Nariadenie vlády č. 21/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.02.2020
Účinnosť od 01.03.2020

21

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. januára 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 88/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis nad § 20 znie: „Preberanie a vykonávanie právne záväzných aktov Európskej únie“ a umiestňuje sa pod § 20.

2. Prílohy č. 1 až 6 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMIE VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV JE ZAKÁZANÉ

I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa nevyskytujú na území členských štátov a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1. Acleris spp. (neeurópske druhy)

1.1. Agrilus anxius Gory

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire

1.3. Anthonomus eugenii Cano

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

4.2. Aromia bungii (Faldermann)

5.

6. Arrhenodes minutus Drury

6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)

7. Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) vektor vírusov, ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (pôvodca Xylella fastidiosa), ako sú:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neeurópske druhy)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst.)

10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

10.5. Diaphorina citri Kuway

10.6. Grapholita packardi Zeller

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp. okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (neeurópske druhy)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3. Oemona hirta (Fabricius)

17. Premnotrypes spp. (neeurópske druhy)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)

19.2. Saperda candida Fabricius

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neeurópske druhy), ako sú:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta Östen-Sacken

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Baktérie

0.1. Candidatus liberibacter spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov

2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv.citri

1.

c) Huby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neeurópske druhy)

3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk

4. Endocronartium spp. (neeurópske druhy)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6. Gymnosporangium spp. (neeurópske druhy)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

13. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1.

2. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy, ako sú:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B (oca kmeň)

d) Potato black ringspot virus

e)

f) Potato virus T

g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo,Yn a Yc) a Potato leaf roll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), ostružiny (Rubus L.) a viniča (Vitis L.), ako sú:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americké populácie)

c) Peach mosaic virus (americké populácie)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette phytoplasma

g) Peach X-disease phytoplasma

h) Peach yellows phytoplasma

i) Plum line pattern virus (americké populácie)

j) Raspberry leaf curl virus (americké populácie)

k) Strawberry latent C virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom phytoplasma

n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), ostružiny (Rubus L.) a viniča (Vitis L.)

6. Vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn., ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Parazitické rastliny

1. Arceuthobium spp. (neeurópske druhy)

II. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov vyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

0.1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

7.1. Pityophthorus juglandis Blackman

8. Popillia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

10. Trioza erytreae Del Guercio

b) Baktérie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al

3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)

c) Huby

0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Apple proliferation phytoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

2.1. Candidatus Phytoplasma ulmi

3. Pear decline phytoplasma

ČASŤ B

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN JE ZAKÁZANÉ

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhChránená zóna (zóny)
1. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené kráľovstvo, Švédsko
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Cyprus
1.2. Dryocosmus kuriphilus YasumatsuÍrsko, Spojené kráľovstvo
2. Globodera pallida (Stone) BehrensFínsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Portugalsko (Azory)
2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensPortugalsko (Azory)
3. Leptinotarsa decemlineata SayCyprus, Fínsko (okresy Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku a Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Spojené kráľovstvo, Španielsko (Ibiza a Menorca), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
4.2. Liriomyza trifolii (Burgess)Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
5. Thaumatopoea processionea L.Írsko, Spojené kráľovstvo (okrem oblastí pod miestnou správou Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham a Wycombe)

b) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhChránená zóna (zóny)
1. Beet necrotic yellow vein virus Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE JE ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov nevyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazy
1. Aculops fuchsiae KeiferRastliny fuchsie (Fuchsia L.) určené na pestovanie okrem osiva
2. Aleurocanthus spp.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
4. Anthonomus signatus (Say)Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
5. Aonidiella citrina CoquilletRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
6. Aphelenchoides besseyi Christie (v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ryži Oryza spp.)Osivo ryže (Oryza spp.)
7. Aschistonyx eppoi InouyeRastliny borievky (Juniperus L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem plodov a osiva.
9. Carposina niponensis WalsinghamRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L. a hrušky (Pyrus L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.
12. Enarmonia prunivora WalshRastliny hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), Photinia Ldl., Prunus L. a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie okrem osiva a plody jablone (Malus Mill.) a Prunus L. pôvodom z detto krajín.
13. Eotetranychus lewisi McGregorRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
15. Grapholita inopinata HeinrichRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L. a hrušky (Pyrus L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.
16. Hishomonus phycitis (Distant)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
17. Leucaspis japonica Ckll.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
18. Listronotus bonariensis (Kuschel)Osivo čeľadí kapustovité (Cruciferae), lipnicovité (Gramineae) a rodu ďatelina (Trifolium spp.), pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja
19. Margarodes, neeurópske druhy, ako sú: a) Margarodes vitis (Phillipi) b) Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskaensis JakubskiRastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva
20. Numonia pyrivorella (Matsumura)Rastliny hrušky (Pyrus L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.
21. Oligonychus perditus Pritchard et BakerRastliny borievky (Juniperus L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem plodov a osiva.
22. Pissodes spp. (neeurópske druhy)Rastliny ihličnanov (Coniferales) okrem plodov a osiva, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajín.
23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et KaplanRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva, a rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
25. Scirtothrips aurantii FaureRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem osiva
26. Scirtothrips dorsalis HoodRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
27. Scirtothrips citri (Moultex)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem osiva
28. Scolytidae spp. (neeurópske druhy)Rastliny ihličnanov (Coniferales) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajín.
28.1. Scrobipalpopsis solanivora PovolnyHľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.)
29. Tachypterellus quadrigibbus SayRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L. a hrušky (Pyrus L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.
30. Toxoptera citricida Kirk.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
32. Unaspis citri ComstockRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva

b) Baktérie

DruhPredmet nákazy
2. Citrus variegated chlorosisRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
3. Erwinia stewartii (Smith) DyeOsivo kukurice (Zea mays L.)
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.) DyeOsivo ryže (Oryza spp.)

c) Huby

DruhPredmet nákazy
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neeurópske patogénne izoláty)Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. MüllerRastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie pôvodom z Kanady a USA okrem osiva.
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. ArxRastliny Prunus L. určené na pestovanie okrem osiva
3. Atropellis spp.Rastliny borovice (Pinus L.) okrem plodov a osiva, a samostatná kôra a drevo borovice (Pinus L.)
4. Ceratocystis virescens (Davidson) MoreauRastliny javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) okrem plodov a osiva, a drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane neopracovaného dreva pôvodom z Kanady a USA
5. Cercoseptoria pini - densiflorae (Hori et Nambu) DeightonRastliny borovice (Pinus L.) okrem plodov a osiva, a drevo borovice (Pinus L.)
6. Cercospora angolensis Carv. et MendesRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem osiva
8. Diaporthe vaccinii ShaerRastliny brusnice (Vaccinium spp.) určené na pestovanie okrem osiva
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis Kilian et Maire) GordonRastliny datľovníka (Phoenix spp.) okrem plodov a osiva
12. Guignardia piricola (Nosa) YamamotoRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky, čerešne a podobný druhov rodu Prunus L. a hrušky (Pyrus L.) pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva
13. Puccinia pittieriana HenningsRastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) okrem plodov a osiva
14. Scirrhia acicola (Dearn.) SiggersRastliny borovice (Pinus L.) okrem plodov a osiva
14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & SydowRastliny brestu (Ulmus L.) a zelkovy (Zelkova L.) určené na pestovanie okrem osiva
15. Venturia nashicola Tanaka et YamamotoRastliny hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazy
1. Beet curly top virus (neeurópske izoláty)Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie okrem osiva
2. Black raspberry latent virusRastliny ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
3. Blight and Blight-likeRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
4. Cadang - Cadang viroidRastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.
5. Cherry leafroll virus [v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ostružine (Rubus L.)]Rastliny ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus (vírus nekrózy stonky chryzantémy)Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] a rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie okrem osiva.
6. Citrus mosaic virusRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.
7. Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.
8. LeprosisRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.
9. Little cherry pathogen (neeurópske izoláty)Rastliny višne obyčajnej (Prunus cerasus L.), čerešne obyčajnej (Prunus avium L.), Prunus insica Thunb., Prunus sargentii Rhed., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum a ich krížencov a odrôd určené na pestovanie okrem osiva.
10. Naturally spreading psorosisRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.
11. Palm lethal yellowing phytoplasmaRastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.
12. Prunus necrotic ringspot virus [v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ostružine (Rubus L.)]Rastliny ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie.
13. Satsuma dwarf virusRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
14. Tatter leaf virusRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.
15. Witches' broom phytoplasmaRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva.

II. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú na území členských štátov

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazy
1. Aphelenchoides besseyi ChristieRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva
3. Ditylenchus destructor ThorneCibule, hľuzy a podzemky šafránu (Crocus L.), zakrpatených odrôd mečíkov (Gladiolus Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus Marais., Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), tigrídie (Tigridia Juss) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie, a hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie
4. Ditylenchus dipsaci (Kűhn) FilipjevOsivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie, a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, hľuzy a podzemky kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) odroda „Golden Yellow“, snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne], hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, modrice (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), bledavky (Ornithogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.) a tulipánu (Tulipa L.) určené na pestovanie, a osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)
5. Circulifer haematoceps (Mulsan et Rey)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
6. Circulifer tenellus (Baker)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
6.1 Eutetranychus orientalis KleinRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
6.2 Helicoverpa armigera (Hübner)Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul], klinčeka (Dianthus L.), muškátu (Pelargonium l'Hérit. ex Ait.) a čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva
6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
7. Radopholus similis (Cobb) ThorneRastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené, alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie okrem - cibúľ, - podzemkov, - rizómov, - osiva a - rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
9. Liriomyza trifolii (Burgess)Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie okrem - cibúľ, - podzemkov, - rizómov, - osiva a - rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
10. Paysandisia archon (Burmeister)Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

b) Baktérie

DruhPredmet nákazy
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)
2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.Rastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot určené na pestovanie okrem osiva
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) DickeyRastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie okrem osiva
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et BurkholderRastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie okrem osiva
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.Rastliny broskyne obyčajnej [Prunus persica (L.) Batsch] a nektarinky [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim] určené na pestovanie okrem osiva
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) DyeOsivo fazule (Phaseolus L.)
8. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Rastliny Prunus L. určené na pestovanie okrem osiva
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) DyeRastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a papriky (Capsicum spp.) určené na pestovanie
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et KingRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Williems et al.Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva

c) Huby

DruhPredmet nákazy
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrRastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie okrem osiva
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von ArxRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie okrem osiva
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaRastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie okrem osiva
6. Phoma tracheiphilla (Petri) Kanchaveli et GikashviliRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem osiva
7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariaeRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de ToniOsivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
9. Puccinia horiana HenningsRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie okrem osiva
10. Scirrhia pini Funk et ParkerRastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie okrem osiva
11. Verticillium albo-atrum Reinke et BertholdRastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie okrem osiva
12. Verticillium dahliae KlebahnRastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie okrem osiva

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazy
1. Arabis mosaic virusRastliny jahody (Fragaria L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva
2. Beet leaf curl virusRastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie okrem osiva
3. Chrysanthemum stunt viroidRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie okrem osiva
4. Citrus tristeza virus (európske izoláty)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
6. Grapevine flavescence doreé phytoplasmaRastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva
7. Plum pox virusRastliny Prunus L. určené na pestovanie okrem osiva
7.1.Potato spindle tuber viroid (viroid vretenovitosti zemiakov)Sadenice (vrátane osiva) rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a jeho hybridov, papriky (Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L.) a rastliny zemiaka (Solanum tuberosum L.)
8. Potato stolbur phytoplasmaRastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva
9. Raspberry ringspot virusRastliny jahody (Fragaria L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva
10. Spiroplasma citri Saglio et al.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
11. Strawberry crinkle virusRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
12. Strawberry latent ringspot virusRastliny jahody (Fragaria L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva
13. Strawberry mild yellow edge virusRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
14. Tomato black ring virusRastliny jahody (Fragaria L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva
15. Tomato spotted wilt virusRastliny zeleru voňavého (Apium graveolens L.), papriky ročnej (Capsicum annuum L.), melóna cukrového (Cucumis melo L.), chryzantémy [Dendrathema (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), ďalej šalátu siateho (Lactuca sativa L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), rastliny tabaku virgínskeho (Nicotiana tabacum L.) určené na profesionálnu výrobu tabaku, ľuľka baklažánového (Solanum melogena L.) a zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie okrem osiva
16. Tomato yellow leaf curl virusRastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie okrem osiva

ČASŤ B

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN JE ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

a) Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
1. Anthonomus grandis (Boh.)Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlnaGrécko, Španielsko (autonónme oblasti Andalúzia, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. Cephalcia lariciphila (Klug)Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie okrem osivaÍrsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
3.Dendroctonus micans KugelanRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a ostorv Jersey)
4. Gilphinia hercyniae (Hartig)Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie okrem osivaGrécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a ostrov Jersey)
5. Gonipterus scutellatus Gyll.Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l'Hérit.) okrem plodov a osivaGrécko, Portugalsko (Azory)
6. (a) Ips amitinus EichhofRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
6.1. Paysandisia archon (Burmeister)Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo
6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto taxónom: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo
(b) Ips cembrae HeerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
(c) Ips duplicatus SahlbergRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
(d) Ips sexdentatus BörnerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
(e) Ips typographus HeerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Írsko, Spojené kráľovstvo
9. Sternochetus mangiferae FabriciusOsivo mangovníka (Mangifera spp.) pôvodom z tretích krajínPortugalsko (Alentejo, Algarve a ostrov Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
10. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerRastliny cédra (Cedrus Trew) a borovice (Pinus L.) určené na výsadbu okrem plodov a osivaSpojené kráľovstvo

b) Baktérie

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et JonesOsivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.) a lablabu (Dolichos Jacq.)Grécko, Španielsko,
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. etal.Časti rastlín, osivo a rastliny určené na pestovanie okrem plodov vrátane živého peľu na opeľovanie rastlín muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.)Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (autonómna obasť Katalánsko), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (oblasť Valencia)], Estónsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Taliansko {Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantova, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília [okrem obcí Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincia Enna)], Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)}, Lotyšsko, Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)] a Velika Polana, a osád Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica), Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Fínsko, Spojené kráľovstvo (ostrov Man a Normanské ostrovy)
3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Rastliny rodu Prunus L. určené na pestovanie okrem osivaSpojené kráľovstvo

c) Huby

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
0.0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie okrem osiva, a drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného drevaÍrsko, Spojené kráľovstvo
0.1. Cryphonectria parasitica (Murill.) Barr.Drevo okrem odkôrneného dreva, oddelenej kôry a rastlín na výsadbu gaštana (Castanea Mill.) a rastlín na výsadbu duba (Quercus L.) okrem osivaČesko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
1. Glomerella gossypii EdgertonOsivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.)Grécko
2. Gremmeniella abietina (Lag.) MoreletRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie okrem osivaÍrsko
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. MillerRastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie okrem osivaÍrsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
01. Candidatus Phytoplasma ulmiRastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie okrem osivaSpojené kráľovstvo
1. Citrus tristeza virus (európske izoláty)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkamiGrécko (okrem krajských jednotiek Argolida, Arta, Chania a Lakonia), Malta, Portugalsko (okrem Algarve, Madeiry a okresu Odemira v regióne Alentejo)
2. Grapevine flavescence dorée phytoplasmaRastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osivaČesko, Francúzsko [Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce Citry, Nanteuil- sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko], Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia)

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

OpisKrajina pôvodu
1. Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.), cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) okrem plodov a osiva Neeurópske krajiny
2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) s listami okrem plodov a osiva Neeurópske krajiny
3. Rastliny topoľa (Populus L.) s listami okrem plodov a osiva Severoamerické krajiny
5. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) Tretie krajiny
6. Samostatná kôra duba (Quercus L.) okrem duba korkového (Quercus suber L.) Severoamerické krajiny
7. Samostatná kôra javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) Severoamerické krajiny
8. Samostatná kôra topoľa (Populus L.) Krajiny amerického kontinentu
9. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), dule (Cydonia Mill.), hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), rodu Prunus L., hrušky (Pyrus L.) a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov Neeurópske krajiny
9.1. Rastliny Photinia Ldl. určené na pestovanie okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov Čína, Japonsko, Kórejská republika, Kórejská ľudovodemokratická republika a USA
10. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) -sadivové zemiaky Tretie krajiny okrem Švajčiarska
11. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené na pestovanie okrem hľúz zemiaka (Solanum tuberosum L.) uvedených v bode 10. Tretie krajiny
12. Hľuzy druhov rodu ľuľok (Solanum L.) a ich krížencov okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 10. a 11. Okrem osobitných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na hľuzy ľuľka zemiakového a ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 časti A I. kapitole, pôvodom z tretích krajín okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka, Sýrie, Švajčiarska, Tuniska a Turecka a z tretích európskych krajín, ktoré sú uznané ako krajiny bez výskytu baktériovej krúžkovitosti [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al.], v súlade s požiadavkami Európskej únie alebo s opatreniami, ktoré sú uznané ako rovnocenné s opatreniami Európskej únie týkajúcimi sa boja proti baktériovej krúžkovitosti [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al.]
13. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva, a okrem rastlín a hľúz uvedených v bodoch 10. až 12. Tretie krajiny okrem európskych a stredozemských krajín
14. Pôda ako taká tvorená čiastočne pevnými organickými látkami a pestovateľský substrát tvorený úplne alebo čiastočne pevnými organickými látkami okrem tých, ktoré sú zložené výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L., ktoré sa predtým nepoužívali na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely Tretie krajiny okrem Švajčiarska
15. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov Tretie krajiny okrem Švajčiarska
16. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva Tretie krajiny
17. Rastliny datľovníka (Phoenix spp.) okrem plodov a osiva Alžírsko, Maroko
18. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), hrušky (Pyrus L.), rodu Prunus L. a ich krížencov a jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 9. sa zákaz vzťahuje na neeurópske krajiny okrem stredozemských krajín a Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálnych štátov USA
19. Rastliny čeľade lipnicovité (Graminaceae) okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov buchloa (Buchloe Engelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria R.Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix L.), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak. ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie okrem osiva Tretie krajiny okrem európskych a stredozemských krajín

