Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2020 39/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci,
01.05.2020 78/2020 Z. z. Vyhláška pre informačné technológie verejnej správy
01.05.2020 85/2020 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o riadení projektov
01.05.2020 87/2020 Z. z. Novela vyhlášky, o požiadavkách na kvalitu a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
01.05.2020 88/2020 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.05.2020 100/2020 Z. z. Opatrenie o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní
02.05.2020 105/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
05.05.2020 106/2020 Z. z. Novela zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
05.05.2020 107/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej štatistike
08.05.2020 114/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
08.05.2020 115/2020 Z. z. Nariadenie o opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súvislosti s ochorením COVID-19
08.05.2020 116/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID-19
12.05.2020 108/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
13.05.2020 117/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
15.05.2020 110/2020 Z. z. Novela nariadenia na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
15.05.2020 112/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru SR
18.05.2020 119/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
20.05.2020 120/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
20.05.2020 124/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
21.05.2020 125/2020 Z. z. Novela zkona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
21.05.2020 126/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov
21.05.2020 127/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
21.05.2020 128/2020 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
21.05.2020 129/2020 Z. z. Novela zákona v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
22.05.2020 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
22.05.2020 132/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
23.05.2020 386/2019 Z. z. Novela zákona o autoškolách
23.05.2020 130/2020 Z. z. Novela vyhlášky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
26.05.2020 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
28.05.2020 133/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
29.05.2020 136/2020 Z. z. Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
30.05.2020 137/2020 Z. z. Novela nariadenia o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19