa slovo „aspoň“ nahrádza slovom „najmenej“.

17. V § 3b ods. 6 znie:

(6) Kópie paragónov vyhotovené podľa odseku 5 sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky podľa § 3 ods. 2 a 3. Na ručne vyhotovenú pásku dennej uzávierky subjekt uvedie aj počet paragónov vydaných za deň. Vo výkaze v časti určenej na pripevnenie pásky dennej uzávierky subjekt uvedie, že páska dennej uzávierky je vyhotovená ručne. Na základe údajov z dennej uzávierky subjekt vyplní denný výkaz, pričom pred číslo dennej uzávierky uvedie písmeno R. Ručne vystavené paragóny (kontrolná páska) sa uchovávajú po dobu uvedenú v § 3 ods. 8.“.

18. Za § 3b sa vkladá nový § 3c, ktorý znie:

㤠3c

Subjekt, ktorý má skladovú evidenciu prepojenú na evidenciu tržieb vedenú pokladnicou a pokladnicu nemôže použiť z dôvodov podľa § 3a, postupuje podľa § 3b. Údaje z kontrolnej pásky vystavenej náhradnou pokladnicou alebo z ručne vystavených paragónov môže subjekt dodatočne nablokovať do pokladnice, ktorá bola mimo prevádzky.“.

19. V prílohe č. 2 vo Vysvetlivkách k dennému výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty v bode 12 posledná veta znie:

„Záporné položky – uvedie sa suma za vykúpené zálohované fľaše a iné zálohované obaly.“.

20. V prílohe č. 2 vo Vysvetlivkách k dennému výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty bod 14 znie:

14. Podpis osoby – podpis osoby, ktorá vykonala uzávierku.“.

21. V prílohe č. 3 vo Vysvetlivkách k mesačnému výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty v bode 11 posledná veta znie:

„Záporné položky – uvedie sa suma za vykúpené zálohované fľaše a iné zálohované obaly.“.

22. V prílohe č. 3 vo Vysvetlivkách k mesačnému výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty bod 13 znie:

13. Podpis osoby – podpis osoby, ktorá vykonala uzávierku.“.

23. V prílohe č. 4 vo Vysvetlivkách k dennému a mesačnému výkazu obratov neplatiteľa dane z pridanej hodnoty v bode 7 posledná veta znie:

„Záporné položky – uvedie sa suma za vykúpené zálohované fľaše a iné zálohované obaly.“.

24. V prílohe č. 4 vo Vysvetlivkách k dennému a mesačnému výkazu obratov neplatiteľa dane z pridanej hodnoty bod 9 znie:

9. Podpis osoby – podpis osoby, ktorá vykonala uzávierku.“.


Čl. II

Pri činnostiach, na ktoré sa do účinnosti tejto vyhlášky nevyžadovalo vedenie evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou s tlačiarňou, sa postup podľa tejto vyhlášky uplatní od 1. júla 1997.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Sergej Kozlík v. r.