ČASŤ B

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN

OpisChránená zóna
1. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A v bodoch 9., 9.1. a 18., rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), muchovníka (Amelanchier Med.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín okrem Švajčiarska a krajín, ktoré sú uznané v súlade s požiadavkami Európskej únie za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] a uznali v súlade s požiadavkami Európskej únie Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnej oblasti Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (autonómna oblasť Katalánsko), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (oblasť Valencia)], Estónsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Taliansko {Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantova, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília [okrem obcí Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincia Enna)], Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)}, Lotyšsko, Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Portugasko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)] a Velika Polana, a osád Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica), Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Fínsko, Spojené kráľovstvo (ostrov Man a Normanské ostrovy) .
2. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A v bodoch 9., 9.1. a 18., rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín skalníka (Cotoneaster Ehrh.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín okrem krajín, ktoré sú uznané v súlade s požiadavkami Európskej únie za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] a uznali v súlade s požiadavkami Európskej únie Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (autonómna oblasť Katalásnko), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (oblasť Valencia)], Estónsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Taliansko {Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantova, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília [okrem obcí Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincia Enna)], Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)}, Lotyšsko, Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)] a Velika Polana, a osád Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica), Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Fínsko, Spojené kráľovstvo (ostrov Man a Normanské ostrovy)

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV A INÝCH PREDMETOV DO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A V RÁMCI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z územia iných ako členských štátov

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmetyOsobitné požiadavky
1.1. Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem dreva tuje (Thuja L.) a tisa (Taxus L.), a okrem dreva vo forme

— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov,

— dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,

— dreva libocédra (Libocedrus decurrens Torr.), ak existuje dôkaz, že drevo bolo spracované alebo z neho sú vyrobené písacie potreby s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom sa dosiahla minimálna teplota 82 °C počas 7 až 8 dní,
ale vrátane spracovaného dreva pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo bolo

a) tepelne ošetrené tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva vrátane jeho jadra; o tom sa urobí záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte alebo

b) fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (v g/m3) a čas pôsobenia v hodinách alebo

c) chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %) a úradné potvrdenie o tom, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do chvíle, než opustilo krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo času letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného času letu, alebo drevo okrem dreva bez kôry malo ochranné prekrytie, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.] alebo jeho vektorom.
1.2. Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme

– štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov,
pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu alebo USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo bolo

a) tepelne ošetrené tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva vrátane jeho jadra; o tom sa urobí záznam vo fytocertifikáte alebo

b) fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (v g/m3) a čas pôsobenia v hodinách a úradné potvrdenie o tom, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do chvíle, než opustilo krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo času letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného času letu, alebo okrem dreva bez kôry s ochranným prekrytím, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.) alebo jeho vektorom.
1.3. Drevo tuje (Thuja L.) a tisa (Taxus L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem dreva vo forme

– štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,

– dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane spracovaného dreva, pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo

a) je odkôrnené,

b) podrobilo sa komorovému-sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového a teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „kiln-dried“ alebo „K.D.“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia,

c) bolo tepelne ošetrené tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva vrátane jeho jadra; o tom sa urobí záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte,

d) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (v g/m3) čas pôsobenia v hodinách alebo

e) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %).
1.5 Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem dreva vo forme

– štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,

– dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane opracovaného dreva pôvodom z Kazachstanu, Ruskaa Turecka.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo

a) pochádza z oblastí bez výskytu

– druhov rodu vrzúnik Monochamus spp. (neeurópsky),

– druhov rodu smoliar Pissodes spp. (neeurópsky),

– druhov čeľade podkôrnikovité Scolytidae spp. (neeurópsky); oblasť sa musí uviesť vo fytocertifikáte v časti „Miesto pôvodu“,

b) je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm,

c) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; o tom sa urobí záznam značkou „kiln-dried“ alebo „K.D.“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia,

d) bolo tepelne ošetrené tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva vrátane jeho jadra; o tom sa urobí záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte,

e) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (v g/m3) a čas pôsobenia v hodinách alebo

f) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %).
1.6 Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem dreva vo forme – štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alevo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov, – dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane opracovaného dreva pôvodom z tretích krajín okrem – Kazachstanu, Ruska a Turecka, – európskych štátov, Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo a) je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm, b) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; o tom sa urobí záznam značkou ‚kiln-dried‘ alebo ‚K.D.‘ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia, c) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (v g/m3) a čas pôsobenia v hodinách, d) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %) alebo e) bolo tepelne ošetrené tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas namenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva vrátane jeho jadra; o tom sa urobí záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte.
1.7. Drevo ihličnanov (Coniferales), uvedené aj neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, vo forme, štiepok, triesok pilín, hoblín, drevných zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov (Coniferales), pôvodom z – Kazachstanu, Ruska, Turecka, – neeurópskych krajín okrem Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt háďatka borovicového [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.]Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo a) pochádza z oblastí bez výskytu – neeurópskych druhov rodu vrzúnik (Monochamus spp.), – neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.), – neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae); oblasť sa musí uviesť vo fytocertifikáte v časti „Miesto pôvodu“, b) bolo vyrobené z odkôrnenej guľatiny, c) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty, d) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (v g/m3) a čas pôsobenia v hodinách, alebo e) bolo tepelne ošetrené tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva vrátane jeho jadra; o tom sa urobí záznam vo fytocertifikáte.
1.8. Drevo orecha Juglans L. a orechovca Pterocarya Kunth uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem dreva vo forme – štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín, – dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva a ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke, ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch s pôvodom v USA.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uplatniteľné na drevo uvedené v bodoch 2.3. až 2.5., sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že drevo a) pochádza z oblasti bez výskytu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a uvedenej v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d) alebo b) podrobilo sa náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 nepretržitých minút v celom profile dreva; o tom sa urobí záznam značkou „HT“, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, ako aj na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo c) je rozpílené na štvorce, aby sa úplne odstránil prirodzene oblý povrch.
1.9. Oddelená kôra a drevo orecha Juglans L. a orechovca Pterocarya Kunth uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme – štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín s pôvodom v USA.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v bodoch 1.8., 2.3. až 2.5., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo alebo oddelená kôra: a) pochádza z oblasti bez výskytu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a uvedenej v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo b) podrobilo sa náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile kôry alebo dreva dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 nepretržitých minút; o tejto skutočnosti sa urobí záznam na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
2. Drevený obalový materiál vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem surového dreva s hrúbkou najviac 6 mm, spracovaného dreva vyrobeného lepením a pôsobením teploty a tlaku alebo ich kombináciou a prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, pôvodom z tretích krajín okrem Švajčiarska.Obalový materiál z dreva musí – byť vyrobený z odkôrneného dreva špecifikovaného v prílohe I k medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo č. 15 Regulation of wood packaging material in international trade (Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode), – byť ošetrený jedným zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo č. 15 Regulation of wood packaging material in international trade (Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode) a – mať na sebe označenie špecifikované v prílohe II k medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo č. 15 Regulation of wood packaging material in international trade (Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode), v ktorom sa uvádza, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu v súlade s uvedenou normou.
2.1. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva okrem – dreva určeného na výrobu dýh, – dreva vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva, – dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, pôvodom z Kanady a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 % vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového alebo teplotného režimu; na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
2.2. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) určené na výrobu dýh pôvodom z Kanady a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau a je určené na výrobu dýh.
2.3. Drevo jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem dreva vo forme – štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov aleboodpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených rodov a druhov stromov, – dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane opracovaného dreva, nábytku a iných predmetov vyrobených z neošetreného dreva, pôvodom z, Číny, Japonska, Kanady Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej republiky, Mongolska, Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa ú radné potvrdenie o tom, že drevo a) pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte, b) bolo zbavené kôry a najmenej 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to schválené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín, alebo c) podrobilo sa ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.
2.4. Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej republiky. Mongolska, Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
2.5. Samostatná kôra a predmety vyrobené z kôry jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej republiky, Mongolska, Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že kôra pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
3. Drevo duba (Quercus L.) okrem dreva vo forme – štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva, – sudov, kadí, škopov, korýt a iných debnárskych výrobkov a ich častí z dreva vrátane dúh (časti steny suda), ak existuje dôkaz, že drevo bolo spracované alebo vyrobené s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom sa dosiahla minimálna teplota 176 °C počas 20 minút, – dreveného obalového materiálu vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane opracovaného dreva s pôvodom v USA.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo a) je hranené tak, aby bol úplne odstránený guľatý povrch, b) je odkôrnené a obsah vody v dreve je menší ako 20 % vyjadrený ako percento suchej hmoty, c) je odkôrnené a bolo dezinfikované horúcim vzduchom alebo horúcou vodou alebo d) pri rezive so zvyškami alebo bez zvyškov kôry podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 % vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového alebo teplotného režimu; na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
4.1. Drevo brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem dreva vo forme – štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených rodov stromov, – dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane opracovaného dreva, nábytku a iných predmetov vyrobených z neošetreného dreva pôvodom z Kanady a USA, kde je známy výskyt Agrilus anxius Gory.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo a) bolo zbavené kôry a najmenej 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to schválené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín, alebo b) sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.
4.2. Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus anxius Gory.
4.3. Kôra a predmety vyrobené z kôry brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B pôvodom z Kanady a USA, kde je známy výskyt Agrilus anxius Gory.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že kôra je zbavená dreva.
5. Drevo platana Platanus L. uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem – dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, a dreva vo forme štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z platana Platanus L., s pôvodom v Albánsku, Arménsku, vo Švajčiarsku, v Turecku a USA.Úradné potvrdenie o tom, že drevo a) má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo b) podrobilo sa kiln-drying, aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; o tom sa urobí záznam značkou „kiln-dried“ alebo „K. D.“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou na dreve alebo akomkoľvek obale v súlade so súčasnou praxou.
6. Drevo topoľa (Populus L.) okrem dreva vo forme – štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva, – dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z krajín amerického kontinentu.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo sa a) odkôrnilo, alebo b) podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 % vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového alebo teplotného režimu; na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
7.1.1. Drevo uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získané úplne alebo čiastočne z – javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) pôvodom z Kanady a USA, – topoľa (Populus L.) pôvodom z krajín amerického kontinentu.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo sa a) vyrobilo z odkôrnenej guľatiny, b) podrobilo komorovému sušeniu (kiln drying) na vlhkosť menšiu ako 20 % vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty dosiahnutú počas vhodného časového alebo teplotného režimu, c) fumigovalo a špecifikácia fumigácie bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (v g/m3) a čas pôsobenia v hodinách, alebo d) tepelne ošetrilo tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva vrátane jeho jadra; o tom sa uvedie záznam vo fytocertifikáte.
7.2. Drevo uvedené aj neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme štiepkov, triesok, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaného úplne alebo čiastočne z duba (Quercus L.) pôvodom z USAVyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo sa a) podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 % vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty dosiahnutú počas vhodného časového alebo teplotného režimu, b) fumigovalo a špecifikácia fumigácie bola schválená; na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (v g/m3) a čas pôsobenia v hodinách, alebo c) tepelne ošetrilo tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva vrátane jeho jadra; o tom sa uvedie záznam vo fytocertifikáte.
7.3. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajínVyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že kôra bola po spracovaní prepravovaná až do chvíle, než opustila krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo času letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného času letu, alebo že kôra mala ochranné prekrytie, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.] alebo jeho vektorom, a úradné potvrdenie o tom, že samostatná kôra bola a) fumigovaná dezinfekčným činidlom a špecifikácia fumigácie bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota kôry, pomer (v g/m3) a čas pôsobenia v hodinách alebo b) tepelne ošetrená tak, že sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile kôry vrátane jej jadra; o tom sa uvedie záznam vo fytocertifikáte.
7.4. Drevo z rastlín muchovníka (Amelanchier Medik.), arónie (Aronia Medik.), skalníka (Cotoneaster Medik.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), čerešne, slivky, broskyne a podobných druhov rodu Prunus L., hlohyne (Pyracantha M. Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) tiež uvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B okrem dreva vo forme – štiepok, triesok a pilín získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín, — obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké fytosanitárne požiadavky Únie ako drevo v zásielke, ale vrátane opracovaného dreva pôvodom z Kanady a USA.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo a) má pôvod v oblasti bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), b) podrobilo sa náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile dreva dosiahnutá minimálna teplota 56 °C nepretržite počas najmenej 30 minút; o tom sa urobí záznam na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo c) bolo náležitým spôsobom vystavené ionizujúcemu žiareniu s cieľom dosiahnuť minimálnu absorbovanú dávku 1 kGy v celom objeme dreva; o tom sa urobí záznam na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
7.5. Drevo vo forme štiepok získaných úplne alebo čiastočne z rastlín muchovníka (Amelanchier Medik.), arónie (Aronia Medik.), skalníka (Cotoneaster Medik.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), čerešne, slivky, broskyne a podobných druhov rodu Prunus L., hlohyne (Pyracantha M. Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), tiež uvedené medzi číselnými znakmi KN v časti B prílohy V pôvodom z Kanady a USA.Úradné potvrdenie o tom, že drevo a) má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), b) bolo spracované na kúsky s hrúbkou a šírkou najviac 2,5 cm alebo c) podrobilo sa náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile štiepok dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 minút; o tom sa urobí záznam na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
7.6. Drevo slivky Prunus L. Uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v časti B prílohy 5 okrem dreva vo forme – štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín, – dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielkach a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke, ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Číne, Japonsku, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Kórejskej republike, Mongolsku a vo Vietname.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na drevo uvedené v bodoch 7.4. a 7.5., úradné potvrdenie o tom, že drevo a) má pôvod v oblasti bez výskytu organizmu Aromia bungii (Falderman) určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), b) podrobilo sa náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile dreva dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas minimálne 30 nepretržitých minút; o tom sa urobí záznam na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo c) bolo náležitým spôsobom vystavené ionizujúcemu žiareniu s cieľom dosiahnuť minimálnu absorbovanú dávku 1 kGy v celom objeme dreva; o tom sa urobí záznam na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
7.7. Drevo vo forme štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne zo slivky Prunus L. uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v časti B prílohy 5 s pôvodom v Číne, Japonsku, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Kórejskej republike, Mongolsku a Vietname.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na drevo uvedené v bodoch 7.4., 7.5. a 7.6., úradné potvrdenie o tom, že drevo a) má pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Aromia bungii (Faldermann) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), b) bolo spracované na kúsky s hrúbkou a šírkou najviac 2,5 cm, alebo c) podrobilo sa náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom bola v celom profile dreva dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 minút; o tom sa urobí záznam na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
8.1. Rastliny ihličnanov (Coniferales) okrem plodov a osiva pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.).
8.2. Rastliny ihličnanov (Coniferales) okrem plodov a osiva vyššie ako 3 m pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v bode 8.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto ich pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae).
9. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1. a 8.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné čas nezistili žiadne príznaky Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers a Scirrhia pini Funk et Parker.
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené na pestovanie okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 8.2. a 9. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
11.01. Rastliny duba (Quercus L.) okrem plodov a osiva pôvodom z USA.Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu farbiarky [Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt].
11.1. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 11.01. a v prílohe č. 3 časti A bode 2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného vegetačného času nezistili žiadne príznaky neeurópskych druhov rodu hrdza (Cronartium spp.).
11.2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v bode 11.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr] alebo b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
11.3. Rastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z Kanady a USA.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú vypestované v škôlkach a pochádzajú a) z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller; to sa uvedie vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“ alebo b) z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny na základe úradných kontrol vykonaných v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí počas troch posledných vegetačných období a v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznal ako miesto pestovania bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller; miesto pestovania a vyhlásenie, že miesto pestovania je bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, sa musí uviesť vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“.
11.4. Rastliny jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) okrem plodov a semien, ale vrátane odrezaných vetiev s lístím alebo bez lístia, pôvodom z Číny, Japonska, Kanady, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Kórejskej republiky, Mongolska, Ruska, Taiwanu a USA.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
11.4.1. Rastliny orecha (Juglans L.) a orechovca (Pterocarya Kunth) určené na výsadbu okrem semien s pôvodom v USA.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na rastliny uvedené v bode 11.4., úradné potvrdenie o tom, že rastliny na výsadbu a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), b) pochádzajú z miesta pestovania vrátane jeho bezprostredného okolia v okruhu aspoň 5 km, kde sa počas dvoch rokov pred vývozom počas úradných kontrol nepozorovali žiadne príznaky organizmu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman, ani prítomnosť vektora; rastliny na výsadbu musia byť skontrolované bezprostredne pred vývozom a manipuláciou s nimi a ich balenie musí prebehnúť takým spôsobom, aby sa zabránilo zamoreniu po opustení miesta pestovania, alebo c) pochádzajú z miesta pestovania s úplnou fyzickou izoláciou a rastliny na výsadbu boli skontrolované bezprostredne pred vývozom a manipulácia s nimi a ich balenie prebehlo takým spôsobom, aby sa zabránilo zamoreniu po opustení miesta pestovania.
11.5. Rastliny brezy (Betula L.) okrem plodov a semien, ale vrátane odrezaných vetiev brezy (Betula L.) s lístím alebo bez lístia.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Agrilus anxius Gory.
12. Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie okrem semien s pôvodom v Albánsku, Arménsku, Švajčiarsku, Turecku a USA.Úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo b) pochádzajú z miesta pestovania, kde sa v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti od začiatku posledného úplného vegetačného času nepozorovali žiadne príznaky farbiarky Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.
13.1. Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z tretích krajín.Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 3. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
13.2. Rastliny topoľa (Populus L.) okrem plodov a osiva pôvodom z krajín amerického kontinentu.Okrem požiadaviek uvedených v bode 13.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 3. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky mosferózy (Mycosphaerella populorum G. E. Thompson).
14. Rastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z krajín Severnej Ameriky.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v 11.4., úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky ochorenia‚Candidatus‘ Phytoplasma ulmi.
14.1. Rastliny druhov muchovníka (Amelanchier Medik.), arónie (Aronia Medik.), skalníka (Cotoneaster Medik.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), Prunus L., hlohyne (Pyracantha M. Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie okrem štepov, odrezkov, rastlín vo forme pletivových kultúr, peľu a osiva, pôvodom z Kanady a USA.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v bodoch 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. a 23.2., prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18., časti B bodoch 1. a 2., a ak je to vhodné, vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny sa počas a) celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo b) najmenej dvoch rokov pred vývozom alebo v prípade rastlín mladších ako dva roky počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste pestovania, ktoré je určené ako oblasť bez výskytu organizmu Saperda candida Fabricius v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, 1. ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom, 2. ktoré sa každoročne podrobilo dvom úradným kontrolám na zistenie akýchkoľvek príznakov výskytu organizmu Saperda candida Fabricius vykonaným vo vhodnom čase, 3. kde sa rastliny vypestovali na mieste 3a. s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Saperda candida Fabricius alebo 3b. s použitím vhodných preventívnych ošetrení a obkolesenom nárazníkovou zónou širokou najmenej 500 metrov, kde sa každoročne vo vhodnom čase vykonávajú úradné prieskumy na potvrdenie neprítomnosti organizmu Saperda candida Fabricius, a 4. kde sa rastliny bezprostredne pred vývozom podrobili dôkladnej kontrole na zistenie výskytu Saperda candida Fabricius, najmä v stonkách rastliny, vrátane deštruktívneho odberu vzoriek, ak je to vhodné.
14.2. Rastliny druhov Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Vaccinium L. na výsadbu okrem rastlín vo forme pletivových kultúr a osiva s pôvodom v Kanade, Mexiku a USA.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v bodoch 14.1., 17, 19.1., 19.2., 20, 22.1., 22.2., 23.1. a 23.2., prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18. a časti B bode 1., a ak je to vhodné, sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Grapholita packardi Zeller určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámi Európskej komisii; to sa uvedie na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), v časti „Dodatočné vyhlásenie“, b) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste pestovania, ktoré je určené ako oblasť bez výskytu organizmu Grapholita packardi Zeller v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a 1. ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom, 2. ktoré sa každoročne podrobilo kontrolám na zistenie akýchkoľvek príznakov výskytu organizmu Grapholita packardi Zeller vykonaným vo vhodnom čase, 3. kde sa rastliny vypestovali na mieste s použitím vhodných preventívnych ošetrení a kde sa každoročne vo vhodnom čase vykonávajú úradné kontroly na potvrdenie neprítomnosti organizmu Grapholita packardi Zeller, a 4. kde sa rastliny bezprostredne pred vývozom podrobili dôkladnej kontrole na zistenie výskytu Grapholita packardi Zeller, alebo c) sa pestovali na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Grapholita packardi Zeller.
16.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajínPlody musia byť bez stopiek a listov a na obaloch musí byť vyznačený ich pôvod.
