Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2020 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
01.04.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
01.04.2020 30/2020 Z. z. Vyhláška o dopravnom značení
01.04.2020 37/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
01.04.2020 42/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu
01.04.2020 46/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
01.04.2020 51/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve
01.04.2020 52/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
01.04.2020 55/2020 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
04.04.2020 66/2020 Z. z. Novela Zákonníka práce
04.04.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
06.04.2020 68/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
06.04.2020 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
08.04.2020 70/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
08.04.2020 71/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
08.04.2020 72/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
09.04.2020 73/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
09.04.2020 74/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
09.04.2020 75/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
10.04.2020 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
10.04.2020 77/2020 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
18.04.2020 80/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
18.04.2020 84/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
21.04.2020 86/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu
25.04.2020 89/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
25.04.2020 90/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
25.04.2020 91/2020 Z. z. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
25.04.2020 92/2020 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
25.04.2020 93/2020 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
25.04.2020 94/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
25.04.2020 95/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
25.04.2020 96/2020 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19
30.04.2020 101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
30.04.2020 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
30.04.2020 103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19
30.04.2020 104/2020 Z. z. Nariadenie o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou