Vyhláška č. 32/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.

Platnosť od 25.02.2020
Účinnosť od 01.03.2020

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 10. februára 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 293/2017 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 6 časti A. poznámke č. 2 sa za slovo „norme17)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

2. V prílohe č. 6 časti A. sa za slovo „normami18)“ vkladajú slová „alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

3. V prílohe č. 6 časti A. druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

4. V prílohe č. 6 časti C. prvom bode písmene a) sa za slovo „normy19)“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“.

5. Príloha č. 11 znie:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 244/2016 Z. z.

ZOZNAM AGLOMERÁCIÍ A ZÓN

Časť I

Zoznam aglomerácií a zón pre oxid siričitý, oxidy dusíka, častice PM10, častice PM2,5, benzén, polycyklické aromatické uhľovodíky a oxid uhoľnatý

A. Aglomerácie

NázovVymedzenie územia
Aglomerácia
Bratislava
územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Aglomerácia
Košice
územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida

B. Zóny

NázovVymedzenie územia
Bratislavský kraj (bez Aglomerácie Bratislava)územie kraja okrem územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Trnavský krajúzemie kraja
Nitriansky krajúzemie kraja
Trenčiansky krajúzemie kraja
Banskobystrický krajúzemie kraja
Žilinský krajúzemie kraja
Košický kraj (bez Aglomerácie Košice)územie kraja okrem územia mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
Prešovský krajúzemie kraja

Časť II

Zoznam aglomerácií a zón pre olovo, arzén, kadmium, nikel, ortuť a ozón

A. Aglomerácie

NázovVymedzenie územia
Aglomerácia
Bratislava
územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

B. Zóny

ZónaVymedzenie územia
Slovensko
(bez Aglomerácie Bratislava)
územie Slovenskej republiky okrem územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.


Arpád Érsek v. r.