Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2020 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
01.04.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
01.04.2020 30/2020 Z. z. Vyhláška o dopravnom značení
01.04.2020 37/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
01.04.2020 42/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu
01.04.2020 46/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.04.2020 51/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov
01.04.2020 52/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov
01.04.2020 55/2020 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka