Nariadenie vlády č. 336/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.09.2021
Účinnosť od 10.09.2021

336

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. septembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Nad § 1a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok“.

2. Nadpis § 1a sa vypúšťa.

3. Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:

㤠1b

(1) Suma prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu2) sa za september 2021 zvýši o 74,50 eura na nezaopatrené dieťa, ktoré do konca septembra 2021 je mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 dovŕši 18 rokov veku.

(2) Za oprávnenú osobu, ktorej sa poskytuje prídavok na dieťa, sa na účel zvýšenia sumy prídavku na dieťa podľa odseku 1 považuje osoba, ktorej v období od marca 2020 do septembra 2021 zanikol nárok na prídavok na dieťa z dôvodu smrti nezaopatreného dieťaťa, ktoré by do konca septembra 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 by dovŕšilo 18 rokov veku.

(3) Nárok na zvýšenie prídavku na dieťa podľa odseku 1 nevzniká na nezaopatrené dieťa, na ktoré vznikol nárok na jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi podľa § 11a.“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 8 ods. 1 prvá veta a ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

4. § 12 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťajú slová „o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa za slová „zákona č. 201/2008 Z. z.“ vkladajú slová „o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.