Vyhláška č. 34/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Platnosť od 26.02.2020
Účinnosť od 01.03.2020

OBSAH

34

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 18. februára 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 odsek 5 znie:

(5) Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia (ďalej len „rozvod a vedenie“), ktoré tvoria horizontálnu stavebnotechnicky a prevádzkovo neprerušovanú líniu, sa v zastavanom území obce umiestňujú spravidla pod povrch zeme. Nad povrchom zeme možno v zastavanom území obce takéto rozvody a vedenia umiestniť, ak

a) ide o výmenu, modernizáciu, opravu alebo o rekonštrukciu existujúcich nadzemných rozvodov a vedení, pričom sa nemení ich trasa,

b) ide o pridávanie rozvodov a vedení k existujúcim nadzemným rozvodom a vedeniam, pričom sa nemení ich trasa a zároveň sú dodržané podmienky ochrany existujúcich nadzemných rozvodov a vedení,4a)

c) ide o križovanie vodných tokov, roklín alebo podobných krajinotvorných útvarov,

d) ide o vyústenie alebo ukončenie rozvodov a vedení, ktoré sa obvykle umiestňujú nad povrchom zeme, ako napríklad vyústenie v rozvodných skriniach, ukončenie v zariadeniach umiestnených nad povrchom zeme alebo na existujúcich stavbách, alebo

e) s tým súhlasí obec, o ktorej zastavané územie ide, ak

1. umiestnenie rozvodov a vedení pod povrch zeme je technicky nemožné, je spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo vyžaduje vynaloženie neprimeraných nákladov, ako napríklad pri stiesnených priestorových podmienkach, alebo

2. ide o predĺženie existujúcich nadzemných rozvodov a vedení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Napríklad § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, § 65 a 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 43, 79, 80 a 86 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.


Arpád Érsek v. r.