Vyhláška č. 59/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou

Čiastka 23/1995
Platnosť od 30.03.1995 do28.02.2009
Účinnosť od 30.03.1995 do28.02.2009
Zrušený 289/2008 Z. z.

59

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. marca 1995,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 a § 102 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „v nezmenenom stave a poskytovanie služieb okrem ambulantného predaja“ nahrádzajú slovami „alebo poskytovanie služieb“.

2. V § 1 ods. 3 sa slová „v nezmenenom stave a“ nahrádzajú slovom „alebo“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „s výnimkou evidencie podľa § 3 ods. 10.“.

3. V § 2 písm. a) a b) znejú:

a) tovarom tovar vyrobený, upravený, nakúpený alebo prevzatý subjektom a ním následne predávaný v spotrebiteľskej úprave,

b) pokladnicou elektronické registračné alebo elektronické registračné váhové zariadenie vybavené tlačiarňou určené na výpočet a registráciu číselných údajov zadaných klávesnicou alebo pomocou elektronických čítačov čiarkového kódu alebo magnetických kariet, alebo iným spôsobom,“.

4. V § 2 písm. f) sa slovo „absolútnych“ nahrádza slovom „kladných“.

5. V § 2 písm. j) sa v položke 903 9 vypúšťajú slová „okrem ambulantného predaja“ a položka 968 2 znie:

„968 2

Služby pre osobnú hygienu s výnimkou položiek 968 23 Masážne služby, ktoré poskytujú držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, 968 24 Verejné osobné umyvárne a 968 29 Ostatné služby pre osobnú hygienu“.

6. § 2 sa dopĺňa písmenami m), n), o) a p), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu5) znejú:

m) predajným miestom miesto, kde sa tovar predáva za úhradu v hotovosti,

n) názvom tovaru pomenovanie predávaného tovaru, ktoré dostatočne vyjadruje vecný obsah tovaru, je spravidla vyjadrené podstatným menom, ku ktorému sa môžu pripojiť ďalšie slová vyjadrujúce najmä vlastnosti tovaru; názvom tovaru je aj jeho skrátený názov, z ktorého je zrejmá identifikácia predávaného tovaru,

o) predajom tovaru predaj, ktorý sa vykonáva na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť,5) s výnimkou predaja

1. cenín, lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej a periodickej tlače,

2. pamätných a príležitostných mincí v bankách a na filatelistických a numizmatických burzách,

3. tovaru prostredníctvom predajných automatov,

4. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovanými službami pošty,

5. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb v prostriedkoch železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy,

p) servisnou organizáciou pre pokladnice organizácia, ktorá má uzavretú platnú zmluvu o vykonávaní servisu s dovozcom, výrobcom alebo distribútorom pokladníc, ktoré získali certifikát,3) je vybavená potrebnou servisnou dokumentáciou a náhradnými dielmi potrebnými na zabezpečenie servisného zásahu do piatich rokov pozáručného servisu a má schopnosť servisného zásahu do 36 hodín od nahlásenia poruchy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu5) znie:

5) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.“.

7. V § 3 ods. 2 písm. g) znie:

g) kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý pozostáva zo súčtu storno položiek, zliav a záporných položiek,“.

8. V § 3 ods. 3 písm. g) znie:

g) kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý pozostáva zo súčtu storno položiek, zliav a záporných položiek,“.

9. § 3 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Pokladničné siete sa budú posudzovať individuálne, pričom súčasťou certifikátu budú podmienky, ktoré musí používateľ pokladničnej siete dodržať a podľa ktorých sa tieto siete certifikovali.

(10) Údaje kontrolnej pásky sa môžu uchovávať aj na inom médiu ako na papierovej páske (napr. streamer, optický disk). Na požiadanie kontrolného orgánu musí daňový subjekt z archívneho média vytlačiť kontrolnú pásku za ľubovoľný časový úsek predaja po dobu piatich rokov.“.

10. Za § 3 sa vkladajú nové § 3a a 3b, ktoré znejú:

㤠3a

(1) Ak nemožno použiť pokladnicu pre prerušenie dodávky elektrickej energie alebo pre iný závažný dôvod bez zavinenia subjektu, subjekt túto skutočnosť zaznamená v knihe pokladnice s uvedením presného obdobia jej nepoužiteľnosti.

(2) V prípade poruchy pokladnice subjekt zaznamená v knihe pokladnice okrem skutočností uvedených v odseku l aj dátum a hodinu nahlásenia poruchy servisnej organizácii. Poruchu pokladnice nahlási servisnej organizácii bez zbytočného odkladu.

(3) Záznamy podľa odsekov l a 2 zaznamená subjekt v knihe pokladnice v časti Servisný záznam v dolnej časti stĺpca Záznam daňových orgánov.

§ 3b

(1) Subjekt, ktorý dočasne nemôže použiť pokladnicu z dôvodov uvedených v § 3a, môže použiť

a) vlastnú náhradnú pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát3) a daňový kód pridelený správcom dane a ktorá nemá určené stále miesto prevádzky,

b) náhradnú pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát,3) ktorá má daňový kód a ktorú poskytne servisná organizácia.

(2) Subjekt zaznačí v knihe pokladnice tej pokladnice, ktorá je mimo prevádzky, obdobie dočasného použitia náhradnej pokladnice (vlastnej alebo poskytnutej od servisnej organizácie) podľa § 3a ods. 3.

(3) Servisná organizácia zaznačí v knihe pokladnice podľa § 3a ods. 3 obdobie, na ktoré bola náhradná pokladnica poskytnutá, a subjekt, ktorému sa dočasne poskytla, samostatne za každé zapožičanie.

(4) Páska dennej uzávierky vyhotovená náhradnou pokladnicou sa nalepí do denného výkazu obratov pokladnice, ktorú dočasne nemožno použiť. Pri vypĺňaní denného výkazu obratov sa pred číslo dennej uzávierky uvedie písmeno N.

(5) Od okamihu, keď nemožno z dôvodov podľa § 3a použiť pokladnicu do doby použitia náhradnej pokladnice alebo do doby odstránenia poruchy, subjekt eviduje tržby ručným vystavovaním dokladov o predaji (ďalej len „paragón“). Paragón sa vystavuje dvojmo, pričom kópiu si ponechá subjekt. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú aspoň tieto údaje:

a) identifikáciu subjektu,

b) daňový kód pokladnice pridelený pokladnici, ktorá má poruchu,

c) daňové identifikačné číslo,

d) poradové číslo dokladu,

e) dátum vystavenia dokladu,

f) názov a množstvo tovaru alebo rozsahu služby,

g) cenu tovaru alebo cenu služby,

h) celkovú cenu.

(6) Kópie paragónov vyhotovené podľa odseku 5 sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky podľa § 3 ods. 2 a 3. Na ručne vyhotovenú pásku dennej uzávierky subjekt uvedie aj počet paragónov vydaných za deň. Vo výkaze obratov v časti určenej na nalepenie pásky dennej uzávierky subjekt uvedie, že páska dennej uzávierky je vyhotovená ručne. Na základe údajov z dennej uzávierky subjekt vyplní denný výkaz, pričom pred číslo dennej uzávierky uvedie písmeno R. Ručne vystavené paragóny a ručne vyhotovenú pásku dennej uzávierky subjekt uchováva po dobu uvedenú v § 3 ods. 8.

(7) Chybne vystavené paragóny subjekt stornuje a dôvod stornovania vyznačí na stornovaný paragón; stornované paragóny pripojí k ručne vyhotovenej páske dennej uzávierky spolu so všetkými paragónmi, z ktorých sa denná uzávierka vyhotovila.

(8) Ak subjekt po dobu, v ktorej nepoužíva pokladnicu alebo náhradnú pokladnicu, nevedie evidenciu tržieb ani podľa odsekov 5 až 7, správca dane určí výšku dennej tržby za toto obdobie priemerom podľa dosiahnutej výšky tržieb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace. Ak subjekt nevykonával činnosť počas týchto troch predchádzajúcich mesiacov, správca dane určí výšku dennej tržby priemerom podľa dosiahnutej výšky tržieb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace u porovnateľných daňovníkov.“.

11. V prílohe č. 2 sa tabuľka Denný výkaz obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe tejto vyhlášky.

12. V prílohe č. 2 vo Vysvetlivkách k dennému výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:

9. Denný obrat oslobodený – uvedie sa denný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty (napr. v prípade predaja liekov oslobodených podľa zákona o dani z pridanej hodnoty).“.

Doterajšie body 9 až 13 sa označujú ako body 10 až 14.

13. V prílohe č. 3 sa tabuľka Mesačný výkaz obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty nahrádza tabuľkou uvedenou v prílohe tejto vyhlášky.

14. V prílohe č. 3 vo Vysvetlivkách k mesačnému výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:

8. Mesačný obrat oslobodený – uvedie sa mesačný obrat oslobodený od dane z pridanej hodnoty (napr. v prípade predaja liekov oslobodených podľa zákona o dani z pridanej hodnoty).“.

Doterajšie body 8 až 11 a 13 sa označujú ako body 9 až 13.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 59/1995 Z. z.

Denný výkaz obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty

Tabuľka 01

Mesačný výkaz obratov platiteľa z pridanej hodnoty

Tabuľka 02