Vyhláška č. 417/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov

Platnosť od 10.12.2019
Účinnosť od 01.03.2020

417

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 3. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa slová „§ 53 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov“.

2. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) druhy nebezpečných živočíchov,

b) všeobecné požiadavky na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov a požiadavky na vedenie záznamov,

c) všeobecné požiadavky na chovné zariadenie pre nebezpečné živočíchy,

d) osobitné požiadavky na chov niektorých druhov nebezpečných živočíchov alebo držanie niektorých druhov nebezpečných živočíchov a na ich chovné zariadenia.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na chov nebezpečných živočíchov alebo držanie nebezpečných živočíchov

a) v chovnom zariadení, ktorým je zoologická záhrada,1) zariadenie na záchranu chránených živočíchov1a) alebo cirkus,1b)

b) používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu.1c)

(3) Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a až 1d znejú:

1) § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

1a) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi.

1c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

1d) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Čl. 14 písm. d) body i) až iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).
§ 33, § 35 a § 41 až 43 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4, § 8 a 9, § 11 až 12a, § 13 a 29 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 60 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 a 23 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 a § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších predpisov.
§ 8 a § 12 až 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
§ 7, § 9, § 11, § 13 a 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 2 písm. a) sa slová „zviera, ktorého druh je uvedený v § 3“ nahrádzajú slovami „jedinec druhu uvedeného v § 3 vrátane kríženca“ a spojka „a“ sa nahrádza spojkou „alebo“.

4. V § 2 písmeno b) znie:

b) chovným zariadením priestor vrátane voľného výbehu, kde sa trvalo alebo dočasne chová alebo drží nebezpečný živočích,“.

5. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Trieda pavúkovce (Arachnida)

a) rad pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy rodov Atrax, Ceratogyrus, Citharischius, Haplopelma, Harpactirella, Heteroscodra, Chiracanthium, Latrodectus, Loxosceles, Mastophora, Ornithoctonus, Phoneutria, Phrynarachne, Poecilotheria, Pterinochilus, Selenocosmia, Stromatopelma a druh Lycosa erythrognatha,

b) rad šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy rodov Androctonus, Buthacus, Buthotus, Buthus, Centuroides, Leiurus, Parabuthus a Tityus.“.

6. V § 3 ods. 2 sa slovo „Chondrichtyes“ nahrádza slovom „Chondrichthyes“.

7. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Trieda obojživelníky (Amphibia): všetky druhy z čeľade stromárkovitých (Dendrobatidae) okrem druhov rodu Colostethus alebo jedinca, ktorý je narodený v chovnom zariadení alebo je preukázateľne chovaný alebo držaný v zajatí najmenej jeden rok.“.

8. V § 3 ods. 4 písmená d) a e) znejú:

d) z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy rodu Varanus,

e) z podradu hady (Serpentes) z čeľade pytónovitých (Pythonidae) a veľhadovitých (Boidae): všetky druhy, ktoré majú v dospelosti dĺžku tela vrátane chvosta viac ako 3 m.“.

9. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Trieda vtáky (Aves) (ďalej len „dravce“)

a) všetky druhy z radu sokolotvaré (Falconiformes),

b) všetky druhy z radu sovotvaré (Strigiformes).“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

10. V § 3 ods. 6 sa pred slovo „šelmy“ vkladá slovo „rad“, pred slovo „lasicovité“ sa vkladajú slová „medvedíkovité (Procyonidae) – všetky druhy;“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rad primáty (Primates)“.

11. V nadpise § 4 sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.

12. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha zabezpečí, že odstavenie mláďaťa z triedy cicavce (Mammalia), radu šelmy (Carnivora), čeľade mačkovité (Felidae), rodov Panthera, Neofelis, Puma, Lynx a Acinonyx a z čeľade medveďovité (Ursidae) alebo z radu primáty (Primates) od dojčiacej matky je v najvhodnejšom čase na zabezpečenie pohody mláďaťa aj matky (§ 22 ods. 1 zákona) okrem prípadu, ak je podľa vyjadrenia veterinárneho lekára odstavenie mláďaťa nevyhnutné zo zdravotných dôvodov mláďaťa alebo matky.“.

13. V § 4 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „č. 1“.

14. V § 4 odseky 5 až 10 znejú:

(5) V chovnom zariadení sa musí nachádzať priestor a zariadenia na fixáciu nebezpečného živočícha na vykonávanie veterinárnych činností.

(6) Nebezpečného živočícha môže pri súčasnom splnení požiadaviek podľa odsekov 7 až 9 chovať, držať, starať sa oň alebo manipulovať s ním alebo umožniť jeho pohyb len osoba staršia ako 18 rokov, a ak ide o nebezpečného živočícha, ktorý je dravcom, môže s ním pod dohľadom držiteľa poľovného dravca2) manipulovať alebo umožniť jeho pohyb aj osoba mladšia ako 18 rokov; manipuláciou s nebezpečným živočíchom sa na účely tejto vyhlášky rozumie akýkoľvek fyzický kontakt so živočíchom.

(7) Manipulácia s nebezpečným živočíchom mimo chovného zariadenia alebo pohyb nebezpečného živočícha mimo chovného zariadenia sú možné, len ak ide o jeho prepravu v prepravnom zariadení do miesta vykonania veterinárnych činností a služieb alebo do iného chovného zariadenia. Požiadavky podľa prvej vety sa nevzťahujú na dravca, s ktorým mimo chovného zariadenia manipuluje alebo ktorého pohyb mimo chovného zariadenia umožňuje držiteľ poľovného dravca alebo osoba pod jeho dohľadom.

(8) Manipulovať s nebezpečným živočíchom z triedy cicavce (Mammalia) radu šelmy (Carnivora), čeľade mačkovité (Felidae), rodov Panthera, Neofelis, Puma, Lynx a Acinonyx a čeľade medveďovité (Ursidae) alebo radu primáty (Primates) v chovnom zariadení alebo umožniť jeho pohyb v chovnom zariadení môže len jeho vlastník, držiteľ, osoba, ktorá sa stará o nebezpečného živočícha alebo vykonáva jeho odchyt na prepravu, alebo osoba pri vykonávaní veterinárnej činnosti.

(9) Ak sa o nebezpečného živočícha stará iná osoba ako vlastník alebo držiteľ, musí byť preukázateľne poučená o spôsobe starostlivosti o nebezpečného živočícha.

(10) Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha vedie záznamy o nebezpečných živočíchoch v chovnom zariadení v rozsahu podľa odsekov 11 a 12 a uchováva ich päť rokov od vykonania posledného zápisu. Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov3) nahrádza vedenie záznamov podľa prvej vety.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) § 60 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z.

3) § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12 a 13 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 9 vyhlášky č. 110/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15. § 4 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

(11) Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 1 až 3 obsahujú tieto údaje:

a) dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia a množstvo živočíchov ku dňu ich zaradenia,

b) dátum zmeny v stave živočíchov v chovnom zariadení z dôvodu rozmnožovania a celkové množstvo živočíchov v chovnom zariadení ku dňu zmeny,

c) dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia a množstvo živočíchov, ktorých sa vyradenie týka; ak je dôvodom vyradenia zmena vlastníctva alebo držby, uvedú sa aj údaje o novom vlastníkovi alebo držiteľovi v rozsahu podľa § 54 ods. 12 zákona.

(12) Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 4 až 6 obsahujú tieto údaje:

a) dátum zaradenia živočícha do chovného zariadenia alebo dátum narodenia alebo vyliahnutia živočícha, ak sa živočích narodil alebo vyliahol v chovnom zariadení,

b) pohlavie živočícha, ak je známe,

c) spôsob označenia a text označenia, ak je živočích označený,

d) dátum a dôvod vyradenia živočícha z chovného zariadenia; ak je dôvodom vyradenia zmena vlastníctva alebo držby, uvedú sa aj údaje o novom vlastníkovi alebo držiteľovi v rozsahu podľa § 54 ods. 12 zákona.“.

16. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Osobitné požiadavky na chovné zariadenie pre niektoré druhy nebezpečných živočíchov sú uvedené v prílohe.“.

17. § 6 sa vypúšťa.

18. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020

Ak chovné zariadenie existujúce do 29. februára 2020 nespĺňa požiadavky podľa tejto vyhlášky, musí ich splniť do 30. júna 2020.“.

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.

20. Príloha č. 1 sa označuje ako príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 143/2012 Z. z.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV ALEBO DRŽANIE NIEKTORÝCH DRUHOV NEBEZPEČNÝCH ŽIVOČÍCHOV A NA ICH CHOVNÉ ZARIADENIA

21. Príloha č. 2 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.


Gabriela Matečná v. r.