16.2. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.), Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a ich hybridov pôvodom z tretích krajínBez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. a 16.6., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d) v časti „Dodatočné vyhlásenie“, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), d) miesto pestovania a jeho bezprostredné okolie boli primerane ošetrené a podrobili sa pestovateľským postupom proti výskytu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. Aurantifolii a 1. plody boli ošetrené ortofenylfenátom sodným alebo iným účinným spôsobom uvedeným na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny Európskej komisii vopred písomne oznámila spôsob ošetrenia, a 2. úradné kontroly vykonané vo vhodnom čase pred vývozom preukázali, že plody nevykazujú príznaky výskytu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, a informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo e) v prípade plodov určených na priemyselné spracovanie úradné kontroly vykonané pred vývozom preukázali, že plody nevykazujú príznaky výskytu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, a 1. boli primerane ošetrené a podrobili sa pestovateľským postupom proti výskytu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, a pohyb, skladovanie a spracovanie sa uskutočňujú za podmienok, ktoré boli schválené v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,28a) 2. plody boli prepravované v individuálnych baleniach s označením, ktoré obsahuje kód vysledovateľnosti a informáciu o tom, že plody sú určené na priemyselné spracovanie, a 3. informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
16.3. Plody citrónovníka (Citrus L)., kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov pôvodom z tretích krajínBez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.1., 16.2, 16.4. a 16.5., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) plody majú pôvod v oblasti uznanej za oblasť bez výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d) v časti „Dodatočné vyhlásenie“, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, alebo c) v mieste pestovania ani v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Cercospora angolensis Carv. et Mendes a v žiadnych plodoch pozberaných v mieste pestovania sa pri primeraných úradných skúškach nezistili príznaky výskytu tohto organizmu.
16.4. Plody citrónovníka (Citrus L.) kumkvátu (Fortunella Swingle,) citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov okrem plodov Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka, pôvodom z tretích krajínBez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.1. až 16.3., 16.5. a 16.6., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), a na základe úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami sa zistilo, že plody nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, d) plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré sa primerane ošetriolo a podrobilo pestovateľským opatreniam proti výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, a počas vegetačného času sa od začiatku posledného vegetačného cyklu vykonali úradné kontroly na mieste pestovania a v plodoch sa nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa, a 1. počas úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami vykonávanej pred vývozom sa zistilo, že plody pozberané v mieste pestovania nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, a 2. informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo e) v prípade plodov určených na priemyselné spracovanie sa počas úradnej kontroly reprezentatívnej vzorky vymedzenej v súlade s medzinárodnými normami zistilo, že plody pred vývozom nevykazujú príznaky prítomnosti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, a 1. vyhlásenie, že plody majú pôvod v mieste pestovania, ktoré bolo primerane ošetrené proti organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa vo vhodnom termíne, sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), 2. pohyb, skladovanie a spracovanie sa uskutočňujú za podmienok, ktoré boli schválené v súlade s postupom podľa osobitného predpisu,28a) 3. plody boli prepravované v individuálnych baleniach s označením, ktoré obsahuje kód vysledovateľnosti a informáciu o tom, že plody sú určené na priemyselné spracovanie, a 4. informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
16.5. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov a plody rodov Mangifera L. a Prunus L.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.1. až 16.4. a 16.6., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) plody majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Tephritidae (neeurópske), na ktorý sú dané plody vnímavé, v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) plody majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Tephritidae (neeurópske), na ktorý sú dané plody vnímavé, v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) v mieste pestovania a v jeho bezprostrednej blízkosti sa od začiatku posledného úplného vegetačného času nepozorovali žiadne príznaky organizmu Tephritidae (neeurópske), na ktorý sú dané plody vnímavé, pri úradných kontrolách vykonaných minimálne raz do mesiaca počas troch mesiacov pred zberom a žiadne plody zozbierané v mieste pestovania nevykázali pri primeranej oficiálnej skúške znaky relevantného organizmu a informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo d) podrobili sa účinnému ošetreniu s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Tephritidae (neeurópske), na ktorý sú dané plody vnímavé; údaje o ošetrení uvedú na osvedčeniach, na ktoré sa dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny spôsob ošetrenia vopred písomne oznámila Európskej komisii.
16.6. Plody papriky (Capsicum L.), citrónovníka (Citrus L.) okrem plodov rastlín (Citrus limon L. Osbeck.) a limetky (Citrus aurantiifolia (Christm. Swingle), plody broskyne (Prunus persica L. Batsch) a granátovníka punského (Punica granatum L.) s pôvodom v krajinách afrického kontinentu, na Kapverdách, Svätej Helene, Madagaskare, ostrove La Réunion, ostrove Mauríciu a v Izraeli.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.1. až 16.5. a 36.3., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody a) majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) majú pôvod v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto pestovania bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, a informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), a úradné kontroly vykonané na mieste pestovania vo vhodnom čase počas vegetačného času vrátane vizuálnej kontroly reprezentatívnych vzoriek plodov preukázali, že plody sú bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), alebo d) boli účinne ošetrené schladením s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), alebo ošetrené iným účinným spôsobom s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); údaje o ošetrení sa uvedú na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii spôsob ošetrenia spolu s listinnými dôkazmi o jeho účinnosti.
16.7. Plody jablone (Malus Mill.).Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.8. až 16.10., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody a) majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmov Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich a Rhagoletis pomonella (Walsch) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmov národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmov Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich a Rhagoletis pomonella (Walsch) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmov národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) majú pôvod v mieste pestovania, kde sa vo vhodnom čase počas vegetačného času vykonávajú úradné kontroly a prieskumy na prítomnosť organizmov Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich a Rhagoletis pomonella (Walsch) vrátane vizuálnej kontroly reprezentatívnej vzorky plodov, ktorými sa preukázala neprítomnosť škodlivých organizmov, a informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo d) boli účinne ošetrené s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmov Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich a Rhagoletis pomonella (Walsch); údaje o ošetrení sa uvedú na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii spôsob ošetrenia.
16.8. Plody jablone (Malus Mill.) a hrušky (Pyrus L.).Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.7., 16.9. a 16.10., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody a) majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) majú pôvod v mieste pestovania, kde sa vo vhodnom čase počas vegetačného času vykonávajú úradné kontroly a prieskumy na prítomnosť organizmu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto vrátane vizuálnej kontroly reprezentatívnej vzorky plodov, ktorými sa preukázala neprítomnosť škodlivého organizmu, a informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo d) boli účinne ošetrené s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto; údaje o ošetrení sa uvedú na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii spôsob ošetrenia.
16.9. Plody jablone (Malus Mill.) a hrušky (Pyrus L.).Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.7., 16.8. a 16.10., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody a) majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Tachypterellus quadrigibbus Say v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Tachypterellus quadrigibbus Say v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) majú pôvod v mieste pestovania, kde sa vo vhodnom čase počas vegetačného času vykonávajú úradné kontroly a prieskumy na prítomnosť organizmu Tachypterellus quadrigibbus Say vrátane vizuálnej kontroly reprezentatívnej vzorky plodov, ktorými sa preukázala neprítomnosť škodlivého organizmu a informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo d) boli účinne ošetrené s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Tachypterellus quadrigibbus Say; údaje o ošetrení sa uvedú na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii spôsob ošetrenia.
16.10. Plody jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.) a brusnice (Vaccinium L.) pôvodom z Kanady, Mexika a USA.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.5. až 16.9., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody a) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Grapholita packardi Zeller v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) majú pôvod v mieste pestovania, kde sa vo vhodnom čase počas vegetačného času vykonávajú úradné kontroly a prieskumy na prítomnosť organizmu Grapholita packardi Zeller vrátane kontroly reprezentatívnej vzorky plodov, ktorými sa preukázala neprítomnosť škodlivého organizmu, a informácie o vysledovateľnosti sú uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo c) boli účinne ošetrené s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Grapholita packardi Zeller; údaje o ošetrení sa uvedú na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii spôsob ošetrenia.
17. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 9., 9.1. a 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu škodcu, ktoré sú uznané príslušnou medzinárodnou normou pre rastlinolekárske opatrenia za oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo c) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia sú odstránené rastliny, ktoré vykazovali príznaky spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.].
18. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva, a rastliny čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.) zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 16. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu háďatiek [Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne] alebo b) pri úradnom nematologickom testovaní reprezentatívnych pôdnych a koreňových vzoriek odobratých z miesta pestovania testovaných aspoň na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne sa za posledné vegetačné obdobie vo vzorkách nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
18.1. Rastliny Aegle Corręa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corręa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm. okrem plodov ale vrátane semien, semená citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov pôvodom z tretích krajín.Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 18.2. a 18.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu Candidatus Liberibacter spp., pôvodcu Huanglongbingovej choroby citrusov zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.
18.2. Rastliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L. okrem plodov a osiva pôvodom z tretích krajín.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na rastliny uvedené v bodoch 18.1. a 18.3., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny majú pôvod v krajine bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio, b) rastliny majú pôvod v oblasti bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d),alebo c) rastliny sa pestovali na mieste pestovania, ktoré je zaregistrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a pod jej dohľadom, a kde boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Trioza erytreae Del Guercio, a d) kde sa počas posledného úplného vegetačného času pred presunom vo vhodnom čase vykonali dve úradné kontroly a na tomto mieste ani v okolitých oblastiach so šírkou aspoň 200 m sa nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Trioza erytreae Del Guercio.
18.3. Rastliny Aegle Corręa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corręa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L. okrem plodov a semien pôvodom z tretích krajín.Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 18.1. a 18.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny pochádzajú a) z krajiny, v ktorej nie je známy výskyt Diaphorina citri Kuway, alebo b) z oblasti bez výskytu Diaphorina citri Kuway zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“.
18.4. Rastliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr. okrem plodov a osiva pôvodom z tretích krajín.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na rastliny uvedené v bodoch 18.1., 18.2. a 18.3., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny majú pôvod a) v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmov Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny písomne oznámila Komisii, alebo b) v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii.
19.1. Rastliny hlohu (Crataegus L.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.).Okrem požiadaviek uvedených v bode 17. a v prílohe č. 3 časti A bode 9. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že na rastlinách v mieste pestovania a v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fylostikty (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.).
19.2. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), slivky, čerešne a podobných druhov rodu Prunus L., hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.) a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z krajín, v ktorých sa na týchto rastlinách vyskytujú dotknuté škodlivé organizmy. Dotknuté škodlivé organizmy sú: a) na jahode (Fragaria L.) 1. hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae), 2. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus), 3. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus), 4. vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus), 5. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus), 6. vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus), 7. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus), 8. baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas fragariae Kennedy et King), b) na jabloni (Malus Mill.) – fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.), c) na Prunus L. 1. fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma), 2. baktériová škvrnitosť sliviek [ Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.], d) na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch] – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., e) na hruške (Pyrus L.) – fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.), f) na ostružine (Rubus L.) 1. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus), 2. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus), 3. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus), 4. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus), g) na všetkých uvedených druhoch – neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmyOkrem požiadaviek uvedených v bode 17. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky spôsobené uvedenými škodlivými organizmami.
20. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fytoplazma chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 17. a 19.2 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia sú počas posledných troch vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).
21.1. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú dotknuté škodlivé organizmy. Dotknuté škodlivé organizmy sú: a) latentný ´C´ vírus jahody (Strawberry latent ´C´ virus), b) vírus lemovania žiliek jahody (Strawberry vein banding virus), c) fytoplazma metlovitosti jahôd (Strawberry witches' broom phytoplasma)Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny okrem tých, ktoré sa vypestovali zo semien, 1. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy, a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo 2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov, b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledný úplný vegetačný čas nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
21.2. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje háďatko (Aphelenchoides besseyi Christie).Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2. a 21.1 a v prílohe č. 3 časti A bode 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) na rastlinách sa v mieste pestovania za posledný vegetačný čas nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo b) pri pletivových kultúrach sa pletivové kultúry získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene a) alebo sú pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
21.3. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2., 21.1. a 21.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu kvetoviek [Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer (Schenkling)].
22.1. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú dotknuté škodlivé organizmy na jabloni (Malus Mill.). Dotkuté škodlivé organizmy sú a) vírus drsnolistosti čerešne (americký) [(Cherry rasp leaf virus) (American)], b) vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus).Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 17. a 19.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18. a časti B bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny 1. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy, a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo 2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledný vegetačný čas nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
22.2. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje proliferácia jablone (Apple proliferation phytoplasma).Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 17., 19.2 a 22.1 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18. a časti B bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma), alebo b) ide o rastliny 1. okrem rastlín pestovaných zo semien, ktoré 1a. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma), a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo 1b. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, 2. na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené proliferáciou jablone (Apple proliferation phytoplasma).
23.1. Rastliny uvedených druhov rodu Prunus L. určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus šarky slivky (Plum pox virus): – mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch), – marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.), – myrobalan blireov (Prunus blireiana Andre), – marhuľa brianónska (Prunus brigantina Vill.), – slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasifera Ehrh.), – myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen), – Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.), – slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. domestica L.), – slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.], – slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.], – višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.), – Prunus holosericea Batal., – Prunus hortulana Bailey, – čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica Thunb.), – marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne], – Prunus maritima Marsh., – marhuľa japonská (mume) (Prunusmume Sieb. et Zucc.), – Prunus nigra Ait., – broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch], – Prunus salicina L., – Prunus sibirica L., – Prunus simonii Carr., – slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.), – Prunus tomentosa Thunb., – mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.), – iné druhy Prunus L. náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus).Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny okrem rastlín pestovaných zo semien 1. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus), a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo 2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené vírusom šarky slivky (Plum pox virus), c) rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, sú odstránené.
23.2. Rastliny rodu Prunus L. určené na pestovanie a) pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú dotknuté škodlivé organizmy na Prunus L., b) okrem semien pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú dotknuté škodlivé organizmy, c) okrem semien pôvodom z neeurópskych krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú dotknuté škodlivé organizmy. Dotknuté škodlivé organizmy sú a) pre písmeno a) – vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus); b) pre písmeno b) 1. vírus drsnolistosti čerešne (americký) [Cherry rasp leaf virus (American)], 2. vírus mozaiky broskyne (americký) – [Peach mosaic virus (American)], 3. riketsia zakrpatenosti broskyne (Peach phony rickettsia), 4. mykoplazma ružicovitosti broskyne (Peach rosette mycoplasm), 5. mykoplazma žltačky broskyne (Peach yellows mycoplasm), 6. vírus prúžkovitosti slivky (americký) [Plum line pattern virus (American)], 7. mykloplazma X-choroby broskyne (Peach X-disease mycoplasm), c) pre písmeno c) – maloplodosť čerešne (Little cherry pathogen).Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2. a 23.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny 1. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené organizmy, a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo 2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období aspoň raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
24. Rastliny ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie a) pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú dotknuté škodlivé organizmy na ostružinách (Rubus L.), b) okrem semien pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú dotknuté škodlivé organizmy. Dotknuté škodlivé organizmy sú a) pre písmeno a) 1. vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), 2. vírus černania maliny (Black raspberry virus), 3. vírus zvinutky čerešne (Cherry leaf roll virus), 4. vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín (Prunus necrotic ringspot virus), b) pre písmeno b) 1. vírus kučeravosti maliny (americký) [Raspberry leaf curl virus (American)], 2. vírus drsnolistosti čerešne (americký) [Cherry rasp leaf virus (American)].Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2. sa vyžaduje, a) aby rastliny boli bez výskytu vošiek vrátane ich vajíčok, b) úradné potvrdenie o tom, že 1. rastliny 1a. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy, a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo 1b. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, 2. na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobené uvedenými škodlivými organizmami.
25.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival].Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. až 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu rakovinovca zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival – všetky rasy okrem rasy 1, ktorou je obyčajná európska rasa] a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného vegetačného času nezistili príznaky rakovinovca zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] alebo b) v krajine pôvodu sú splnené opatrenia v boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] a tieto opatrenia sú uznané za zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.).Okrem požiadaviek uvedených v bode 25.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. až 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) hľuzy pochádzajú z krajín bez výskytu baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.], alebo b) v krajine pôvodu sú splnené opatrenia v boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a tieto opatrenia sú uznané za zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.3. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) okrem skorých zemiakov pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti zemiaka (Potato spindle tuber viroid).Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1. a 25.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. až 12. sa vyžaduje ošetrenie proti klíčeniu.
25.4. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1., 25.2. a 25.3. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. až 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu háďatiek [Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens], a
a) že

1. hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo

2. ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu hnedej hniloby [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo z miesta pestovania, ktoré sa považuje za miesto bez výskytu uvedeného škodlivého organizmu na základe implementácie vhodného postupu zameraného na eradikáciu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], a

b) že

1. hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu háďatiek [Meloidogyne chitwood Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen] alebo
2. ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen],

2a. hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa na základe celoročnej kontroly pestovaných rastlín a vizuálnej kontroly hľúz po zbere úrody zemiakov a krájaním hľúz nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen] alebo

2b. hľuzy sa po zbere náhodne kontrolovali na prítomnosť príznakov napadnutia háďatkami použitím vhodnej metódy, ktorá podporuje vznik príznakov, alebo laboratórnymi testmi a okrem toho sa vo vhodných termínoch a pri každom balení alebo nakládke vykonala vizuálna kontrola povrchu a rezu hľúz podľa osobitného predpisu 29) a pri uvedených kontrolách sa nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
25.4.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie.Okrem požiadaviek na hľuzy zemiaka uvedených v bodoch 25.1., 25.2. a 25.3. a v prílohe č. 3 časti A bode 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že hľuzy zemiaka pochádzajú z oblasti bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
25.4.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.).Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.1., 25.2., 25.3. a 25.4.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. až 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že hľuzy pochádzajú a) z krajiny bez výskytu Scrobipalpopsis solanivora Povolny alebo b) z oblasti bez výskytu Scrobipalpopsis solanivora Povolny zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.
25.5. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva, ktoré majú pôvod v krajinách, v ktorých sa vyskytuje stolbur zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1, 25.2, 25.3 a 25.4 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10., 11., 12. a 13. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
25.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem hľúz zemiaka (Solanum tuberosum L.) a okrem osiva rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid).Okrem požiadaviek uvedených v bode 25.5. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11. a 13. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky viroidu vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid).
25.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.), rajčiaka (Solanum lycopersicum L.), banánovníka (Musa L.), tabaku (Nicotiana L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) určené na pestovanie okrem osiva pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.5. a 25.6. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11. a 13. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solana­ cearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo b) na rastlinách v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky napadnutia hnedou hnilobou zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
25.7.1. Rastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) okrem plodov a osiva.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na rastliny uvedené v bodoch 25.5., 25.6., 25.7., 28.1. a 45.3. a v prílohe č. 3 časti A bode 13., sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny majú pôvod a) v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia alebo b) v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
25.7.2. Plody rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L.).Úradné potvrdenie o tom, že plody majú pôvod a) v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, b) v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), alebo c) v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín označila za miesto bez výskytu organizmu Keiferia lycopersicella (Walsingham) na základe úradných kontrol a prieskumov vykonaných počas posledných troch mesiacov pred vývozom; to sa uvedie v časti Dodatočné vyhlásenie na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
25.7.3. Plody papriky (Capsicum annuum L.), rastliny Solanum aethiopicum L., rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L.).Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. a 36.3., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody majú pôvod a) v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie v časti „Dodatočné vyhlásenie“ na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d), ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) v mieste pestovania, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto pestovania bez výskytu organizmu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, a úradné kontroly vykonané na mieste pestovania vo vhodnom čase počas vegetačného času vrátane skúšky reprezentatívnych vzoriek plodov preukázali, že plody sú bez výskytu organizmu Neoleucinodes elegantalis (Meyrick), alebo d) v mieste pestovania zabezpečenom proti hmyzu, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto bez výskytu organizmu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) na základe úradných kontrol a prieskumov vykonaných počas troch mesiacov pred vývozom. Informácie o vysledovateľnosti musia byť vo všetkých prípadoch uvedené na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
25.7.4. Plody čeľade ľuľkovité (Solanaceae) pôvodom z Austrálie, Ameriky a Nového Zélandu.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na plody uvedené v bodoch 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. a 36.3., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody majú pôvod a) v krajine uznanej za krajinu bez výskytu organizmu Bactericera cockerelli (Sulc.) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, b) v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za oblasť bez výskytu organizmu Bactericera cockerelli (Sulc.) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; to sa uvedie na osvedčeniach, na ktoré sa odkazuje v článku 13 ods. 1 bode. ii) v časti „Dodatočné vyhlásenie“, ak tento stav bez výskytu organizmu národná organizácia na ochranu rastlín príslušnej tretej krajiny vopred písomne oznámila Európskej komisii, c) v mieste pestovania, kde sa počas posledných troch mesiacov pred vývozom vykonávajú úradné kontroly a prieskumy na prítomnosť organizmu Bactericera cockerelli (Sulc.), a to vrátane bezprostredného okolia tohto miesta, a podrobujú sa účinnému ošetreniu s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu daného škodlivého organizmu, a pred vývozom sa vykonala kontrola reprezentatívnych vzoriek plodov, alebo d) majú pôvod v mieste pestovania zabezpečenom proti hmyzu, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu označila za miesto bez výskytu organizmu Bactericera cockerelli (Sulc.) na základe úradných kontrol a prieskumov vykonaných počas troch mesiacov pred vývozom. Informácie o vysledovateľnosti sa musia vo všetkých prípadoch uviesť na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d).
26. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie okrem osiva.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticilium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
27.1. Rastliny chryzantémy (Dendranthema (DC.) Des Moul.), klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.), určené na pestovanie okrem osiva.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu mory bavlníkovej [Helicoverpa armigera (Hübner)] a Spodoptera littoralis (Boisd.) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, b) v mieste pestovania sa od začiatku posledného úplného vegetačného času nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)] alebo Spodoptera littoralis (Boisd.), alebo c) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
27.2. Rastliny chryzantémy (Dendranthema (DC.) Des Moul.), klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.) okrem osiva.Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 27.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, b) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith alebo Spodoptera litura (Fabricius), alebo c) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
28. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne skontrolovaná a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), b) rastliny alebo odrezky 1. pochádzajú z miesta, na ktorom sú počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), alebo 2. sú vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), alebo c) ak ide o nezakorenené odrezky, nezistili sa na nich ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymelaligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx], alebo ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa na nich a ani v substráte žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
28.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] a rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie okrem osiva.Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.5., 25.6., 25.7., 27.1., 27.2. a 28. a v prílohe č. 3 časti A bode 13. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú po celý svoj život pestované a) v krajine bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid), b) v oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo c) v mieste pestovania zriadenom ako miesto bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid) a potvrdenom úradnými kontrolami a v prípade potreby testmi.
29. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, na ktorých sa úradne uznaným testovaním vykonaným najmenej raz v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličnanov [Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma], b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
30. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.) okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú výrobu rezaných kvetov.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že sa na rastlinách v priebehu posledného vegetačného času nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
31. Rastliny muškátu (Pelargonium l’Herit. ex Ait) určené na pestovanie okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) a a) v ktorých sa nevyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) a b) v ktorých sa vyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2. sa vyžaduje a) úradné potvrdenie o tom, že 1. rastliny pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), alebo 2. rastliny sú najviac štvrtou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré sú úradným virologickým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ring spot virus), b) úradné potvrdenie o tom, že 1. rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa vrátane pôdy a rastlín nezistil výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), alebo 2. rastliny sú najviac druhou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré sú úradným virologickým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus).
32.1. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie okrem cibúľ, hľúz, podzemkov, rizómov, osiva a okrem rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae), pôvodom z tretích krajín, v ktorých je známy výskyt míneriek Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch).Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1., 27.2., 28. a 29. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú vypestované v škôlkach a a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)]; táto oblasť musí byť uvedená vo vytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“, b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)]; vyhlásenie, že v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], sa musí uviesť vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“, c) bezprostredne pred vývozom sú ošetrené vhodným spôsobom proti mínerkám [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)] a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)]; podrobnosti o ošetrení sa musia uviesť vo fytocertifikáte, alebo d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý mínerkami [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], pestujú sa in vitro v sterilnom prostredí za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
32.2. Rezané kvety chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.) a zlatobyle (Solidago L.) a vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a bazalky (Ocimum L.).Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], alebo b) bezprostredne pred vývozom sa úradnou kontrolou rezaných kvetov a vňate nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)].
32.3. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie okrem cibúľ, hľúz, podzemkov, rizómov, osiva a okrem rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae), pôvodom z tretích krajín.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1., 27.2., 28., 29. a 32.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], b) v mieste pestovania sa úradnou kontrolou rastlín, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] a rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti mínerkám [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Lyriomyza trifolii (Burgess)], alebo d) rastliny pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
33. Rastliny s koreňmi určené na pestovanie, ktoré sú pestované vo voľnej pôde.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) v mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] a b) rastliny pochádzajú z poľa bez výskytu háďatka [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
34. Pestovateľský substrát pripevnený alebo pripojený k rastlinám, ktorý je určený na podporu životaschopnosti rastlín s výnimkou sterilného média rastlín pestovaných in vitro s pôvodom v iných tretích krajinách ako vo Švajčiarsku.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) pestovateľský substrát v čase výsadby pripojených rastlín bol skladovaný a udržiavaný za primeraných podmienok s cieľom zachovať neprítomnosť škodlivých organizmov a bol 1. bez výskytu pôdy a organickej hmoty a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely, 2. zložený výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L. a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely, alebo 3. podrobený účinnému ošetreniu s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu škodlivých organizmov; údaje o ošetrení sa uvedú na dokladoch podľa § 10 ods. 2 písm. d) v časti „Dodatočné vyhlásenie“ a b) od výsadby 1. boli prijaté vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pestovateľský substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov, ktoré zahŕňajú aspoň 1a. fyzickú izoláciu pestovateľského substrátu od pôdy a ďalších možných zdrojov kontaminácie, 1b. hygienické opatrenia a 1c. používanie vody bez výskytu škodlivých organizmov, alebo 2. do dvoch týždňov pred vývozom sa pestovateľský substrát aj pôda v relevantných prípadoch úplne odstránili umytím, pričom sa použila voda bez výskytu škodlivých organizmov; opätovná výsadba sa môže uskutočniť na pestovateľskom substráte, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v písmene a), a musia sa dodržať vhodné podmienky na zachovanie stavu bez výskytu škodlivých organizmov, ako je uvedené v bode b).
34.1. Cibule, podzemky, pakorene a hľuzy určené na výsadbu okrem hľúz zemiaka Solanum tuberosum pôvodom z tretích krajín okrem Švajčiarska.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v bode 30., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že zásielka alebo dávka neobsahuje viac ako 1 % čistej hmotnosti pôdy a pestovateľského substrátu.
34.2.Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum pôvodom z tretích krajín okrem Švajčiarska.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v bodoch 25.1., 25.2., 25.3. 25.4.1. a 25.4.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. až 12., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že zásielka alebo dávka neobsahuje viac ako 1 % čistej hmotnosti pôdy a pestovateľského substrátu.
34.3. Koreňové a hľuzové zeleniny pôvodom z tretích krajín okrem Švajčiarska.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. až 12., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že zásielka alebo dávka neobsahuje viac ako 1 % čistej hmotnosti pôdy a pestovateľského substrátu.
34.4. Stroje a vozidlá, ktoré boli v prevádzke na poľnohospodárske alebo lesnícke účely, dovezené z tretích krajín okrem Švajčiarska.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky v časti B bode 30., vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že stroje alebo vozidlá sú čistené a zbavené pôdy a zvyškov rastlín.
35.1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie okrem osiva.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia neeurópskymi kmeňmi vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus).
35.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).Okrem požiadaviek uvedených v bode 35.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) v oblasti pestovania sa nevyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) a b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
36.1. Rastliny pôvodom z tretích krajín určené na pestovanie okrem cibúľ, hľúz, podzemkov, rizómov a osiva. Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. a 32.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú vypestované v škôlkach a že a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny); to sa musí uviesť vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“, b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny); vyhlásenie o tom, že na rastlinách sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny), sa musí uviesť vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“, c) bezprostredne pred vývozom boli rastliny účinným spôsobom ošetrené proti strapke (Thrips palmi Karny) a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny); podrobnosti o ošetrení sa musia uviesť vo fytocertifikáte, alebo d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý strapkou (Thrips palmi Karny), pestujú sa in vitro v sterilnom prostredí za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia strapkou (Thrips palmi Karny), a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
36.2. Rezané rastliny čeľade vstavačovité (Orchidaceae) a plody momordiky (Momordica L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) pôvodom z tretích krajín.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny) alebo b) bezprostredne pred vývozom sú rastliny úradne skontrolované a nezistil sa výskyt strapky (Thrips palmi Karny).
36.3. Plody papriky (Capsicum L.) pôvodom z Belize, Dominikánskej republiky, Francúzskej Polynézie, Guatemaly, Hondurasu, Jamajky, Kostariky, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Portorika, Salvádoru a USA, v ktorých sa nevyskytuje Anthonomus eugenii Cano.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody pochádzajú a) z oblasti bez výskytu Anthonomus eugenii Cano zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia; názov oblasti musí byť uvedený vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“ alebo b) z miesta pestovania, ktoré bolo v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia vyhlásené národnou organizáciou na ochranu rastlín danej krajiny vývozu za miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano a bolo na základe úradných kontrol vykonaných aspoň raz mesačne počas dvoch mesiacov pred vývozom v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti vyhlásené ako miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano; toto miesto musí byť uvedené vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“.
37. Rastliny radu paliem (Palmae) pôvodom z neeurópskych krajín určené na pestovanie okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 17. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasma) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-Cadang viroid) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky uvedených chorôb, b) na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasm) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-cadang viroid) a rastliny v mieste pestovania, ktoré sú podozrivé z napadnutia uvedenými chorobami, sú odstránené, a ostatné rastliny sú ošetrené proti Myndus crudus Van Duzee, alebo c) rastliny vo forme pletivových kultúr sa priamo vypestovali z rastlín, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v písmene a) alebo písmene b).
37.1. Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k rodom Brahea Mart. Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. a Washingtonia Raf.Okrem požiadaviek uvedených v bode 37. a v prílohe č. 3 časti A bode 17. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú a) po celý svoj život pestované v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), b) po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo c) počas času najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované v mieste pestovania 1. ktoré je registrované a je pod dozorom národnej organizácie pre ochranu rastlín v krajine pôvodu, 2. ak sú rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a 3. na ktorom počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pred vývozom, nie sú spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister).
38.2. Rastliny fuksie (Fuchsia L.) určené na pestovanie pôvodom z Brazílie alebo USA okrem osiva.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania sa nezistili príznaky Aculops fuchsiae Keifer a bezprostredne pred vývozom sa kontrolou rastlín nezistil jeho výskyt.
39. Stromy a kríky určené na pestovanie pôvodom z iných ako európskych a stredozemských krajín okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.2. a 39. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1., 2., 3., 9., 13., 15. až 18. a časti B bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov, b) sa pestovali v škôlkach a c) sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolovali, pričom sa nezistili príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a zistilo sa, že sú bez výskytu škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov, húb a príznakov napadnutia týmito organizmami alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
40. Listnaté stromy a kríky určené na pestovanie pôvodom z tretích krajín okrem európskych a stredozemských krajín, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.2., 39. a 45.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 2., 3., 9., 15., 16., 17. a 18. a časti B bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov.
41. Jednoročné a dvojročné rastliny okrem čeľade lipnicovité (Gramineae) určené na pestovanie pôvodom z iných ako európskych a stredozemských krajín okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. a 35.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11. a 13. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa pestovali v škôlkach, b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov, a c) sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolovali, pričom sa nezistili 1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a 2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
42. Rastliny čeľade lipnicovité (Gramineae) – okrasné trváce trávy podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov Buchloa (BuchloeEngelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria R. Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie pôvodom z iných ako európskych a stredozemskných krajín okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 33. a 34. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa pestovali v škôlkach, b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov a c) vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili 1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a 2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
43. Rastliny typu bonsají určené na pestovanie pôvodom z neeurópskych krajín okrem osiva.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.2., 39., 40. a 42. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1., 2., 3., 9., 13., 15. až 18. a časti B bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny vrátane rastlín zozbieraných z prírodných biotopov sa pestovali, uchovávali a formovali najmenej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrovaných škôlkach bonsají s určeným režimom úradnej kontroly a b) rastliny v škôlkach uvedených v písmene a) 1. najmenej počas času uvedeného v písmene a) 1a. sa pestovali v črepníkoch umiestnených na regáloch vo výške najmenej 50 cm nad povrchom zeme, 1b. vhodne ošetrili, aby boli bez výskytu neeurópskych hrdzí; názov aktívnej látky, použitá koncentrácia a dátum ošetrenia sa musia uviesť vo fytocertifikáte v časti „dezinsekčné alebo dezinfekčné ošetrenie“, 1c. sa úradne kontrolovali najmenej šesťkrát ročne vo vhodnom čase z hľadiska výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 2 a 3; uvedené kontroly vrátane kontrol rastlín v bezprostrednom okolí škôlok uvedených v písmene a) sa musia vykonať aspoň vizuálne na každom riadku poľa alebo škôlky a na všetkých častiach rastlín, ktoré vystupujú nad úroveň povrchu pestovateľského substrátu s náhodným odobratím vzoriek aspoň z 300 rastlín jedného rodu, ak celkový počet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3 000 kusov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet rastlín tohto rodu prevyšuje 3 000 kusov, 1d. boli bez výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 2 a 3; napadnuté rastliny musia byť odstránené a zvyšné rastliny musia byť účinným spôsobom ošetrené, okrem toho počas vhodného času pred expedíciou zadržané a kontrolované, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu príslušných škodlivých organizmov, 1e. sa pestovali v nepoužitom umelom substráte alebo v prirodzenom substráte, ktorý bol tepelne ošetrený alebo fumigovaný tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov, a prijali sa vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov, a 1f. sa udržiavali v podmienkach zabezpečujúcich, aby pestovateľský substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov, a dva týždne pred vývozom boli 1fa. zbavené pôvodného pestovateľského substrátu vytrasením a opláchnutím čistou vodou a uchovávali sa nezakorenené, 1fb. zbavené pôvodného pestovateľského substrátu vytrasením a opláchnutím čistou vodou a presadené do pestovateľského substrátu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 1e. alebo 1fc. vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečil substrát bez výskytu škodlivých organizmov; názov aktívnej látky, použitá koncentrácia a dátum ošetrenia sa musia uviesť vo fytocertifikáte v časti „dezinsekčné alebo dezinfekčné ošetrenie“ a 2. musia sa zabaliť do uzatvorených kontajnerov, úradne sa zapečatiť a označiť registračným číslom registrovanej škôlky; registračné číslo sa musí uviesť v dodatkovom vyhlásení fytocertifikátu.
44. Trváce byliny určené na pestovanie okrem osiva čeľadí silenkovité (Caryophyllaceae) okrem klinčeka (Dianthus L.), astrovité (Compositae) okrem chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], kapustovité (Cruciferae), bôbovité (Leguminosae) a ružovité (Rosaceae) okrem jahody (Fragaria L.), pôvodom z tretích krajín okrem európskych a stredozemských krajín.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 32.1., 32.2., 32.3., 33. a 34. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa pestovali v škôlkach, b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov a c) vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili 1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a 2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
45.1. Rastliny bylinných druhov a rastliny figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie okrem cibúľ, podcibulia, podzemkov, osiva a hľúz pôvodom z neeurópskych krajín.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. a 36.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.); táto oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“, b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) a miesto pestovania; vyhlásenie o tom, že na základe úradných kontrol, ktoré sa vykonávali aspoň raz za tri týždne počas posledných deviatich týždňov pred vývozom, je miesto pestovania bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), sa musí uviesť vo fytocertifikáte v časti „Dodatkové vyhlásenie“, c) ak sú uchovávané alebo pestované v mieste pestovania, na ktorom sa zistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), uvedené rastliny musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti neeurópskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu neeurópskych populácií molice v príslušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.), po ktorých sa následne úradnými kontrolami vykonávanými raz týždenne počas deviatich týždňov pred vývozom a počas monitoringu uvedeného času nezistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.); podrobnosti o ošetrení sa musia uviesť vo fytocertifikáte alebo d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu molice [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu a za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia molicou [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
45.2. Rezané kvety astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium L.), gypsomilky (Gypsophila L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.), zlatobyle (Solidago L.) a trachélie (Trachelium L.) a vňať bazalky (Ocimum L.) pôvodom z neeurópskych krajín.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo b) bezprostredne pred vývozom rezaných kvetov a vňate sa úradnou kontrolou nezistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.).
45.3. Rastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L) určené na pestovanie pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus okrem osiva pôvodom z krajín, v ktorých sa a) nevyskytuje Bemisia tabaci Genn., b) vyskytuje Bemisia tabaci Genn.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6. a 25.7. a v prílohe č. 3 časti A bode 13. sa pre prípady uvedené v písmene a) vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus. Pre prípady uvedené v písmene b) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus a 1. rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.), 2. v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo b) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia tabaci Genn.).
46. Rastliny určené na pestovanie okrem osiva, hľúz, podcibulia a podzemkov, pôvodom z krajín, v ktorých sa a) vyskytujú tieto škodlivé organizmy 1. vírus zlatej mozaiky tabaku (Bean golden mosaic virus), 2. vírus miernej strakatosti vigny (Cowpea mild mottle virus), 3. vírus infekčnej žltačky šalátu (Lettuce infectious yellows virus), 4. vírus miernej tigrovitosti papriky (Pepper mild tigré virus), 5. vírus kučeravosti listov tekvice (Squash leaf curl virus) alebo 6. iné vírusy prenášané molicou (Bemisia tabaci Genn.),Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6., 32.1., až 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1. až 45.3. a v prílohe č. 3 časti A bode 13. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) na rastlinách sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov b) na rastlinách sa za posledné vegetačné obdobie nevyskytli žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov a 1. rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov, 2. pri úradných kontrolách vykonaných vo vhodných termínoch sa v mieste pestovania nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov, 3. rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti molici (Bemisia tabaci Genn.) alebo 4. rastliny, ktoré pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu molice [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)] a ktoré nevykazujú žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami, pestujú sa in vitro v sterilnom médiu a za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia molicou [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
a) nevyskytujú neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači škodlivých organizmov uvedených v písmene a) a
b) vyskytujú sa neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači škodlivých organizmov uvedených v písmene a).
47. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.).Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že osivo a) pochádza z oblasti bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni] alebo b) okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým rasám plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
48. Osivo rajčiaka (Solanum lycopersicum L.).Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou metódou, a a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis (Smith) Davis et al.], baktérie škvrnitosti rajčiakov [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye] a viroidu vretenovitosti hľúz zemiakov (Potato spindle tuber viroid), b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné čas nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených škodlivými organizmami uvedenými v písmene a), alebo c) reprezentatívna vzorka osiva sa úradne testovala aspoň na škodlivé organizmy uvedené v písmene a) a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt škodlivých organizmov uvedených v písmene a).
49.1. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.).Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipijev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke, b) pred vývozom osiva sa uskutočnila jeho fumigácia alebo c) osivo bolo primerane fyzicky ošetrené proti háďatku [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a v laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
49.2. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje baktériové vädnutie (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.).Okrem požiadaviek uvedených v bode 49.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných desiatich rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) b) sú splnené tieto požiadavky: 1. pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysokoodolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), 2. v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa zozbierala jedna úroda osiva alebo 3. obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súlade s pravidlami pre certifikáciu osiva uvádzaného na trh v rámci členských štátov, nepresahuje 0,1 % hmotnosti, c) v mieste pestovania a ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej (Medicago sativa L.) sa počas posledného vegetačného obdobia alebo počas dvoch predchádzajúcich vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), d) porast bol založený na pozemku, na ktorom sa počas posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicago sativa L.).
50. Osivo ryže siatej (Oryza sativa L.).Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) osivo sa laboratórne testovalo vhodnými nematologickými metódami, pričom nebol zistený výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo b) osivo sa ošetrilo horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom proti háďatku (Aphelenchoides besseyi Christie).
51. Osivo fazule (Phaseolus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye alebo b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Osivo kukurice (Zea mays L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu Erwinia stewartii (Smith) Dye alebo b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Erwinia stewartii (Smith) Dye.
53. Osivá rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (X Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Južnej Afriky, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že osivo pochádza z oblastí bez výskytu Tilletia indica Mitra; názov oblasti sa musí uviesť vo fytocertifikáte.
54. Zrno ako semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie, rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (X Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Južnej Afriky, Mexika, Nepálu, Pakistanu a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra.Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) zrno pochádza z oblasti bez výslytu Tilletia indica Mitra; názov oblasti alebo oblastí musí byť uvedený vo fytocertifikáte v časti „Miesto pôvodu“ alebo b) v mieste pestovania sa na rastlinách počas posledného úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky výskytu Tilletia indica Mitra a testovaním reprezentatívnych vzoriek, ktoré sa odobrali v čase zberu aj pred nakladaním, sa nezistil výskyt Tilletia indica Mitra; vo fytocertifikáte v časti „názov tovaru“ musí byť uvedený text „testované a bez zistenia výskytu Tilletia indica Mitra“.

29) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení neskorších predpisov.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín pochádzajúce z územia členských štátov

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmetyOsobitné požiadavky
2. Drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo a) pochádza z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.) alebo b) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek jeho obal.
2.1. Drevo orecha (Juglans L.) a orechovca (Pterocarya Kunth) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti A okrem dreva vo forme a) štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín, b) dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a ostatných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účely prepravy predmetov všetkých druhov okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo a) pochádza z oblasti bez výskytu organizmu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman zriadenej príslušnými orgánmi v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, b) podrobilo sa náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 nepretržitých minút v celom profile dreva; táto skutočnosť sa potvrdí značkou „HT“, ktorá sa umiestni na drevo alebo akýkoľvek jeho obal podľa aktuálneho použitia, alebo c) bolo rozpílené na štvorce, aby sa úplne odstránil prirodzene oblý povrch.
2.2. Oddelená kôra a drevo orecha (Juglans L.) a orechovca (Pterocarya Kunth) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN prílohe č. 5 časti A vo forme štiepok, častíc, pilín, hoblín, zvyškov alebo odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto rastlín. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevo alebo oddelená kôra a) pochádzajú z oblasti bez výskytu organizmu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman zriadenej príslušnými orgánmi v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo b) sa podrobili náležitému tepelnému ošetreniu, pri ktorom sa dosiahla minimálna teplota 56 °C počas minimálne 40 nepretržitých minút v celom profile kôry alebo dreva; táto skutočnosť sa potvrdí značkou „HT“, ktorá sa umiestni na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia.
2.3. Drevený obalový materiál vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, aj tých, ktoré sa nepoužívajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov okrem surového dreva s hrúbkou najviac 6 mm, spracovaného dreva vyrobeného lepením a pôsobením teploty a tlaku alebo ich kombináciou, a prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že drevený obalový materiál a) pochádza z oblasti bez výskytu organizmu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman zriadenej príslušnými orgánmi v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo b) spĺňa tieto požiadavky: 1. je vyrobený z odkôrneného dreva špecifikovaného v prílohe I k medzinárodnej norme pre rastlinolekárske opatrenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo č. 15 s názvom Regulation of wood packaging material in international trade (Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode), 2. podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k medzinárodnej norme uvedenej v bode 1. a 3. je na ňom označenie špecifikované v prílohe II k medzinárodnej norme uvedenej v bode 1., na ktorom sa uvádza, že drevený obalový materiál bol podrobený schválenému rastlinolekárskemu ošetreniu v súlade s uvedenou normou.
4. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné čas nezistili žiadne príznaky Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers a Scirrhia pini Funk et Parker.
5. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek uvedených v bode 4. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
6. Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
7. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr] alebo b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
7.1. Rastliny orecha (Juglans L.) a orechovca (Pterocarya Kunth) určené na výsadbu okrem semien. Úradné potvrdenie o tom, že rastliny na výsadbu a) sa počas celého ich životného cyklu alebo od ich zavedenia do Európskej únie pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman zriadenej príslušnými orgánmi v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, b) pochádzajú z miesta pestovania vrátane jeho bezprostredného okolia v okruhu aspoň 5 km, kde sa počas dvoch rokov pred ich pohybom počas úradných kontrol nepozorovali žiadne príznaky organizmu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho vektora Pityophthorus juglandis Blackman, rastliny na výsadbu sa pred pohybom vizuálne skontrolovali a manipulácia s nimi a ich balenie prebehlo takým spôsobom, aby sa zabránilo zamoreniu po opustení miesta pestovania, alebo c) pochádzajú z miesta pestovania s úplnou fyzickou izoláciou a rastliny na výsadbu sa pred pohybom vizuálne skontrolovali a manipulácia s nimi a ich balenie prebehlo takým spôsobom, aby sa zabránilo zamoreniu po opustení miesta pestovania.
8. Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.) alebo b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.).
8.1. Rastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania ani v jeho bezprostrednej blízkosti sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Candidatus Phytoplasma ulmi.
9. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú zo zón uznaných za zóny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo b) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia sú odstránené rastliny, ktoré prejavovali príznaky spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.].
10. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili] a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza), b) rastliny sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) s použitím vhodných testov alebo metód v súlade s medzinárodnými normami, a sú trvale pestované v skleníkoch neprístupných pre hmyz alebo v izolovaných klietkach, v ktorých sa nezistili žiadne príznaky napadnutia spiroplazmou citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovou škvrnitosťou [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili] a európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza), alebo c) rastliny 1. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) s použitím vhodných testov alebo metód v súlade s medzinárodnými normami a na základe týchto testov sa nezistili príznaky napadnutia európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza), 2. sú certifikované bez príznakov napadnutia európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) na základe úradného testovania vykonaného v súlade s metódami uvedenými v bode 1. a 3. podrobilo sa kontrole a od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia sa nezistili žiadne príznaky napadnutia spiroplazmou citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovou škvrnitosťou [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili] a európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza).
10.1. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), Choisya Kunth, kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov a rastliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm. a Zanthoxylum L. okrem plodov a osiva. Úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín označila ako oblasť bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, alebo b) sa pestovali na mieste pestovania, ktoré je registrované príslušnými orgánmi v členskom štáte a je pod ich dohľadom, a 1. kde boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Trioza erytreae Del Guercio, a 2. kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pred presunom vo vhodnom čase vykonali dve úradné kontroly a na tomto mieste ani v okolitých oblastiach so šírkou aspoň 200 m sa nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Trioza erytreae Del Guercio.
11. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a rastliny hruškovca (Persea spp.) zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistil výskyt háďatka Radopholus similis (Cobb) Thorne alebo b) pôda a korene z podozrivých rastlín boli za posledné vegetačné obdobie úradne nematologicky testované aspoň na Radopholus similis (Cobb) Thorne a vo vzorkách sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu.
12. Rastliny jahody (Fragaria L.), slivky, čerešne a iných druhov rodu Prunus L. a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu dotknutých škodlivých organizmov alebo b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených dotknutými škodlivými organizmami. Dotknutými škodlivými organizmami sú a) na jahode (Fragaria L.) 1. hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae), 2. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus), 3. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus), 4. vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus), 5. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus), 6. vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus), 7. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus), 8. baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas fragariae Kennedy et King), b) na druhoch rodu Prunus L. 1. fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma), 2. baktériová škvrnitosť sliviek [Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.], c) na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch] 1. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., d) na ostružine (Rubus L.) 1. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus), 2. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus), 3. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus), 4. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus).
13. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek uvedených v bode 9. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma) alebo b) z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia sú počas posledných troch ukončených vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).
14. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek uvedených v bode 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie), b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie) alebo c) pri pletivových kultúrach sa pletivové kultúry získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene b) alebo boli pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
15. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek uvedených v bode 9. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma) alebo b) sú splnené tieto požiadavky: 1. rastliny okrem rastlín pestovaných zo semien 1a. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo 1b. sú získené v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, 2. na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných troch vegetačných období nezistili žiadne príznaky proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma).
16. Rastliny týchto druhov rodu Prunus L. určené na pestovanie okrem osiva: – mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch), – marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.), – myrobalan blireov (Prunus blireiana Andre), – marhuľa brianónska (Prunus brigantina Vill.), – slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasifera Ehrh.), – myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen), – Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.), – slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. domestica L.), – slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp. isititia (L.) C.K. Schneid.], – slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.], – višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.), – Prunus holosericea Batal., – Prunus hortulana Bailey, – čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica Thunb.), – marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne], – Prunus maritima Marsh., – marhuľa japonská (mume) (Prunus mume Sieb. et Zucc.), – Prunus nigra Ait., – broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch], – Prunus salicina L., – Prunus sibirica L., – Prunus simonii Carr., – slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.), – Prunus tomentosa Thunb., – mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.), – iné druhy Prunus L. náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus). Okrem požiadaviek uvedených v bode 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo b) sú splnené tieto požiadavky: 1. rastliny okrem rastlín pestovaných zo semien 1a. sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo 1b. sú získené v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, 2. na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných troch vegetačných období nezistili žiadne príznaky vírusu šarky slivky (Plum pox virus), 3. rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, sú odstránené.
17. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že za posledné dve vegetačné obdobia sa v mieste pestovania na materských rastlinách nezistili žiadne príznaky žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
18.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival], b) hľuzy zemiaka pochádzajú z oblastí bez výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.] alebo sa dodržiavajú ustanovenia Európskej únie o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.], c) sú splnené tieto požiadavky: 1. hľuzy zemiaka pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo 2. v oblastiach, kde je známy výskyt hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], hľuzy zemiaka pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo miesta, o ktorom sa usudzuje, že sa na ňom nevyskytuje hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] v dôsledku vykonania primeraného postupu zameraného na eradikáciu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], a d) hľuzy zemiaka pochádzajú z oblastí 1. bez výskytu háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen] alebo 2. s výskytom háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen] a hľuzy zemiaka 2a. pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo vyhlásené za miesto bez výskytu háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], a to na základe ročného prieskumu hostiteľských rastlín prostredníctvom vizuálnej kontroly hostiteľských rastlín vo vhodnom období a vonkajšej vizuálnej kontroly a rozrezaním hľúz po zbere úrody zemiakov, ktoré boli vypestované v mieste pestovania, alebo 2b. sa po zbere náhodne ovzorkovali a vhodnou metódou sa kontrolovali na prítomnosť príznakov s použitím vhodnej metódy na ich vyvolanie, alebo sú laboratórne testované a kontrolované vizuálne zvonku a rozrezaním hľúz vo vhodnom čase a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia zásielok alebo kontajnerov pred uvedením na trh v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu,29) pričom sa nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
18.1.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie v súlade s osobitným predpisom. 30) Okrem požiadaviek na hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie uvedených v bode 18.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie okrem hľúz odrôd, ktoré sú registrované v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch v súlade s postupom podľa osobitného predpisu.31) Okrem požiadaviek uvedených v bode 18.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že hľuzy zemiaka a) patria do vyšších množiteľských stupňov, pričom toto potvrdenie sa musí uviesť na sprievodnom doklade k príslušným hľuzám zemiakov, b) sú pestované v členských štátoch a c) sú získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok, ktorý podliehal v rámci členských štátov úradnému karanténnemu testovaniu v súlade s vhodnými metódami a na základe týchto testov sa nezistil výskyt škodlivých organizmov.
18.3. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov zemiaka Solanum L. alebo ich krížencov určené na výsadbu, iné ako a) hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. uvedené v bodoch 18.1., 18.1.1. alebo 18.2., b) kultivačný udržiavací materiál skladovaný v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách a c) semená zemiaka Solanum tuberosum L. uvedené v bode 18.3.1. Musia byť splnené tieto požiadavky: a) rastliny sa musia uchovávať v karanténnych podmienkach a karanténnym testovaním sa musí preukázať, že sú bez výskytu škodlivých organizmov, b) karanténne testovanie uvedené v písmene a) sa uskutočňuje 1. pod dozorom orgánu členského štátu príslušného na ochranu rastlín a vykonáva ho školený personál tejto organizácie alebo iného schváleného orgánu, 2. v priestoroch vybavených vhodným zariadením, ktoré slúži na obmedzenie výskytu škodlivých organizmov a uchovanie materiálu vrátane indikačných rastlín takým spôsobom, aby sa eliminovalo akékoľvek riziko šírenia škodlivých organizmov, 3. na všetkých jednotkách materiálu 3a. vizuálnym preskúmaním zameraným na príznaky spôsobené ktorýmkoľvek škodlivým organizmom, ktoré sa vykonáva v pravidelných intervaloch počas celej dĺžky minimálne jedného vegetačného cyklu, pričom sa zohľadní typ materiálu a jeho rastová fáza počas testovacieho programu, 3b. testovaním vykonávaným vhodnými metódami, ktoré sa predložia Stálemu výboru pre zdravie rastlín, 3c. v prípade všetkých zemiakových materiálov aspoň na 3ca. andský latentný tymovírus zemiakov (Andean potato latent virus), 3cb. vírus Arracacha B. (oca kmeň), 3cc. vírus baktériovej krúžkovitosti zemiaka (potato black ringspot virus), 3cd. vírus PLRV (zvinutka zemiakov – potato spindle tuber viroid), 3ce. T vírus zemiakov (potato virus T), 3cf. andský vírus škvrnitosti zemiakov (Andean potato mottle virus), 3cg. bežné vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn, Yc) a vírusu PLRV (zvinutky zemiakov), 3ch. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., 3ci. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., 3d. v prípade semien zemiaka Solanum tuberosum L. okrem semenien uvedených v bode 18.3.1. minimálne na vírusy a viroidy uvedené vyššie, 4. primeraným testovaním na akékoľvek iné príznaky pozorované pri vizuálnom skúmaní, aby sa zistili škodlivé organizmy, ktoré tieto príznaky vyvolali, c) každý materiál, v ktorom sa na základe testov uvedených v písmene b) zistil výskyt škodlivých organizmov uvedených v písmene b), sa musí okamžite zničiť alebo podrobiť postupom, ktoré eliminujú škodlivý organizmus alebo organizmy, d) každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, informuje kontrolný ústav orgán členského štátu príslušný na ochranu rastlín, že takýto materiál uchováva.
18.3.1 Semená zemiaka Solanum tuberosum L. okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 18.4. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že semená sú získané z rastlín, ktoré, ak je to vhodné, spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch 18.1., 18.1.1., 18.2. a 18.3. a a) semená pochádzajú z oblastí bez výskytu Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a vírusu PLRV (zvinutky zemiakov) alebo b) semená spĺňajú tieto požiadavky: 1. boli vypestované na mieste, na ktorom neboli od začiatku posledného vegetačného cyklu zistené žiadne symptómy choroby vyvolanej škodlivými organizmami uvedeným v písmene a), a 2. boli vypestované na mieste, na ktorom boli vykonané tieto opatrenia: 1. miesto bolo oddelené od iných ľuľkovitých rastlín a iných hostiteľských rastlín vírusu PLRV (zvinutky zemiakov), 2. je zabránené kontaktu so zamestnancami a predmetmi, ako sú náradie, stroje, vozidlá, nádoby a obalový materiál z iných miest, na ktorých sa pestujú ľuľkovité rastliny a iné hostiteľské rastliny viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo boli na účely prevencie nákazy prijaté vhodné hygienické opatrenia týkajúce sa týchto zamestnancov a predmetov, ktoré sa na dané miesto dostávajú z iných miest, na ktorých sa pestujú ľuľkovité rastliny a iné hostiteľské rastliny vírusu PLRV (zvinutky zemiakov), a 3. používa sa iba voda, v ktorej sa nenachádzajú škodlivé organizmy uvedené v písmene a).
18.4. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížence určené na pestovanie uchovávané v génových bankách alebo génových odrodových kolekciách. Každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, musí informovať kontrolný ústav, že uchováva takýto materiál.
18.5. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) okrem hľúz uvedených v bodoch 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. alebo bode 18.4. Na balení alebo na prepravnom prostriedku pri voľne ložených zemiakoch prepravovaných vo veľkom množstve musí byť umiestnený údaj obsahujúci registračné číslo preukazujúce, že zemiaky vypestoval oficiálne registrovaný výrobca alebo že pochádzajú z oficiálne registrovaného skladu alebo distribučných centier umiestnených v oblasti pestovania. Tento údaj musí tiež uvádzať skutočnosť, že hľuzy sú bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] a že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti a) rakovinovcu zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival], b) bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.] a c) háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva a rastlín uvedených v bode 18.4. alebo bode 18.5. Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.1., 18.2. a 18.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma) alebo b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
18.6.1. Rastliny papriky (Capsicum spp.), rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) s koreňmi určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 18.6., sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.), rajčiaka (Solanum lycopersicum L.), banánovníka (Musa L.), tabaku (Nicotiana L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 18.6. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
19. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticilium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
19.1. Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k rodom Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., TrithrinaxMart. a Washingtonia Raf. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa po celý ich život pestujú v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo b) sú počas času najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované v mieste pestovania 1. ktoré je registrované a je pod dohľadom kontrolného ústavu, 2. umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a 3. na ktorom počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase nie sú pozorované žiadne príznaky Paysandisia archon (Burmeister).
20. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu mory bavlníkovej [Helicoverpa armigera (Hübner)] a Spodoptera littoralis (Boisd.) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, b) v mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nie sú pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)] alebo Spodoptera littoralis (Boisd.) alebo c) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
21.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek uvedených v bode 20. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne skontrolovaná a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), b) rastliny alebo odrezky pochádzajú z miest, ktoré 1. boli počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings) alebo 2. sú vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), c) pri nezakorenených odrezkoch sa nezistili na nich ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky didymeliózy [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx], alebo pri zakorenených odrezkoch sa nezistili na nich ani v ich substráte žiadne príznaky didymeliózy [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
21.2. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek uvedených v bode 20. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, v ktorých sa úradným testovaním vykonaným najmenej raz počas posledných dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličín [Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma], b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
22. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.) okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú výrobu rezaných kvetov. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že sa na rastlinách počas posledného vegetačného času nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
23. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie okrem cibúľ, hľúz, podzemkov, rizómov, osiva a okrem rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae). Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 20., 21.1. a 21.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], b) v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole rastlín, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] a že sú vhodným spôsobom ošetrené proti mínerkám [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Lyriomyza trifolii (Burgess)] alebo d) rastliny pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
24. Rastliny s koreňmi pestované alebo určené na pestovanie a pestované vo voľnej pôde Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že v mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.] a rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival].
24.1. Rastliny póru pestovaného (Allium porrum L.), asparágusu lekárskeho (Asparagus officinalis L.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), kapusty (Brassica spp.) a jahody obyčajnej (Fragaria L.) s koreňmi určené na pestovanie a pestované vo voľnej pôde a cibule, hľuzy a podzemky cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), georgíny (Dahlia spp.), mečíka (Gladiolus Tourn. ex L.), hyacintu (Hyacinthus spp.), kosatca (Iris spp.), ľalie (Lilium spp.), narcisa (Narcissus L.) a tulipánu (Tulipa L.) pestované vo voľnej pôde okrem rastlín, cibúľ, hľúz a podzemkov, ktoré majú byť osivom. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 24. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
25. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie okrem osiva. Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) alebo b) v oblasti pestovania nie je známy výskyt vírusu kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
26. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.). Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni] alebo b) osivo okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým rasám plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
26.1. Rastliny rajčiaka (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie okrem osiva. Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.6. a 23. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Tomato yellow leaf curl virus, b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus a 1. rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo 2. v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo c) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia tabaci Genn.).
27. Osivo rajčiaka (Solanum lycopersicum L.). Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou schválenou metódou a a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.] a baktériovej škvrnitosti rajčiakov [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye], b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami alebo c) reprezentatívna vzorka osiva bola úradne testovaná aspoň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
28.1. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke, b) pred uvedením na trh sa uskutočnila jeho fumigácia alebo c) osivo bolo primerane fyzicky ošetrené proti háďatku [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a v laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
28.2. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.). Okrem požiadaviek uvedených v bode 28.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) alebo b) v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných desiatich rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a 1. pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysoko odolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo 2. v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa zozbierala najviac jedna úroda osiva, alebo 3. obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súlade s pravidlami na certifikáciu osiva uvádzaného na trh v rámci členských štátov, nepresahuje 0,1 % hmotnosti, a 4. v mieste pestovania ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej (Medicago sativa L.) sa počas posledného vegetačného času alebo počas dvoch posledných vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a 5. porast bol založený na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicago sativa L.).
29. Osivo fazule (Phaseolus L.). Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye alebo b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
30.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov. Na obaloch musí byť označenie pôvodu.
31. Stroje a vozidlá, ktoré boli v prevádzke na poľnohospodárske alebo lesnícke účely. Stroje alebo vozidlá musia byť a) premiestňované z oblasti bez výskytu organizmu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. zriadenej príslušnými orgánmi v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo b) čistené a zbavené pôdy a zvyškov rastlín pred presunom z oblasti zamorenej organizmom Ceratocystis platani (J. M. Walter).

30) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 507/2009 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového.

31) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

ČASŤ B

OSOBITNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA BYŤ SPLNENÉ PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV Z RASTLÍN DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN A V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z rastlínOsobitné požiadavkyChránené zóny
1. Drevo ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. a 1.7. a) musí drevo byť odkôrnené, b) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan), alebo c) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal dreva. Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a ostrov Jersey)
2. Drevo ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. a 1.7. a v časti B bode 1. a) musí byť drevo odkôrnené, b) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh), alebo c) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal dreva. Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
3. Drevo ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. a 1.7. a v časti B bodoch 1. a 2. a) musí byť drevo odkôrnené, b) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer), alebo c) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal dreva. Írsko, Spojené kráľovstvo
4. Drevo ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. a 1.7. a v časti B bodoch 1. až 3. a) musí drevo byť odkôrnené, b) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof), alebo c) podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal dreva. Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
5. Drevo ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. a 1.7. a v časti B bodoch 1.až 4. a) musí drevo byť odkôrnené, alebo b) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer), alebo c) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal dreva. Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
6. Drevo ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. a 1.7. a v časti B bodoch 1. až 5. a) musí drevo byť odkôrnené, b) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner), alebo c) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal dreva. Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
6.3. Drevo gaštana (Castanea Mill.) a) Drevo musí byť odkôrnené alebo b) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že drevo 1. pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.] alebo 2. podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal dreva. Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
6.4. Drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva pôvodom v Európskej únii, Arménsku, Švajčiarsku alebo USA Okrem požiadaviek na drevo uvedených v časti A kapitole I. bodoch 5. a 7.1.2. a kapitole II. bode 2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) drevo pochádza z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), ktorá bola vyhlásená v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, b) podrobilo sa komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového alebo teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty; značkou „Kiln-dried“, „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal dreva alebo c) drevo pochádza z jednej z chránených zón uvedených v pravom stĺpci. Írsko, Spojené kráľovstvo
7. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2., 9. a 10., kapitole II. bodoch 4. a 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že miesto pestovania je bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a ostrov Jersey)
8. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 7., v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2., 9. a 10. a kapitole II. bodoch 4. a 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
9. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7. a 8., v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2., 9. a 10. a kapitole II. bodoch 4. a 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer). Írsko, Spojené kráľovstvo
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7., 8. a 9., v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2., 9. a 10. a kapitole II. bodoch 4. a 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
11. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7., 8., 9. a 10., v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2., 9. a 10. a kapitole II. bodoch 4. a 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
12. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7., 8., 9., 10. a 11., v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2., 9. a 10. a kapitole II. bodoch 4. a 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner). Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
12.1. Rastliny platana (Platanus L.) okrem osiva určené na pestovanie pôvodom v Európskej únii, Arménsku, Švajčiarsku alebo USA Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I. bode 12. a kapitole II. bode 8. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú po celý svoj život pestované a) v oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), ktorá bola vyhlásená v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo b) v jednej z chránených zón uvedených v pravom stĺpci. Írsko, Spojené kráľovstvo
14.1. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že zásielka a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae) alebo b) pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a ostrov Jersey)
14.2. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bode 14.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že zásielka a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae) alebo b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
14.3. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1. a 14.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že zásielka a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae) b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
14.4. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2. a 14.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že zásielka a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae) alebo b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatusSahlberg). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
14.5. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2., 14.3. a 14.4. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že zásielka a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae) alebo b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner). Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
14.6. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. a 14.5. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že zásielka a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae) alebo b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer). Írsko, Spojené kráľovstvo
14.9. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že samostatná kôra a) pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.] alebo b) bola fumigovaná alebo inak primerane ošetrená proti rakovine gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.] a špecifikácia fumigácie alebo ošetrenia bola schválená; vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota kôry, pomer (v g/m3) a čas vystavenia v hodinách. Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
15. Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7. až 12. , v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2. a 10. a kapitole II bode 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu ploskanky smrekovcovej (Cephalcia lariciphila Klug.). Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrovy Man a ostrov Jersey)
16. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7.až 12. a 15., v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2. a 9. a kapitole II bode 4. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet. Írsko
16.1. Rastliny cédra (Cedrus Trew) a borovice (Pinus L.) určené na výsadbu okrem osiva Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 7.až 12. a 16., časti A kapitole I bodoch 8.1., 8.2., 9. a 10. a kapitole II bodoch 4. a 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, b) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, c) sa pestovali v škôlkach a tieto miesta vrátane ich okolia sú bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller na základe úradných kontrol a prieskumov, ktoré sa vykonali vo vhodnom čase, alebo d) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a vo vhodnom čase sa podrobili kontrole, pri ktorej sa zistilo, že sú bez výskytu organizmu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Spojené kráľovstvo
16.2. Rastliny duba (Quercus L.) okrem duba (Quercus suber L.) s hrúbkou minimálne 8 cm meranou vo výške 1,2 m od koreňa určené na výsadbu okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I bodoch 11.1.,11.2. a kapitole II bode 7. a v prílohe č. 3 časti A bode 2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Thaumetopoea processionea L., b) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v chránenej zóne uvedenej v pravom stĺpci alebo v oblasti bez výskytu organizmu Thaumetopoea processionea L. určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, c) sa od začiatku posledného úplného vegetačného času 1. pestovali v škôlkach a tieto miesta sa vrátane ich okolia považujú za miesta bez výskytu organizmu Thaumetopoea processionea L. na základe úradných kontrol, ktoré sa vykonali čo najbližšie k času ich pohybu, ako je prakticky možné, a 2. vo vhodnom čase v škôlke a jej okolí vykonali úradné prieskumy na zistenie lariev a iných príznakov organizmu Thaumetopoea processionea L. alebo d) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Thaumetopoea processionea L. a vo vhodnom čase sa podrobili kontrole, pri ktorej sa zistilo, že sú bez výskytu organizmu Thaumetopoea processionea L. Írsko, Spojené kráľovstvo (okrem oblastí pod miestnou správou Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham a Wycombe)
18. Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 7. až 12. a 16., v časti A kapitole I. bodoch 8.1., 8.2. a 10. a kapitole II. bode 5. a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu Gilpinia hercyniae (Hartig). Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
19. Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l’Herit) okrem plodov a osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny sú bez pôdy a sú ošetrené proti Gonipterus scutellatus (Gyll.) alebo b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Gonipterus scutellatus (Gyll.). Grécko, Portugalsko (Azory)
19.1. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) určené na pestovanie Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitoly I. bodoch 11.1. a 11.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sú po celý život pestované a) v miestach pestovania v krajinách bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], b) v oblasti bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr] zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo c) v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci. Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
20.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. a 25.6. a kapitole II. bodoch 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. a 18.6. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. a 11. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že hľuzy zemiaka a) sa vypestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), b) pestovateľský substrát alebo zemina, v ktorej sú vypestované, sú bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo sú úradne testované použitím vhodných metód a nezistil sa v nich vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo c) sú zbavené zeminy. Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
20.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) okrem hľúz uvedených v bode 20.1. a) Zásielka alebo partia nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy alebo b) hľuzy zemiaka sú určené na spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus). Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
20.3. Rastliny s koreňmi pestované alebo určené na pestovanie a pestované na voľnej pôde Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny pochádzajú z poľa bez výskytu háďatka [Globodera pallida (Stone) Behrens]. Fínsko, Lotyšsko, Portugalsko (Azory), Slovensko, Slovinsko
20.4. Rastliny s koreňmi zasadené alebo určené na výsadbu a pestované na voľnej pôde Vyžaduje sa dôkaz, že rastliny majú pôvod na poli bez výskytu organizmu Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Portugalsko (Azory)
20.5. Rastliny rodu Prunus L. určené na pestovanie okrem osiva Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I bodoch 19.2., 23.1. a 23.2. a kapitole II bodoch 12. a 16. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9. a 18. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) za posledné úplné vegetačné obdobie sa na rastlinách na mieste pestovania nepozorovali žiadne príznaky výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a rastliny 1. sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., 2. rastliny sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia alebo 3. rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, ktoré počas posledného úplného vegetačného obdobia nevykazovali žiadne príznaky výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. alebo b) v prípade rastlín Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., u ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálneho pestovania rastlín, sa na mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu organizmu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Spojené kráľovstvo
21. Rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín muchovníka (Amelanchier Med.), duly (Cydonia Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), jarabiny (Sorbus L.), mišpule (Mespilus L.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot a skalníka (Cotoneaster Ehrh.) okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 9., 9.1. a 18. a časti B bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) pochádzajú z tretích krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], b) pochádzajú z oblastí bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] nachádzajúcich sa v tretích krajinách, ktoré sú uznané s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, c) pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, d) pochádzajú z chránených zón uvedených v pravom stĺpci alebo e) sú vypestované, alebo ak sú premiestnené do „nárazníkovej zóny“ pestované počas času najmenej siedmich mesiacov vrátane času od 1. apríla do 31. októbra posledného vegetačného obdobia na pozemku, 1. ktorý sa nachádza najmenej 1 km od vnútornej hranice úradne vymedzenej „nárazníkovej zóny“ s rozlohou najmenej 50 km2, v ktorej hostiteľské rastliny spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] podliehajú úradne schválenému kontrolnému režimu založenému najneskôr pred začiatkom vegetačného obdobia, ktoré predchádza poslednému vegetačnému obdobiu, zameranému na minimalizáciu nebezpečenstva rozširovania spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] na rastliny pestované v tejto zóne; podrobnosti o opise „nárazníkovej zóny“ musia byť oznámené Európskej komisii a ostatným členským štátom a po vytvorení „nárazníkovej zóny“ sa v zóne, ktorá nezahŕňa pozemok a jeho okolitú zónu so šírkou 500 m, vykonávajú v najvhodnejšom čase úradné kontroly najmenej raz od začiatku posledného vegetačného času a všetky rastliny vykazujúce príznaky napadnutia spálou jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] sa musia bezodkladne odstrániť, pričom výsledky týchto úradných kontrol sa predložia každoročne do 1. mája Európskej komisii a ostatným členským štátom, 2. ktorý je úradne schválený, ako aj jeho „nárazníková zóna“ pred začiatkom vegetačného času, ktoré predchádzalo poslednému vegetačnému obdobiu, 3. v ktorom ani v jeho okolitej zóne so šírkou najmenej 500 m sa od začiatku posledného vegetačného času nezistil výskyt spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] na základe úradných kontrol vykonaných najmenej 3a. dvakrát ročne na pozemku v najvhodnejšom čase, a to prvýkrát v mesiacoch jún až august a druhýkrát v mesiacoch august až november, a 3b. raz ročne v okolitej zóne v najvhodnejšom čase, a to v mesiacoch august až november, a 4. z ktorého vzorky rastlín úradne odobraté v najvhodnejšom čase sa vhodnou laboratórnou metódou testovali na prítomnosť latentných infekcií. Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (autonómna obasť Katalánsko), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (oblasť Valencia)], Estónsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Taliansko {Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantova, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília [okrem obcí Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincia Enna)], Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)}, Lotyšsko, Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)] a Velika Polana, a osád Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica), Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Fínsko, Spojené kráľovstvo (ostrov Man a Normanské ostrovy)
21.1. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva Okrem zákazu v prílohe č. 3 časti A bode 15. týkajúceho sa dovozu rastlín rodu Vitis L. okrem plodov z tretích krajín (okrem Švajčiarska) do Európskej únie sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) majú pôvod v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci alebo b) boli vhodným spôsobom ošetrené s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu organizmu Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) podľa špecifikácie schválenej v súlade s postupom podľa osobitného predpisu.28a) Cyprus
21.2. Plody viniča (Vitis L.) Plody musia byť bez listov a vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že plody a) pochádzajú z oblasti, o ktorej je známe, že je bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)], b) sú vypestované v mieste pestovania, ktoré bolo na základe úradných kontrol vykonaných počas dvoch úplných vegetačných období uznané za miesto pestovania bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)], alebo c) sa podrobili fumigácii alebo inému vhodnému ošetreniu proti fyloxére viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)]. Cyprus
21.3. Úle od 15. marca do 30. júna Vyžaduje sa doklad potvrdzujúci, že úle a) pochádzajú z tretích krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], b) pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, c) pochádzajú z chránených zón uvedených v pravom stĺpci alebo d) sa pred premiestnením podrobili vhodnému karanténnemu opatreniu. Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, autonómnych oblastí Madrid, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresov Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (autonómna obasť Katalánsko), okresov L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (oblasť Valencia)], Estónsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Taliansko {Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincií Mantova, Miláno, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília [okrem obcí Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincia Enna)], Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti južne od diaľnice A4 v provincii Verona)}, Lotyšsko, Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (okres Kaunas)], Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)] a Velika Polana, a osád Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica), Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Fínsko, Spojené kráľovstvo (ostrov Man a Normanské ostrovy)
21.4. Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k rodom Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. a Washingtonia Raf. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I bodoch 37. a 37.1. a kapitole II bode 19.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 17. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Paysandisia archon (Burmeister), b) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Paysandisia archon (Burmeister) určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia alebo c) rástli minimálne dva roky pred svojím vývozom alebo premiestnením na mieste svojho pestovania, 1. ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom, 2. kde boli rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Paysandisia archon (Burmeister), a 3. na ktorom sa počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase vrátane kontrol bezprostredne pred presunom z tohto miesta pestovania nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Paysandisia archon (Burmeister). Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo
21.5. Rastliny Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k rodom a druhom Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I bodoch 37. a 37.1. a kapitole II bode 19.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 17. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa počas celého ich životného cyklu pestovali na miestach pestovania v krajinách, kde nie je známy výskyt organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), b) sa počas celého ich životného cyklu pestovali v oblasti bez výskytu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) určenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia, alebo c) rástli minimálne dva roky pred svojím vývozom alebo premiestnením na mieste svojho pestovania, 1. ktoré je registrované národnou organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a je pod jej dohľadom, 2. kde boli rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou pred zavedením organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), a 3. na ktorom sa počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase vrátane kontrol bezprostredne pred presunom z tohto miesta pestovania nespozorovali žiadne príznaky výskytu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo
22. Rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.), zeleru (Apium L.), repy (Beta L.) okrem rastlín uvedených v bode 25. a rastlín určených ako živočíšne krmivo, kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.), kapusty poľnej (Brassica rapa L.) a mrkvy (Daucus L.) okrem rastlín určených na pestovanie a) Zásielka alebo partia nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy alebo b) rastliny musia byť určené na spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus). Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
23. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie okrem osiva Okrem požiadaviek uvedených v bode 22., časti A kapitole I. bodoch 35.1. a 35.2. a kapitole II. bode 25. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že a) úradným testovaním jednotlivých rastlín nebol zistený vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo b) rastliny sú vypestované z osiva, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 27.1. a 27.2., a 1. rastliny sú pestované v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo 2. rastliny sú pestované v pôde alebo v pestovateľskom substráte, ktoré sú testované použitím vhodných metód, a nezistil sa v nich výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), a 3. testovaním reprezentatívnej vzorky pôdy alebo pestovateľského substrátu sa nezistil výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), c) každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, je povinná informovať kontrolný ústav, že uchováva takýto materiál. Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
24.1. Nezakorenené odrezky prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na výsadbu Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje, ak je to vhodné, úradné potvrdenie o tom, že a) nezakorenené odrezky pochádzajú z oblasti, v ktorej nie je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), b) v mieste pestovania neboli pozorované žiadne príznaky molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) na odrezkoch ani na rastlinách, z ktorých odrezky pochádzajú a ktoré boli držané alebo pestované v tomto mieste pestovania, počas úradných kontrol vykonávaných v tomto mieste pestovania aspoň raz za každé tri týždne počas celého času pestovania, alebo c) ak bol v mieste pestovania zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), tieto odrezky a rastliny, z ktorých odrezky pochádzajú a ktoré sú držané alebo pestované v tomto mieste pestovania, boli vhodne ošetrené tak, aby sa zabránilo výskytu molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v tomto mieste pestovania nebol zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) v dôsledku zavedenia vhodných postupov zameraných na vyhubenie molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a to ani úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred presunom z tohto miesta pestovania, ani postupmi monitorovania počas celého uvedeného času; posledná z uvedených týždenných kontrol sa musí vykonať bezprostredne pred presunom z daného miesta pestovania. Fínsko, Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené kráľovstvo, Švédsko, Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Švédsko, Spojené kráľovstvo
24.2. Rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na výsadbu okrem osiva a položiek uvedených v bode 24.1. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje, ak je to vhodné, úradné potvrdenie o tom, že a) príslušné rastliny pochádzajú z oblasti, v ktorej nie je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), b) neboli pozorované žiadne príznaky molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) v mieste pestovania ani na rastlinách počas úradných kontrol vykonaných aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením na trh, alebo c) ak bol v mieste pestovania zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), rastliny, ktoré sa držali alebo pestovali na tomto mieste pestovania, boli vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečila neprítomnosť molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v tomto mieste pestovania nebol zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) v dôsledku zavedenia vhodných postupov zameraných na vyhubenie molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a to ani úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred presunom z tohto miesta pestovania, ani postupmi monitorovania počas celého uvedeného času; posledná z uvedených týždenných kontrol sa musí vykonať bezprostredne pred uvedeným presunom, a d) existujú dôkazy, že príslušné rastliny boli vypestované z odrezkov, ktoré 1. pochádzajú z oblasti, v ktorej nie je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), alebo 2. boli pestované v mieste pestovania, kde sa nepozorovali príznaky molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) ani na rastlinách počas úradných kontrol vykonaných aspoň raz za každé tri týždne počas celého času pestovania týchto rastlín, alebo 3. ak bol v mieste pestovania zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), boli vypestované na rastlinách, ktoré boli držané alebo pestované v tomto mieste pestovania a ktoré podrobili sa vhodnému ošetreniu s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v tomto mieste pestovania nebol zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) v dôsledku zavedenia vhodných postupov zameraných na vyhubenie molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a to ani úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred presunom z tohto miesta pestovania, ani postupmi monitorovania počas celého uvedeného času; posledná z uvedených týždenných kontrol sa musí vykonať bezprostredne pred uvedeným presunom alebo e) v prípade tých rastlín, pri ktorých je podľa obalu alebo vývoja kvetov, listov alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálneho pestovania rastlín, rastliny sa bezprostredne pred ich presunom podrobili úradnej kontrole a zistilo sa, že sú bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie). Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Švédsko, Spojené kráľovstvo
24.3. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na výsadbu okrem osiva, hľúz a podzemkov a rastliny Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L. určené na výsadbu okrem osiva Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje, ak je to vhodné, úradné potvrdenie o tom, že a) rastliny pochádzajú z oblasti, v ktorej nie je známy výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), b) neboli pozorované žiadne príznaky molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) v mieste pestovania, a to ani na rastlinách, počas úradných kontrol vykonaných aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením na trh, c) ak sa v mieste pestovania zistil výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), rastliny, ktoré sa držali alebo pestovali na tomto mieste pestovania, boli vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečila neprítomnosť molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a následne v tomto mieste pestovania nebol zistený výskyt molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) v dôsledku zavedenia vhodných postupov zameraných na vyhubenie molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie), a to ani úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred presunom z tohto miesta pestovania, ani postupmi monitorovania počas celého uvedeného času; posledná z uvedených týždenných kontrol sa musí vykonať bezprostredne pred uvedeným presunom alebo d) v prípade tých rastlín, pri ktorých je podľa obalu alebo vývoja kvetov alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj konečným spotrebiteľom, ktorí nie sú zapojení do profesionálneho pestovania rastlín, rastliny sa bezprostredne pred ich presunom podrobili úradnej kontrole a zistilo sa, že sú bez výskytu molice Bemisia tabaci Genn. (európske populácie). Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Švédsko, Spojené kráľovstvo
25. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že rastliny a) sa prepravujú takým spôsobom, ktorý vylučuje akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), a rastliny sú určené na priemyselné spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo b) sú vypestované v oblasti bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus). Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
25. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že pôda a odpad a) sú ošetrené tak, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo napadnutia vírusom rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), b) sú určené na prepravu s cieľom zneškodnenia úradne schváleným spôsobom alebo c) pochádzajú z rastlín repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) vypestovaných v oblasti bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus). Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
27.1. Osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) vrátane osiva kŕmnej repy Okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu 32) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že
a) osivo kategórie „základné osivo“ a „certifikované osivo“ spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise,31) alebo
b) pri nie konečne certifikovanom osive osivo
1. spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise,31)
2. je určené na úpravu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise31) a upravuje sa vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
27.2. Zeleninové osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), napríklad cvikla alebo mangold Okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu 33) sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že
a) upravené osivo obsahuje najviac 0,5 % iných prímesí z celkovej hmotnosti; pri peletovanom osive sa táto technická norma musí splniť pred peletovaním alebo
b) neupravené osivo je určené na úpravu, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v písmene a), a spracúva sa vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), pričom neupravené osivo musí byť úradne zabalené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
28. Osivo bavlníka (Gossypium spp.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že a) osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou a b) v mieste pestovania sa od začiatku posledného úplného vegetačného času nezistili príznaky napadnutia Glomerella gossypii Edgerton a testovaním reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že osivo je bez výskytu Glomerella gossypii Edgerton. Grécko
28.1. Osivo bavlníka (Gossypium spp.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou. Grécko, Španielsko (autonómne oblasti Andalúzia, Katalánsko, Exstremadura, Murcia, Valencia)
29. Osivo mangovníka (Mangifera spp.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie o tom, že osivo pochádza z oblasti bez výskytu Sternochetus mangiferae Fabricius. Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
30. Použité poľnohospodárske stroje Poľnohospodárske stroje a) sa musia očistiť a zbaviť pôdy a rastlinných zvyškov, ak sa prepravujú do miesta pestovania, alebo b) musia pochádzať z miesta bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus). Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
31. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov s pôvodom v Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Grécku (krajské jednotky Argolida, Arta, Chania a Lakonia), Portugalsku (Algarve, Madeira a okres Odemira v regióne Alentejo), Španielsku, Francúzsku, Cypre a Taliansku. Okrem požiadavky v časti A kapitole II bode 30.1. a) plody musia byť bez listov a stopiek alebo b) v prípade plodov s listami alebo stopkami sa musí priložiť úradné potvrdenie o tom, že plody sú zabalené v uzatvorených úradne zaplombovaných kontajneroch, že tieto kontajnery zostanú zaplombované počas prepravy cez chránenú zónu uznanú pre tieto plody a že sa označia v pase identifikačným znakom. Grécko (okrem krajských jednotiek Argolida, Arta, Chania a Lakonia), Malta, Portugalsko (okrem Algarve, Madeiry a okresu Odemira v regióne Alentejo)
32. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 21.1., v časti A kapitole II. bode 17. a v prílohe č. 3 časti A bode 15. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny pochádzajú a) z miesta pestovania v krajine bez výskytu Grapevine flavescence dorée phytoplasma, b) z oblasti bez výskytu Grapevine flavescence dorée phytoplasma zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, c) z Českej republiky, Francúzska (Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko, Talianska (Apúlia, Basilicata a Sardínia) alebo zo Švajčiarska (okrem kantónu Ticino a údolia Misox) alebo d) a pestovali sa v mieste pestovania, na ktorom 1. sa na materských rastlinách od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období nezistili žiadne príznaky napadnutia Grapevine flavescence dorée phytoplasma, a 2. sú splnené tieto požiadavky: 2a. na sa rastlinách v mieste pestovania nezistili príznaky napadnutia Grapevine flavescence dorée phytoplasma alebo 2b. rastliny sú ošetrené horúcou vodou s teplotou najmenej 50 °C počas 45 minút proti Grapevine flavescence dorée phytoplasma. Česko, Francúzsko [Alsasko, Champagne-Ardenne, Picardie (departement Aisne), Ile de France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur- Marne) a Lotrinsko] Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia)
33. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) okrem rastlín vo forme pletivových kultúr, plodov a osiva Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I. bodoch 11.1. a 11.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 2. sa vyžaduje úradné potvrdenie o tom, že rastliny sa počas celého života pestovali a) v miestach pestovania v krajinách bez výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), b) v oblasti bez výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo c) v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci. Írsko, Spojené kráľovstvo

32) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2016 Z. z.

33) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole v mieste pestovania, ak majú pôvod v členských štátoch, alebo v krajine pôvodu alebo v krajine vývozu, ak majú pôvod v tretích krajinách

Časť A

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín pochádzajúce z členských štátov

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom

1. Rastliny a rastlinné produkty

1.1. Rastliny rodov dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L. [rod Prunus L. zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky] okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie okrem osiva.

1.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie okrem osiva.

1.3. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov určené na pestovanie.

1.4. Rastliny Choisya Kunth, kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov, rastliny z čeľade rutovité Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a vinič (Vitis L.) okrem plodov a osiva.

1.5. Rastliny citrónovníka (Citrus L.) a ich krížencov okrem plodov a osiva; bod 1.6. tým nie je dotknutý.

1.6. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkami.

1.7. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a)

a) získané úplne alebo čiastočne z orecha (Juglans L.), platanu (Platanus L.) a orechovca (Pterocarya L.) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, a

b) spĺňa jeden z týchto opisov:34)

Číselný znak KNOpis
4401 12 00Neihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 22 00Štiepka alebo triesky z neihličnatého dreva
4401 40 90Neaglomerované zvyšky a odpad z dreva okrem pilín
ex 4403 12 00Surové neihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené a nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 99 00Surové neihličnaté [drevo okrem dreva druhov tropických drevín, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) a ekalyptu (Eucalyptus spp.)] odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4404 20 00Neihličnaté štiepané tyče, koly, kolíky a stĺpiky z neihličnatého dreva zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem dreva druhov tropických drevín, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus, jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)] rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm

2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z rastlín vypestované alebo vyrobené výrobcami, ktorých výroba a predaj sú určené pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z rastlín, ktoré sú vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pri ktorých kontrolný ústav dohliada, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby.

2.1. Rastliny určené na výsadbu okrem semien rodu jedle (Abies Mill), zeleru voňavého (Apium graveolens L.), Argyranthemum spp., asparágusu lekárskeho (Asparagus officinalis L.), astry (Aster spp.), kapusty (Brassica spp.), gaštana (Castanea Mill.), uhorky (Cucumis spp.), chryzantémy (Dendranthema (DC.) Des Moul.), klinčeka (Dianthus L.) a hybridov, Exacum spp., jahody (Fragaria L.), gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilky (Gypsophila L.), všetkých odrôd novoguinejských hybridov netýkavky (Impatiens L.), orecha (Juglans L.), šalátu (Lactuca spp.), smrekovca (Larix Mill.), margaréty (Leucanthemum L.), lupiny (Lupinus L.), muškátu (Pelargonium l'Hérit. ex Ait.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), platana (Platanus L.), topoľa a osiky (Populus L.), druhov Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., duglasky (Pseudotsuga Carr.), Pterocarya L., duba (Quercus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), špenátu (Spinacia L.), vratiča (Tanacetum L.), jedľovca (Tsuga Carr.), brestu (Ulmus L.), železníka (Verbena L.) a ostatných druhov bylín okrem rastlín z čeľade Gramineae určených na výsadbu a okrem cibúľ, podzemkov, pakoreňov, osiva a hľúz.

2.2. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva a okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.3.

2.3. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Sterlitziaceae) a hruškovca (Persea spp.) zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.

2.3.1. Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k rodom Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., TrithrinaxMart. a Washingtonia Raf.

2.4. Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) a fazule (Phaseolus L.).

3. Cibule, podzemky, hľuzy a pakorene kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston „Golden Yellow“), georgíny (Dahlia spp.), snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne.], zakrpatených odrôd mečíka a ich krížencov (Gladiolus Tourn. ex L., napríklad Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort.), hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), Ismene Herbert, ľalie (Lilium spp.), modrice (Muscari Miller), narcisa (Narcissus L.), bledavky (Orinthogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie, vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj sú určené pre osoby profesionálne sa zaoberajúce rastlinnou výrobou, okrem výroby rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z rastlín, ktoré sú vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pri ktorých kontrolný ústav dohliada, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre určité chránené zóny, a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

1. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z rastlín

1.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.).

1.2. Rastliny určené na výsadbu okrem osiva repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), cédra (Cedrus Trew), platana (Platanus L.), topoľa a osiky (Populus L.), rodu Prunus L. a duba (Quercus spp.) okrem druhu Quercus suber L. a brestu Ulmus L.

1.3. Rastliny gaštana (Castanea Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), eukalyptu (Eucalyptus L΄Herit.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot a viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva.

1.3.1. Rastliny čeľade Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k rodom a druhom Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. a Washingtonia Raf.

1.4. Živý peľ určený na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

1.5. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie.

1.6. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.

1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

1.8. Osivo gaštana (Castanea Mill.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), lablaba (Dolichos Jacq.), bavlníka (Gossypium spp.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).

1.9. Plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna, plody viniča (Vitis L.).

1.10. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré

a) bolo získané úplne alebo čiastočne

1. z ihličnanov (Coniferales) okrem odkôrneného dreva,

2. z gaštana (Castanea Mill.) okrem odkôrneného dreva,

3. z platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva a

b) spĺňa jeden z týchto opisov:34)

Číselný znak KNOpis
4401 11 00Ihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 12 00Neihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepka alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepka alebo triesky z neihličnatého dreva
4401 40 90Neaglomerované zvyšky a odpad z dreva okrem pilín
ex 4403 11 00Surové ihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 12 00Surové neihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 21Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 22 00Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 23Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 24 00Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 25Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 26 00Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 99 00Surové neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) a eukalyptu (Eucalyptus spp.)] odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4404Štiepané tyče, drevené koly, kolíky a stĺpiky zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly z dreva
ex 4407Ihličnaté drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus spp., jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)] rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm

1.11. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) a ihličnanov (Coniferales).

2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z rastlín vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj sú určené pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z rastlín, ktoré sú vyprodukované a sú pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pri ktorých kontrolný ústav dohliada, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby.

2.1. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie okrem podzemkov, osiva a hľúz a rastliny Dipladenia A.DC., prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.), Ficus L., ibišteka Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a oleandra (Nerium oleander L.) určené na pestovanie okrem osiva.

Časť B

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín pochádzajúce z tretích krajín

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty

1. Rastliny určené na pestovanie okrem osiva, ale vrátane osiva čeľadí kapustovité (Cruciferae) a lipnicovité (Gramineae), ďateliny (Trifolium spp.) pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Čile, Nového Zélandu a Uruguaja, rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (X Tritocosecale) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iránu, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA, citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, papriky (Capsicum spp.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), lucerny siatej (Medicago sativa L.), druhov rodu Prunus L., ostružín (Rubus L.), ryže (Oryza spp.), kukurice (Zea mays L.), cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a fazule (Phaseolus L.).

2. Časti rastlín okrem plodov a osiva

- gaštana (Castanea Mill.), chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.), muškátu (Pelargonium l'Herit. ex Ait), datľovníka (Phoenix spp.), topoľa (Populus L.), duba (Quercus L.), zlatobyle (Solidago L.) a rezaných kvetov čeľade vstavačovité (Orchidaceae),

- ihličnanov (Coniferales),

- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) pôvodom v USA a Kanade,

- druhov rodu Prunus L. pôvodom v neeurópskych krajinách,

- rezaných kvetov astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.) a zvončeka (Trachelium L.) pôvodom v neeurópskych krajinách,

- listovej zeleniny zeleru (Apium graveolens L.), bazalky (Ocimum L.), Limnophila L. a kotúča (Eryngium L.),

- listov manioku (Manihot esculenta Crantz),

- rezaných vetiev brezy (Betula L.) s lístím alebo bez lístia,

- rezaných vetiev jaseňa (Fraxinus L.), orecha (Juglans L.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya L.) s lístím alebo bez lístia s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

- Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L.,

- rastlín Convolvulus L., Ipomoea L. (okrem hľúz), Micromeria Benth a čeľade Solanaceae s pôvodom Austrálii, Amerike a na Novom Zélande.

2.1. Časti rastlín Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm okrem plodov vrátane osiva.

3. Plody druhov a rodov

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a ich hybridov, Momordica L. a čeľade Solanaceae,

- Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L, Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. a Vitis L.,

- granátovníka púnskeho (Punica granatum L.) pôvodom z krajín afrického kontinentu, na Kapverdách, Svätej Helene, Madagaskare, ostrove La Réunion, ostrove Mauríciu a z Izraela.

4. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.).

5. Samostatná kôra

- ihličnanov (Coniferales) pôvodom v neeurópskych krajinách,

- javora cukrodarného (Accer saccharum Marsh.), topoľa (Populus L.) a duba (Quercus L.) okrem duba korkového (Quercus suber L.),

- jaseňa (Fraxinus L.), orecha (Juglans L.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya L.) s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

- brezy (Betula L.) pôvodom z Kanady a USA.

6. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré

a) bolo získané úplne alebo čiastočne z jedného z druhov, rodov alebo odrôd uvedených nižšie okrem dreveného obalového materiálu uvedeného v prílohe č. 4 časti A kapitole I. bode 2.

- duba (Quercus L.) vrátane opracovaného dreva pôvodom v USA okrem dreva, ktoré spĺňa opis uvedený v písmene b) s číselným znakom KN 4416 00 00 a ktoré je opatrené dokladmi potvrdzujúcimi, že drevo prešlo tepelným spracovaním, ktoré umožňuje dosiahnuť minimálnu teplotu 176 °C počas 20 minút,

- platana (Platanus L.) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný oblý povrch s pôvodom v Albánsku, Arménsku, Švajčiarsku, Turecku alebo USA,

- topoľa (Populus L.) vrátane opracovaného dreva pôvodom v krajinách amerického kontinentu,

- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva s pôvodom v Kanade a USA,

- ihličnanov (Coniferales) vrátane opracovaného dreva pôvodom v neeurópskych krajinách, Kazachstane, Rusku a Turecku,

- jaseňa (Fraxinus L.), orecha (Juglans L.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya L.) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný oblý povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

- brezy (Betula L.) vrátane opracovaného dreva s pôvodom v Kanade a USA,

- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný oblý povrch, s pôvodom v Kanade alebo USA okrem triesok alebo pilín,

- Prunus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný oblý povrch s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Kórejskej republike, Mongolsku, USA alebo Vietname a

b) spĺňa jeden z týchto opisov:34)

Číselný znak KNOpis
4401 11 00Ihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konároch, viazaníc alebo v podobných formách
4401 12 00Neihličnaté palivové drevovo forme polien, klátov, konároch, viazaníc alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepka alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepka alebo triesky z neihličnatého dreva
4401 40 10Neaglomerované piliny
4401 40 90Neaglomerované zvyšky a odpad z dreva okrem pilín
ex 4403 11 00Surové ihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 12 00Surové neihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 21Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 22 00Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 23Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 24 00Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 25Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 26 00Surové ihličnaté drevo okrem dreva z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
4403 91 00Surové dubové drevo (Quercus spp.) tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
4403 95Surové drevo z brezy (Betula spp.) okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami a zároveň odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
4403 96 00Surové drevo z brezy (Betula spp.) okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami a zároveň odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
4403 97 00Surové drevo z topoľa a osiky (Populus spp.) odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4403 99 00Surové neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) a eukalyptu (Eucalyptus spp.)] odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4404Štiepané tyče, drevené koly, kolíky a stĺpiky zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly z dreva
ex 4407Ihličnaté drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
4407 91Drevo z duba (Quercus spp.) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
ex 4407 93Drevo z javora (Acer saccharum Marsh) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
4407 94Drevo z druhov rodu Prunus spp. rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
4407 95Drevo z jaseňa (Fraxinus spp.) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
4407 96Drevo z brezy (Betula spp.) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
4407 97Drevo z topoľa a osiky (Populus spp.) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou viac ako 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus spp., jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) a topoľa a osiky (Populus spp.)] rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou viac ako 6 mm
4408 10Ihličnaté listy na dyhy vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva, listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpanéa zároveň hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch menej ako 6 mm
4416 00 00Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti z dreva vrátane dúh (časti steny suda)
9406 10 00Montované stavby z dreva

7. Pestovateľský substrát pripevnený alebo pripojený k rastlinám určený na podporu životaschopnosti rastlín s pôvodom v iných tretích krajinách ako vo Švajčiarsku.

7.1. Stroje a vozidlá, ktoré boli v prevádzke na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva a ktoré spĺňajú jeden z týchto opisov, 34) dovezené z tretích krajín iných ako Švajčiarsko:

Číselný znak KNOpis
ex 8432Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo alebo lesné hospodárstvo, na prípravu alebo na obrábanie pôdy a valce na úpravu trávnikov alebo športových plôch
ex 8433 53Stroje na zber koreňov alebo hľúz
ex 8436 80 10Lesné stroje
ex 8701 20 90Použité traktory a ťahače (okrem ťahačov v položke 8709) a cestné návesové ťahače
ex 8701 91 10Nové kolesové poľnohospodárske a lesné traktory s výkonom motora nepresahujúcim 18 kW

8. Zrná rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (X Triticosecale) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov a sú významné pre určité chránené zóny, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.

2. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

3. Živý peľ na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

4. Časti rastlín okrem plodov a osiva dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

5. Osivo gaštana (Castanea Mill.), lablaba (Dolichos Jacq.), mangovníka (Magnifera spp.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).

6. Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.

6a. Plody viniča (Vitis L.).

7. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré pochádza úplne alebo čiastočne

a) z ihličnanov (Coniferales) okrem odkôrneného dreva s pôvodom v európskych tretích krajinách, a gaštana (Castanea Mill.) okrem odkôrneného dreva a

b) z spĺňa jeden z týchto opisov:34)

Číselný znak KNOpis
4401 11 00Ihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 12 00Neihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepka alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepka alebo triesky z neihličnatého dreva
4401 40 90Neaglomerované zvyšky a odpad z dreva okrem pilín
ex 4403 11 00Surové ihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 12 00Surové neihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 21Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 22 00Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 23Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými inými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 24 00Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými inými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 25Surové ihličnaté drevo okrem dreva z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 26 00Surové ihličnaté drevo okrem dreva z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac
ex 4403 99 00Surové neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.) a eukalyptu (Eucalyptus spp.)] odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4404Štiepané tyče, drevené koly, kolíky a stĺpiky zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly z dreva
ex 4407Ihličnaté drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus spp., jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.)] rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm
4415Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva, káblové bubny z dreva, jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, nástavné rámy paliet z dreva
9406 10 00Montované stavby z dreva

8. Časti rastlín eukalyptu (Eucalyptus lHerit.).

9. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) s pôvodom v európskych tretích krajinách.

34) Príloha I Druhá časť k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.

35) Príloha I Časť II k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

VZOR

Časť A

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU VÝROBCU A DOVOZCU

Časť B

Tlačivo

ŽIADOSŤ O ZMENU REGISTRÁCIE VÝROBCU A DOVOZCU

Časť C

Tlačivo

ŽIADOSŤ O UDELENIE OPRÁVNENIA NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV

Časť D

Tlačivo

ŽIADOSŤ O ZMENU V UDELENOM OPRÁVNENÍ NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3).“.

3. Príloha č. 14 sa dopĺňa dvadsiatym prvým bodom, ktorý znie:

21. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/523 z 21. marca 2019, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 86, 28. 3. 2019).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2020.


Peter Pellegrini v. r.