Vyhláška č. 319/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

Platnosť od 12.08.2021
Účinnosť od 01.09.2021

319

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 9. augusta 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. e) prvom bode a písm. f) prvom bode sa za slovo „stupňa“ vkladajú slová „v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť“.

2. V § 2 ods. 2 písm. e) druhom bode a písm. g) sa slová „v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa sa získalo v študijnom programe ošetrovateľstvo a študijnom odbore ošetrovateľstvo“.

3. V § 2 ods. 2 písm. h) a i) sa slová „v študijnom odbore ošetrovateľstvo, pričom vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal v rovnakom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa sa získalo v študijnom programe ošetrovateľstvo a študijnom odbore ošetrovateľstvo“.

4. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) mladší veterinárny asistent, veterinárny asistent, starší veterinárny asistent a odborný veterinárny asistent požaduje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore biológia, poľnohospodárstvo a krajinárstvo alebo ekologické a environmentálne vedy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v skupine študijných odborov poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I alebo veterinárske vedy.“.

5. V § 3 ods. 1 písm. a) štvrtý bod znie:

4. komunikačné a informačné systémy v špecializácii

4a. odborník informatiky a automatizácie velenia,

4b. odborník manažmentu komunikačných a informačných systémov,

4c. odborník na linkové spojenia,

4d. odborník na rádiové spojenia,

4e. odborník na rádioreléové spojenia,

4f. odborník na komunikačné a informačné systémy,

4g. odborník na energetické zariadenia a elektrocentrály spojovacieho zariadenia,“.

6. V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slová „pedagogické vedy“ vkladá čiarka a slovo „umenie“.

7. V § 3 ods. 6 sa za slová „palubný technik“ vkladajú slová „a odborník manažmentu inžinierskej leteckej služby“.

8. § 3 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11 ktoré znejú:

(10) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť telesná príprava a šport sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore vedy o športe alebo v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

(11) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť letectvo v špecializácii odborník meteorologickej služby sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore fyzika, vedy o Zemi, geodézia a kartografia, matematika, informatika, elektrotechnika, doprava, obrana a vojenstvo alebo v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo fyziky, a to aj v kombinácii.“.

9. § 5 znie:

㤠5

(1) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 1 ods. 1 v hodnostnom zbore mužstva sa za požadované vzdelanie považuje aj najmenej stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, ktorý nie je uvedený v § 1 ods. 1, ak jeho súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické,3) alebo ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe4) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

(2) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 1 ods. 1 v hodnostnom zbore mužstva a podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore elektrotechnika, informatika, kybernetika alebo v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy alebo v študijnom programe vojenské spojovacie a informačné systémy.

(3) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý nie je uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) a

a) jeho súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické,

b) absolvovanie ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín alebo

c) získanie najmenej stredného odborného vzdelania v učebnom odbore uvedenom v odseku 1 alebo v § 1 ods. 1.

(4) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 2 ods. 1 písm. b) v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ekonómia a manažment.

(5) Na výkon funkcie pre vojenskú odbornosť podľa § 2 ods. 3 v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj odborná spôsobilosť získaná absolvovaním akreditovaného vzdelávania podľa osobitného predpisu.5)

(6) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, štvrtého bodu podbodov 4b. až 4g., piateho bodu, ods. 5 a 6 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore, ktorý nie je uvedený v § 3 ods. 1 písm. a), ods. 5 alebo ods. 6, a

a) jeho súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické,

b) absolvovanie ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín alebo

c) získanie najmenej stredného odborného vzdelania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore uvedenom v odsekoch 1 a 3, § 1 ods. 1 alebo v § 2 ods. 1 písm. a).

(7) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 5 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy alebo v študijnom programe vojenské spojovacie a informačné systémy.

(8) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 6 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo v študijnom programe elektronické zbraňové systémy, vojenské spojovacie a informačné systémy alebo v študijnom programe zbraňové systémy, zbrane a ich časti.

(9) Na výkon funkcie pre vojenskú odbornosť podľa § 3 ods. 10 v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore obrana a vojenstvo a päťtýždňový akreditovaný kurz inštruktorov špeciálnej telesnej prípravy absolvovaný do 31. augusta 2021.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:

3) Príloha č. 1 III. časť vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

4) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Príloha IV časť 147 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014).“.

10. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Za požadované študijné odbory a učebné odbory stredného vzdelania, študijné odbory vysokoškolského vzdelania a odbornú spôsobilosť podľa § 1 až 3 sa považuje aj získanie vzdelania na uznanej vzdelávacej inštitúcii, ak štúdium na uznanej vzdelávacej inštitúcii je svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo na úroveň iného štúdia, ktoré je rovnocenné štúdiu na strednej škole alebo na vysokej škole v Slovenskej republike a ak doklad o vzdelaní alebo o odbornej kvalifikácii je uznaný podľa osobitného predpisu.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

11. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Odborná spôsobilosť požadovaná na výkon funkcie podľa § 2 ods. 2 písm. e) až i), ktorú profesionálny vojak získal podľa predpisov účinných do 31. augusta 2021, sa považuje za odbornú spôsobilosť na výkon funkcie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. septembra 2021.

(3) Vzdelanie požadované na výkon funkcie podľa § 3 ods. 6 a 11, ktoré profesionálny vojak spĺňal podľa predpisov účinných do 31. augusta 2021, sa považuje za vzdelanie požadované na výkon funkcie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. septembra 2021.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.


Jaroslav Naď v. r.